ขายฝากแล้ว ต้องเช่าที่ดินตัวเองเพื่ออาศัยอีกหรือไม่

ขายฝากแล้ว ต้องเช่าที่ดินตัวเองเพื่ออาศัยอีกหรือไม่
ตามปกติแล้ว การขายฝากถือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์อย่างหนึ่ง และเมื่อกรรมสิทธิ์โอนไปแล้ว ผู้ขายฝากจึงไม่มีสิทธิใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินด้วย ดังนั้น ผู้ซื้อฝากย่อมมีอำนาจขับไล่ผู้ขายฝากออกไปจากที่ดินได้เช่นกัน 
 
อย่างไรก็ดี มีข้อยกเว้นอยู่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเพื่อที่อยู่อาศัย  พ.ศ. 2562 อยู่ โดยหากที่ดินที่ขายฝาก เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือที่ดินที่มีสิ่งปลูกสร้างสำหรับอยู่อาศัย ผู้ขายฝากยังสามารถอยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ต่อไป จนกว่าจะสิ้นระยะเวลาในการไถ่ โดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินให้กับผู้ซื้อฝากอีก และในกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรืออยู่ในระหว่างให้เช่าที่ดินที่ขายฝาก ผู้ขายฝากยังสามารถเก็บผลประโยชน์ในที่ดินได้ โดยไม่ต้องแบ่งผลตอบแทนให้กับผู้ซื้อฝากด้วย แต่ผู้ขายฝากจะมีหน้าที่ต้องดูแลทรัพย์สินเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 
อ้างอิง พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒
 
มาตรา ๑๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๓ ผู้ขายฝากมีสิทธิครอบครอง ใช้สอย และถือเอาซึ่งประโยชน์จากทรัพย์สินที่ขายฝาก เพื่อประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้เป็นที่อยู่อาศัยจนถึงวันที่หมดสิทธิในการไถ่ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซื้อฝาก ในการนี้ให้ดอกผลที่งอกจากทรัพย์สินที่ขายฝากในระหว่างการขายฝากตกเป็นของผู้ขายฝาก ผู้ขายฝากต้องรักษาและสงวนทรัพย์สินที่ขายฝากอย่างวิญญูชนพึงรักษาหรือสงวนทรัพย์สินของตนเอง
 
มาตรา ๑๖ ก่อนพ้นกำหนดเวลาไถ่ ผู้ซื้อฝากต้องไม่ก่อภาระใด ๆ เหนือทรัพย์สินที่ ขายฝากอันอาจกระทบสิทธิของผู้ขายฝากตามพระราชบัญญัตินี้
 
มาตรา ๑๙ เมื่อผู้ขายฝากมิได้ใช้สิทธิในการไถ่ทรัพย์สินภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในเวลาที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ขายฝากส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินนั้นให้แก่ ผู้ซื้อฝากตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลานั้น ทรัพย์สินที่ส่งมอบการครอบครองตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อฝากย่อมได้รับไปโดยปลอดสิทธิใด ๆ ซึ่งผู้ขายฝากก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างการขายฝาก
 
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @cly.cmi
หรือ คลิก https://lin.ee/hCbTQl6
สาขาขอนแก่น โทร 095-9567735 แอดไลน์ @cly.kkn
หรือ คลิก https://lin.ee/U10ElNk
#ทนายใกล้ตัว
5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125