ขายฝาก ไม่มีระบบส่งดอก

ขายฝาก ไม่มีระบบส่งดอก

ปกติแล้ว การขายฝากไม่ใช่การกู้ยืมเงิน และไม่ใช่การนำบ้านไปเป็นประกันการกู้ยืมเงิน จึงไม่สามารถเรียกดอกเบี้ยจากการซื้อได้ แต่การขายฝากยังสามารถกำหนดราคาไถ่ทรัพย์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งผู้ซื้อฝากจะมองว่าส่วนต่างของราคาสินไถ่ กับราคาซื้อเป็นผลประโยชน์ตอบแทนการซื้อฝาก เหมือนกันการจ่ายดอกเบี้ยที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนการให้กู้ก็ได้ โดยการขายฝากนั้น หากไม่ได้กำหนดสินไถ่ กฎหมายจะถือว่ามีราคาไถ่ตามราคาขายฝาก แต่หากมีการกำหนดไว้สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ผู้ขายฝากจะสามารถไถ่ได้ในราคาขายรวมผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นผลประโยชน์ตอบแทนใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามกฎหมายที่ประชาชนสามารถเรียกต่อกันได้

อย่างไรก็ดี หากมีการส่งผลประโยชน์ตอบแทนไปในขณะก่อนครบกำหนดไถ่นั้น หากเทียบเคียงกับการกู้ยืมเงินในมุมมองของดอกเบี้ย จะถือว่าเป็นการส่งผลประโยชน์ตอบแทนอย่างเดียว (ไม่นำมารวมเป็นการชำระเงินต้น) แต่หากเป็นการชำระตามสัญญาขายฝาก ดอกเบี้ยที่ส่งไปต้องถือว่าเป็นการชำระสินไถ่บางส่วน ซึ่งเมื่อครบกำหนดขายฝากผู้ซื้อฝากก็สามารถชำระเพียงส่วนต่างจากราคาขายฝากได้ ไม่ใช่ว่าต้องปล่อยให้เงินที่ส่งไปเป็นเงินกินเปล่าเหมือนอย่างดอกเบี้ยกู้ยืมแต่อย่างใด

อ้างอิง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499
สินไถ่นั้น ถ้าไม่ได้กำหนดกันไว้ว่าเท่าใดไซร้ ท่านให้ไถ่ตามราคาที่ขายฝาก
ถ้าปรากฏในเวลาไถ่ว่าสินไถ่หรือราคาขายฝากที่กำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากที่แท้จริงเกินอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี ให้ไถ่ได้ตามราคาขายฝากที่แท้จริงรวมประโยชน์ตอบแทนร้อยละสิบห้าต่อปี
พระราชบัญญัติ คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

มาตรา 8 วรรคสาม จำนวนสินไถ่จะกำหนดไว้สูงกว่าราคาขายฝากก็ได้ แต่เมื่อคำนวณเป็นดอกเบี้ยแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปี คำนวณนับแต่วันที่ขายฝากจนถึงวันครบกำหนดเวลาไถ่
วรรคสี่ ไม่ว่าในสัญญาจะมีข้อความระบุไว้เป็นประการใด หากผู้ซื้อฝากได้รับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ขายฝากอันเนื่องมาจากการซื้อฝาก รวมทั้งค่าตอบแทนที่ ผู้ซื้อฝากได้รับจากการให้บุคคลอื่นใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่ขายฝากตามมาตรา 13 วรรคสอง ให้ถือว่าเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ หรือค่าตอบแทนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสินไถ่ที่ได้ชำระแล้ว

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 291/2541
การที่โจทก์ผู้รับซื้อฝากคิดดอกเบี้ยจาก ส.ผู้ขายฝากและจำเลยทั้งสอง เมื่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 499 บัญญัติให้กำหนดสินไถ่กันไว้ได้ การที่โจทก์ตกลงกับ ส. และจำเลยทั้งสองให้ชำระดอกเบี้ยในระหว่างอายุสัญญาขายฝาก จึงเป็นการกำหนดให้ ส. และจำเลยทั้งสองชำระสินไถ่ให้โจทก์ทั้งสองบางส่วน


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @cly.cmi
หรือ คลิก https://lin.ee/hCbTQl6
สาขาขอนแก่น โทร 095-9567735 แอดไลน์ @cly.kkn
หรือ คลิก https://lin.ee/U10ElNk
www.closelawyer.co.th
#ทนายใกล้ตัว.

5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,122