การฟ้องหย่ากับบุคคลคนสาบสูญ

การฟ้องหย่ากับบุคคลคนสาบสูญ

การสาบสูญ แม้จะถือว่าสิ้นสภาพบุคคลในทางกฎหมาย ไม่เป็นเหตุให้การสมรสสิ้นสุดลง คู่สมรสยังต้องฟ้องหย่าคู่สมรสฝ่ายที่สาบสูญ เพื่อให้การสมรสสิ้นสุดลงอีกทีหนึ่ง

อย่างไรก็ดี การหย่าด้วยเหตุสาบสูญนี้ ไม่ใช่เหตุสากล โดยกฎหมายบางประเทศเช่น ญี่ปุ่น หรือเยอรมัน ไม่ได้กำหนดให้การสาบสูญเป็นเหตุหย่า และบางประเทศก็กำหนดให้การสมรสสิ้นสุดลงทันทีเมื่อศาลมีคำสั่งเป็นคนสาบสูญเนื่องจากถือว่าผู้สาบสูญถึงแก่ความตาย การนำเหตุดังกล่าวมาฟ้องหย่ากับบุคคลต่างสัญชาติจึงอาจมีข้อจำกัดอยู่บ้างในบางกรณี

ทั้งนี้ หากผู้สาบสูญนั้นกลับมา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเรื่องการเพิกถอนคำสั่งสาบสูญไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 63 ให้สามารถร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์ของการกระทำต่างๆที่ทำลงไปก่อนศาลมีคำสั่ง แต่ในส่วนของการสมรสนั้น กฎหมายครอบครัวของไทยไม่ได้กำหนดสิทธิให้ผู้ที่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญร้องขอให้เพิกถอนคำพิพากษาให้หย่าขาดจากคู่สมรสของตน และเป็นเรื่องของความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกลับมาสมรสกันใหม่หรือไม่ก็ได้

อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๖๑ ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปี
(๑) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว
(๒) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลาย หรือสูญหายไป
(๓) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น
มาตรา ๖๒ บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๑
มาตรา ๖๓ เมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอต่อศาล และพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ก็ดี หรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา ๖๒ ก็ดี ให้ศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น แต่การถอนคำสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ทำไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญจนถึงเวลาถอนคำสั่งนั้น
มาตรา ๑๕๑๖ เหตุฟ้องหย่ามีดังต่อไปนี้
(๕) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกินสามปีโดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @cly.cmi
หรือ คลิก https://lin.ee/hCbTQl6
สาขาขอนแก่น โทร 095-9567735 แอดไลน์ @cly.kkn
หรือ คลิก https://lin.ee/U10ElNk
www.closelawyer.co.th
#ทนายใกล้ตัว

 
5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,609