ยืมเงินจำนวนเท่าไร จึงจะต้องทำหนังสือกู้ยืมเงิน

ยืมเงินจำนวนเท่าไร จึงจะต้องทำหนังสือกู้ยืมเงิน?
         การกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไป จะต้องทำเป็นหนังสือและมีการลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ จึงจะสามารถนำไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ มาตรา 653 ซึ่งบัญญัติว่าการกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น ท่านว่าจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว

1. กรณีจำนวนเงินที่กู้ยืมกัน ไม่เกิน 2,000 บาท กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องทำหลักฐานการกู้ยืมต่อกัน ดังนั้น แม้ตกลงยืมเงินกันด้วยวาจา เมื่อเกิดการผิดข้อตกลงหรือผิดสัญญาก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามกฎหมาย

2. กรณีจำนวนเงินที่กู้ยืมกัน เกิน 2,000 บาทขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้การกู้ยืมเงินจะต้องมีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงิน มิเช่นนั้นจะฟ้องร้องให้บังคับคดีต่อกันไม่ได้
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินนั้นจะอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ แต่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อความชัดแจ้งว่ามีการกู้ยืมเงินกันไปเป็นจำนวนเท่าใดและตกลงจะใช้คืนเมื่อใด และที่สำคัญคือต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้ยืมเป็นสำคัญด้วย

ดังนั้น เนื้อความในเอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงิน ต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. วันที่ที่ทำสัญญากู้เงิน
2. ชื่อ ผู้ขอกู้เงินและผู้ให้กู้เงิน
3. จำนวนเงินที่กู้
4. กำหนดชำระ
5.ผู้กู้ยืมต้องลงลายมือชื่อ

ฎีกาที่3425/2533 การกู้ยืมเงินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น จำเลยจะนำสืบการใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อโจทก์ผู้ให้ยืมมาแสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 653 เมื่อจำเลยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใจความว่าโจทก์ได้รับชำระหนี้เงินยืมคืนแล้ว โดยโจทก์ผู้ให้ยืมลงลายมือชื่อมาแสดง และหนังสือกู้ยืมก็ยังอยู่ในความครอบครองของโจทก์โดยไม่ได้แทงเพิกถอนว่าได้รับชำระเงินยืมคืนแล้ว จำเลยย่อมไม่อาจนำสืบถึงการใช้เงินได้ การนำสืบการใช้เงินกรณีมีหลักฐานเป็นหนังสือนั้น จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมาแสดง การตั้งตัวแทนให้รับเงินกู้ยืมแทนในกรณีนี้ก็ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวการเป็นสำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 798 วรรคสอง เมื่อการตั้งตัวแทนดังกล่าวไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อตัวการมาแสดง แม้ตัวแทนจะออกหลักฐานการรับเงินให้ผู้ยืมไว้ ก็ไม่ผูกพันผู้ให้ยืม

ฎีกาที่ 6930/2537 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 บังคับให้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้กู้ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้ โดยมิได้บังคับผู้ให้กู้ต้องลงลายมือชื่อด้วย เมื่อจำเลยเป็นผู้เขียนหนังสือสัญญากู้เงิน และลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้แล้วย่อมฟ้องร้องบังคับคดีได้ แม้ลายมือชื่อผู้ให้กู้เป็นลายมือชื่อปลอม ก็หามีผลให้หลักฐานการฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยได้ที่สมบูรณ์อยู่แล้วเสียไปไม่ สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยซึ่งมีกำหนดอายุความ 5 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 166 เดิม (มาตรา 193/33 ใหม่)หมายถึงดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่ก่อนวันฟ้อง ส่วนดอกเบี้ยตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จไม่ใช่ดอกเบี้ยค้างชำระ โจทก์มีสิทธิได้ดอกเบี้ยเกิน 5 ปี โดยไม่มีกำหนดอายุความ
ฎีกาที่3262/2535 เมื่อจำเลยทั้งสองกู้ยืมเงินโจทก์ไปจริง การที่จำเลยที่ 2ซึ่งในสัญญาตอนต้นระบุว่าเป็นผู้กู้ลงลายมือชื่อในช่องพยานและจำเลยที่ 1 ลงลายมือชื่อในช่องผู้กู้โดยไม่มีชื่อเป็นผู้กู้ในตอนต้นของสัญญา หาทำให้เอกสารดังกล่าวไม่ใช่หลักฐานแห่งการกู้ยืม ตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคแรกไม่ จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดตามข้อความในเอกสารดังกล่าว.
ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: Saran porn [IP: 102.219.52.xxx]
เมื่อ: 2023-04-03 18:24:42
สวัสดีทุกคน ฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่มิสซูซาน เจมส์ทำเพื่อฉันกับคุณ ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวที่สวยงาม 3 คน ตอนแรกฉันออนไลน์เพื่อค้นหาบริษัทที่สามารถให้ฉันยืมเงินได้ ดังนั้นชื่อบริษัทของ Miss Susan James จึงปรากฏเป็นอันดับแรก และฉันเห็นบทความเกี่ยวกับบริษัทว่าพวกเขาช่วยคนจำนวนมากด้วยเงินกู้ได้อย่างไร ดังนั้นฉันจึงบอกกับตัวเองว่าฉันจะขอเงินกู้จาก Miss Susan James จากนั้นฉันก็ติดต่อไปที่อีเมลของพวกเขา: susanjamesloanfirml07@gmail.com และสิ่งที่ Miss Susan James ตอบฉันคือ ฉันจะจ่ายเฉพาะค่าสมัครเงินกู้เท่านั้น และฉันก็ทำ สิ่งที่ฉันได้รับต่อไปในธนาคารของฉันคือ 1,000,000,00 บาทไทย พระเจ้าส่งเธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันจริงๆ ฉันได้ชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว รีบติดต่ออีเมลขอ
#2 โดย: Saran porn [IP: 102.219.52.xxx]
เมื่อ: 2023-04-03 18:26:14
สวัสดีทุกคน ฉันมาที่นี่เพื่อแบ่งปันสิ่งที่มิสซูซาน เจมส์ทำเพื่อฉันกับคุณ ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และฉันเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาวที่สวยงาม 3 คน ตอนแรกฉันออนไลน์เพื่อค้นหาบริษัทที่สามารถให้ฉันยืมเงินได้ ดังนั้นชื่อบริษัทของ Miss Susan James จึงปรากฏเป็นอันดับแรก และฉันเห็นบทความเกี่ยวกับบริษัทว่าพวกเขาช่วยคนจำนวนมากด้วยเงินกู้ได้อย่างไร ดังนั้นฉันจึงบอกกับตัวเองว่าฉันจะขอเงินกู้จาก Miss Susan James จากนั้นฉันก็ติดต่อไปที่อีเมลของพวกเขา: susanjamesloanfirml07@gmail.com และสิ่งที่ Miss Susan James ตอบฉันคือ ฉันจะจ่ายเฉพาะค่าสมัครเงินกู้เท่านั้น และฉันก็ทำ สิ่งที่ฉันได้รับต่อไปในธนาคารของฉันคือ 1,000,000,00 บาทไทย พระเจ้าส่งเธอมาเปลี่ยนชีวิตฉันจริงๆ ฉันได้ชำระหนี้ทั้งหมดแล้ว รีบติดต่ออีเมลของพวกเขาตอนนี้ทาง: เว็บไซต์: https://susanjamesloanfirm6.wixsite.com/mysite

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,601