4 ข้อสำคัญ ที่ทำให้สัญญาจ้างทำของจะสิ้นสุดลง

4 ข้อสำคัญ ที่ทำให้สัญญาจ้างทำของจะสิ้นสุดลง

        การจ้างทำของ ถือเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีแบบหรือไม่ต้องมีหลักฐานมีหนังสือ โดยลักษณะของสัญญาจ้างทำของมุ่งผลสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง เช่น การจ้างทนายความ การจ้างวาดรูป การจ้างร้องเพลง การจ้างให้เขียนแบบแปลนสร้างบ้าน เป็นต้น
สัญญาจ้างทำของจะสิ้นสุดเมื่อใด
       1 ) เมื่องานที่จ้างได้เสร็จสิ้น และส่งมอบกันแล้ว
หมายความว่า งานที่จ้างเกิดเป็นผลสำเร็จ และเกิดการส่งมอบรับงานระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างกันถูกต้อง และผู้ว่าจ้างได้จ่ายสินจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแล้วตามมาตรา 587 และมาตรา 602
มาตรา 587 อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้รับจ้างตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น
มาตรา 602 อันสินจ้างนั้นพึงใช้ให้เมื่อรับมอบการที่ทำ
ถ้าการที่ทำนั้นมีกำหนดว่าจะส่งรับกันเป็นส่วน ๆ และได้ระบุจำนวนสินจ้างไว้เป็นส่วน ๆ ไซร้ ท่านว่าพึงใช้สินจ้างเพื่อการแต่ละส่วนในเวลารับเอาส่วนนั้น
        2 ) ผู้ว่าจ้างได้มีการบอกเลิกสัญญา
หมายความว่า หากงานที่จ้าง ยังคงทำไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างก็ได้ เมื่อได้มีการบอกเลิกสัญญาแล้วสัญญาจ้างทำของก็ย่อมระงับลงเพราะการที่ผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญานี้ ในการนี้หากเกิดความเสียใดๆเพราะการบอกเลิกสัญญาของผู้ว่าจ้างอันเกิดจากการเลิกสัญญานั้น ผู้ว่าจ้างต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้าง ตามมาตรา 605
มาตรา 605 ถ้าการที่จ้างยังทำไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น
        3 ) เมื่อความเสียหายได้เกิดขึ้น โดยไม่ใช่ความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
หมายความว่า งานที่จ้างนั้นหากเกิดความวินาศ พังทลายหรือบุบสลาย อย่างใดๆ โดยไม่ใช่ความผิดของทั้งฝ่ายผู้ว่าจ้าง และฝ่ายผู้รับจ้าง ก่อนส่งมอบและรับงาน ย่อมถือว่าสัญญานั้นสิ้นสุดลง ตามาตรา 603 และมาตรา 604
มาตรา 603 ถ้าผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความวินาศอันนั้นตกเป็นพับแก่ผู้รับจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง
ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้

มาตรา 604 ถ้าผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาสัมภาระ และการที่จ้างทำนั้นพังทลายหรือบุบสลายลงก่อนได้ส่งมอบกันถูกต้องไซร้ ท่านว่าความวินาศนั้นตกเป็นพับแก่ผู้ว่าจ้าง หากความวินาศนั้นมิได้เป็นเพราะการกระทำของผู้รับจ้าง
ในกรณีเช่นว่านี้ สินจ้างก็เป็นอันไม่ต้องใช้ เว้นแต่ความวินาศนั้นเป็นเพราะการกระทำของผู้ว่าจ้าง

        4 ) เมื่อผู้รับจ้างได้ถึงแก่ความตาย
เนื่องจากสัญญาจ้างทำของ นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะตัวของผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ จนไม่อาจจะกระทำการที่รับจ้างนั้นต่อไปได้ สัญญาจ้างทำของนั้นจึงเป็นอันระงับไป

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,909