การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หากเป็นการสอบสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการผิดข้อบังคับไม่มีผลผูกพันตัวผู้ถูกสอบสวน

การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม หากเป็นการสอบสวนโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นการผิดข้อบังคับไม่มีผลผูกพันตัวผู้ถูกสอบสวน


กรณีหากเกิดเหตุมีบุคคลใดร้องเรียนถึงการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ของราชการโดยมิชอบด้วยหน้าที่ หรือเป็นการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่การงาน เกิดการร้องเรียนไปยังผู้บังคับบัญชาและได้มีการสอบสวน เมื่อการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ ก็ไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดจริง แต่หากเป็นการสอบสวนที่ผิดระเบียบไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้จะมีผลการสอบสวนออกมาแล้วว่าได้กระทำความผิดจริงก็ไม่ผูกพันตัวผู้ถูกกล่าวหา เนื่องจากเป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้จะผิดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปก็ไม่อาจเป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 7486/2562 บทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 19 มาตรา 88 มาตรา 91 และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ซึ่งใช้ในขณะเกิดเหตุ ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและพิจารณาความผิดทางวินัย เฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญา และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2502 เท่านั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีอำนาจในการไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยในข้อที่มีการกล่าวหาว่าโจทก์กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงานอย่างร้ายแรง การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงและชี้มูลความผิดทางวินัยโจทก์ว่า การกระทำของโจทก์มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่การงานอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย ตามข้อบังคับของจำเลย ส่วนข้อกล่าวหาทางอาญาไม่มีมูลให้ตกไป จึงเป็นการกระทำที่ไม่มีอำนาจ ไม่เข้ากรณีตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง ที่จำเลยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์จะถือเอารายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาเป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของจำเลย จำเลยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวนโจทก์ตามข้อบังคับของจำเลยเพื่อดำเนินการทางวินัยเสียก่อน เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้ดำเนินการทางวินัยแก่โจทก์ตามข้อบังคับของจำเลย จึงไม่ชอบด้วยข้อบังคับของจำเลยและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลใช้บังคับแก่โจทก์

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 ,☎️ 02-0749954
หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer
สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi
หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU
www.closelawyer.co.th

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,824