หากเจ้าของโครงการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที ไม่จำต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายแต่อย่างใด

หากเจ้าของโครงการผิดสัญญาจะซื้อจะขาย ผู้จะซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที ไม่จำต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายแต่อย่างใด

        ตามกฎหมายแล้วสัญญาจะซื้อจะขายอันมีกำหนดระยะเวลากันไว้แน่นอน ไม่จำต้องบอกกล่าวให้ชำระหนี้แบบใดต่อกันอีก เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิดสัญญาย่อมสามารถฟ้องร้องบังคับคดีต่อกันได้เลย เพราะเมื่อสัญญาเลิกกันไป สถานะของคู่สัญญาย่อมกลับคืนสู่ฐานะเดิมก่อนที่จะมีสัญญาต่อกัน  ดังนั้นผู้จะซื้อสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันทีเมื่อเจ้าของโครงการไม่สามารถส่งมอบห้องชุดหรือบ้านพักอาศัย ตามสัญญาจะซื้อจะขายได้

         อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1188/2549จำเลยก่อสร้างอาคารไม่เสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และจนถึงเวลาที่โจทก์มีหนังสือบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลย จำเลยก็ยังก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จ พฤติการณ์เช่นนี้โจทก์หาจำต้องบอกกล่าวกำหนดเวลาให้จำเลยชำระหนี้ก่อนบอกเลิกสัญญาไม่ เพราะถึงอย่างไรจำเลยก็ไม่อาจหรือไม่มีเจตนาที่จะชำระหนี้ให้ถูกต้องตามสัญญาได้อยู่ดี โจทก์ชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียได้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวก่อน การบอกเลิกสัญญาของโจทก์ชอบแล้ว เมื่อสัญญาเลิกกันคู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม จำเลยจึงต้องคืนเงินที่ได้รับไว้และเสียดอกเบี้ยแก่โจทก์ด้วยนับแต่เวลาที่ได้รับไว้ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 391

        ตามประมวลกฎหมายแพ่งแลพาณิชย์ มาตรา 391 เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่
        ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วย คิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้
        ส่วนที่เป็นการงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์นั้น การที่จะชดใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น
        การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNUแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,808