บุคคลทั่วไปสามารถบันทึกเทปเสียงที่แอบบันทึกไว้นำมาอ้างเป็นพยานหลักฐานได้แม้มิได้รับความยินยอมจากคู่สนทนาหากจะทำให้เกิดความยุติธรรม แต่ตัดบทมิให้เจ้าหน้าที่ใช้วิธีดังกล่าวได้

          ตามกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามมิให้บุคคลธรรมดาทำการบันทึกเนื่องจากได้เข้าไปอยู่ในที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการข่มขู่ ถูกคู่กรณีอาฆาตมุ่งร้ายต่อตนเอง จึงจำเป็นที่จะต้องทำการแอบบันทึกเหตุการณ์หรือบันทึกเสียงระหว่างเหตุการณ์นั้นๆ มาเป็นหลักฐานได้ แต่หากเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงไม่ว่าจะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจ ฝ่ายปกครอง ถูกบัญญัติมิให้รับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ได้เกิดจากความยินยอมของคู่กรณีหรือบุคคลอื่นๆ ได้ เพื่อมิให้เป็นการจูงใจกระทำละเมิดสิทธิต่อประชาชนทั่วไปเพื่อแสวงหาหลักฐานอันมิชอบ เพื่ออำนวยความยุติธรรมจึงได้มีการแก้ไขตัวบทกฎหมายใหม่เพื่อให้บุคคลทั่วไปสามารถหาพยานหลักฐานเพื่อนำสืบบนชั้นศาลได้

          อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2281/2555 การแอบบันทึกเทปขณะที่มีการสนทนากันระหว่างโจทก์ร่วมกับพยานและจำเลยที่ 2 โดยที่โจทก์ร่วมและพยานไม่ทราบมาก่อน เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบห้ามมิให้ศาลรับฟังเป็นพยานนั้นตาม ป.วิ.อ. มาตรา 226 แม้หลักกฎหมายดังกล่าวจะใช้ตัดพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานของรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมิให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้วิธีการแสวงหาพยานหลักฐานโดยมิชอบ แต่ ป.วิ.อ. มาตรา 226 ไม่ได้บัญญัติห้ามไม่ให้นำไปใช้กับการแสวงหาพยานหลักฐานของบุคคลธรรมดา อย่างไรก็ตาม ระหว่างพิจารณาคดีได้มี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2551 โดยมาตรา 11 บัญญัติให้เพิ่มมาตรา 226/1 ป.วิ.อ. กำหนดให้ศาลรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบได้ ถ้าพยานหลักฐานนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติธรรมมากกว่าผลเสียอันเกิดจากผลกระทบต่อมาตรฐานของระบบงานยุติธรรมทางอาญา ศาลจึงนำบันทึกเทปดังกล่าวมารับฟังได้

          มาตรา 226  พยานวัตถุ พยานเอกสาร หรือพยานบุคคลซึ่งน่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยมีผิดหรือบริสุทธิ์ ให้อ้างเป็นพยานหลักฐานได้ แต่ต้องเป็นพยานชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการจูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวงหรือโดยมิชอบประการอื่น และให้สืบตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยาน


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 591,820