ซื้อที่ดินติดภาระจำยอมมิอาจอ้างหลักสุจริตว่าตนมิทราบหรือยินยอม ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อปลดเปลื้องภาระหาได้ไม่

           การซื้อที่ดินนั้น เป็นหน้าที่ผู้จะซื้อที่ดินควรจะต้องตรวจสอบว่ามีภาระใดๆ ผูกพันกับที่ดินดังกล่าวว่าได้ติดจำนองคำประกันเงินกู้ในหนี้ใดๆ หรือไม่ ได้ตกเป็นภาระจำยอมเพื่อประโยชน์ที่ดินแปลงใดหรือไม่ ซึ่งในการตรวจสอบสามารถขอดูสาระบบในที่ดินแปลงนั้นๆ ได้เลย แต่หากมิได้ตรวจสอบให้ดีและทำการซื้อขายที่ดินแปลงที่ติดภาระจำยอมแก่ที่ดินแปลงอื่นมาด้วย จะนำความที่ตนไม่ทราบอ้างสุจริตมาเป็นขอต่อสู้เพื่อให้ที่ดินของตนปลอดภาระจำยอมหาได้ไม่ เว้นแต่ที่ดินที่ได้ประโยชน์ในภาระจำยอมนั้นมิได้ใช้สอยหรือก่อประโยชน์ตามที่ได้จดทะเบียนไว้เกิน 10 ปี ร้องเพิกถอนได้ หรือที่ดินดังกล่าวไม่อาจใช้ประโยชน์ใดๆ ตามลักษณะของการเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้อีกต่อไปแล้ว

          อ้างถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 800/2502 ภาระจำยอมจะสิ้นไปก็แต่เมื่อภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมดหรือมิได้ใช้สิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1397,1399 และในลักษณะซื้อขายตาม มาตรา 480 ก็ยังบัญญัติว่า"ถ้าอสังหาริมทรัพย์ต้องแสดงว่าตกอยู่ในบังคับแห่งภาระจำยอมโดยกฎหมายไซร้ ท่านว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิด เว้นแต่ผู้ขายจะได้รับรองไว้ในสัญญาว่าทรัพย์นั้นปลอดจากภาระจำยอมอย่างใดๆ ทั้งสิ้นหรือปลอดจากภาระจำยอมอันนั้น" ตาม มาตรา 1299 หมายถึงแต่กรณีที่บุคคลได้มาโดยสุจริตซึ่งทรัพย์สิทธิอันเดียวกันกับสิทธิที่ยังไม่ได้จดทะเบียน ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินซึ่งมีภาระจำยอมติดอยู่ หาได้สิทธิในภาระจำยอมไปด้วยแต่อย่างไรไม่ สำหรับที่ดินอันเป็นภารยทรัพย์นั้น ภาระจำยอมที่มีอยู่เป็นแต่การรอนสิทธิตาม มาตรา 480 เท่านั้น ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจะยกการรับโอนกรรมสิทธิ์โดยสุจริตขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ภาระจำยอมที่มีอยู่ในที่ดินนั้นต้องสิ้นไปหาได้ไม่ (ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 7/2502)

มาตรา 1397  ถ้าภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไปทั้งหมด ท่านว่าภาระจำยอมสิ้นไป

มาตรา 1399  ภาระจำยอมนั้น ถ้ามิได้ใช้สิบปี ท่านว่าย่อมสิ้นไป


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,122