เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาชอบที่จะบังคับคดีได้ภายใน 10 ปี แต่หากพ้นกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายสิทธิบังคับคดีและร้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายย่อมหมดไปด้วย

หลายท่านสบายเกิดความสบายใจเมื่อเป็นผู้ชนะคดีตามคำพิพากษาจะได้รับการชำระหนี้คืนพร้อมดอกเบี้ยนั้น แต่กลับประมาทฉะล่าใจไม่ติดตามยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด ต่อมาได้ทำการตั้งเรื่องบังคับคดีขายทอดตลาดภายในอายุความ 10 ปี จากวันที่ศาลได้อ่านคำพิพากษา หากปรากฏว่าขณะที่นำทรัพย์สินของลูกหนี้ขายทอดตลาดอยู่นั้นกลับครบกำหนดอายุความบังคับคดี 10 ปี เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดได้อีกต่อไป รวมถึงสิทธิที่จะร้องให้ลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาย่อมหมดไปด้วย

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2538 เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อวันที่17มีนาคม2521โจทก์ชอบที่จะร้องขอบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสามภายในสิบปีนับแต่วันที่17มีนาคม2521ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา271แม้โจทก์จะได้ขอหมายบังคับคดีเมื่อวันที่12มิถุนายน2521แล้วนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่2และที่3เมื่อวันที่13มิถุนายน2521และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีนำทรัพย์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดในวันที่10กุมภาพันธ์2530ก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการบังคับคดีเมื่อหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้โจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาโจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสามโจทก์จึงไม่อาจนำหนี้ที่พ้นกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าวแล้วมาฟ้องจำเลยทั้งสามให้ล้มละลายได้(มติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่2/2537)

         ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271  ศาลที่มีอำนาจในการบังคับคดีซึ่งมีอำนาจกำหนดวิธีการบังคับคดีตามมาตรา 276 และมีอำนาจทำคำวินิจฉัยชี้ขาดหรือทำคำสั่งในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง คือศาลที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีในชั้นต้น หรือตามที่มีกฎหมายบัญญัติ


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,816