หากมารดายกสิทธิปกครองบุตรให้แก่บิดาแต่เพียงผู้เดียว ภายหลังรับบุตรมาเลี้ยงแทนย่อมไม่มีสิทธิเรียกค่าเลี้ยงดูได้จากบิดาได้

สิทธิการปกครองบุตรและเรียกค่าเลี้ยงดูนั้นหากศึกษาให้ดีไม่เป็นเรื่องซับซ้อนแต่อย่างใด การที่จะสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูได้นั้นตนเองต้องมีสิทธิปกครองบุตรอยู่ก่อนในขณะนั้น ตามกฎหมายค่าเลี้ยงดูสามารถเรียกได้จากอีกฝ่ายหนึ่งที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรของตนจนถึงอายุ 18 ปีบริบูรณ์

ตัวอย่าง ขณะที่นาง ข กับ นาย ก ได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันนั้นได้มีบันทึกข้อตกลงและแจ้งต่อนายทะเบียนว่าสิทธิปกครองบุตรมีแต่เพียงนาย ก ผู้เป็นพ่อเท่านั้นและมิได้ติดใจเรื่องค่าเลี้ยงดูแต่อย่างใด ต่อมา บุตรได้หนีกลับมาอยู่กับ นาง ข เป็นระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากที่ไม่ชอบเพราะนาย ข บิดาได้มีครอบครัวใหม่ เมื่อนาง ข ไม่มีสิทธิปกครองเด็กจึงไม่อาจเรียกค่าเลี้ยงดูจากบิดาผู้มีสิทธิปกครองบุตรได้ นาง ข จึงต้องร้องขอต่อศาลให้ตนมีสิทธิปกครองบุตรของตนใหม่อีกครั้งหนึ่ง จึงจะสามารถเรียกค่าเลี้ยงดูจากนาย ก ผู้เป็นบิดาได้

 

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 669/2506 การที่บิดามารดาหย่ากันเอง และตกลงให้บิดาเป็นผู้ปกครองบุตรผู้เยาว์นั้นตามปกติบิดาย่อมเป็นผู้จ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรตามควรแก่กรณี หากบิดาละเลยหรือประพฤติมิชอบให้เห็นว่าไม่สมควรแก่หน้าที่จนบุตรนั้นหนีมาอยู่กับมารดาเป็นเหตุให้มารดาต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูไปก็ดีมารดาก็ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินนั้นจากบิดาได้แต่มารดาก็อาจร้องขอต่อศาลให้ถอนบิดาจากการเป็นผู้ปกครองเสียได้โดยขอตั้งผู้ปกครองใหม่แล้วใช้สิทธิเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจากบิดาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1536

มาตรา 1536  เด็กเกิดแต่หญิงขณะเป็นภริยาชายหรือภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่การสมรสสิ้นสุดลง ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี หรือเคยเป็นสามี แล้วแต่กรณี ให้นำความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่บุตรที่เกิดจากหญิงก่อนที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าการสมรสเป็นโมฆะ หรือภายในระยะเวลาสามร้อยสิบวันนับแต่วันนั้น


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

สาขาเชียงใหม่ โทร 080-3955536 แอดไลน์ @closelawyercmi หรือ คลิก https://lin.ee/Zu2JmNU


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 616,084