ครอบครองปรปักษ์ในที่ดินติดจำนองผู้ได้ที่ดินจำต้องชำระเงินตามภาระที่ติดมาตามทรัพย์นั้นคือ ชำระเงินตามราคาส่วนที่ดินที่ติดจำนองอยู่

การครอบครองปรปักษ์นั้น แม้จะครอบครองโดยสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของจนได้กรรมสิทธิ์มาแล้วนั้นหากที่ดินที่ได้การครอบครองโดยปรปักษ์มา มีภาระผูกพันตกตามมาด้วย ผู้ที่ทำการเข้าครอบครองปรปักษ์นั้นย่อมต้องรับไปซึ่งหนี้จำนองดังกล่าวด้วย ไม่อาจปฏิเสธภาระผูกพันดังกล่าวได้ และจะต้องคิดตามส่วนที่ดินต่อตารางวาคำนวณเป็นเงินที่ได้ทำตามเข้าจำนองไว้

ตัวอย่าง นาย ก ครอบครองที่ดินโดยสงบและเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ จากที่ดินของ นาย ข แต่ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินของนาย ข นั้นติดจำนองอยู่กับนาย ม อยู่ เมื่อนาย ก ร้องขอต่อศาลให้ตนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ ที่ดินดังกล่าวย่อมมีภาระจำนองติดมาด้วย เมื่อนาย ม ได้ฟ้องให้ชำระเงินและนำที่ดินจำนองนั้นออกขายทอดตลาด นาย ก ต้องรับภาระชำระเงินตามจำนองไปด้วย

อ้างถึงคำพิพากษาฎีกาที่ 2068/2552 บุคคลภายนอกตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง หมายถึง บุคคลใดๆ ก็ได้ที่มิใช่เจ้าของที่ดินเดิมซึ่งได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว เมื่อธนาคาร ก. เป็นทั้งผู้รับจำนองที่ดินพิพาทจากเจ้าของที่ดินเดิมและยังเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ธนาคาร ก. จึงเป็นบุคคลภายนอกย่อมได้รับความคุ้มครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง

เมื่อธนาคาร ก. ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาลโดยไม่ปรากฏว่าซื้อมาโดยสุจริตหรือไม่ อย่างไร ก็ย่อมเป็นไปตามข้อสันนิษฐานอันเป็นคุณแก่ผู้ซื้อว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 6 ถือว่าธนาคาร ก. ซื้อที่ดินพิพาทโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ผู้ร้องไม่อาจอ้างสิทธิครอบครองปรปักษ์ขึ้นใช้ยันธนาคาร ก. ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 วรรคสอง แม้เมื่อผู้คัดค้านที่ 1 ได้รับโอนที่ดินพิพาทจากธนาคาร ก. ภายใน 10 ปี นับแต่วันรับโอนจากธนาคาร ก. และรับโอนโดยไม่สุจริตก็ตาม ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ครองครองปรปักษ์ก็ไม่อาจยกสิทธิของตนขึ้นใช้ยันผู้คัดค้านที่ 1 ผู้รับโอนคนต่อมาได้ เพราะสิทธิของผู้ครอบครองปรปักษ์ขาดตอนไปแล้วตั้งแต่ธนาคาร ก. ผู้รับโอนทางทะเบียนโดยสุจริตตอนแรก แม้ผู้ร้องจะยังคงครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมา แต่การครอบครองในช่วงหลังที่ธนาคาร ก. และผู้คัดค้านที่ 1 รับโอนกรรมสิทธิ์มา เมื่อนับถึงวันที่ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ยังไม่ครบ 10 ปี ก็จะถือว่ามีการครอบครองปรปักษ์ต่อผู้คัดค้านที่ 1 ครบเวลาได้กรรมสิทธิ์แล้วด้วยหาได้ไม่

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,185