การสอบสวนคดีเกี่ยวกับความผิดทางเพศของเด็กหญิงอายุไม่เกิน 18 ปี ผู้สอบสวนต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หญิงเท่านั้น

กรณีที่มีการสืบสวนสอบปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุไม่เกิน 18 ปีนั้นแม้จะได้กระทำตามกฎหมายทุกอย่างแต่หากปรากฏว่าผู้ทำการสอบสวนเป็นผู้ชาย ย่อมทำให้การสอบปากคำนั้นเป็นการไม่ชอบและไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายได้ยินยอมให้พนักงานสอบสวนชายทำการสอบปากคำเด็กหญิงดังกล่าว ทำให้กระบวนกาสอบปากคำของเจ้าพนักงานตำรวจเป็นการไม่ชอบเสียไปในเฉพาะส่วนสอบปากคำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้อง

อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6017/2560 พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบแปดปีในความผิดเกี่ยวกับเพศ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ มารดาผู้เสียหายและพนักงานอัยการร่วมในการถามปากคำผู้เสียหาย ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรคหนึ่ง โดยใช้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นชายเป็นผู้สอบสวนและไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายนั้นยินยอมหรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่น และได้มีการบันทึกความยินยอมและเหตุจำเป็นนั้นไว้ ซึ่งแม้ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 วรรคสี่ ก็ตาม แต่เป็นเพียงความบกพร่องหรือผิดพลาดเฉพาะในส่วนนี้ ซึ่งเป็นข้อบกพร่องผิดพลาดในรายละเอียดหาใช่ข้อสาระสำคัญ ถึงขนาดจะทำให้การสอบสวนเสียไปทั้งหมดอันจะทำให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ มาตรา 120 ไม่ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120   "ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน"

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125