การชำระหนี้นอกระบบที่เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ต้องหักเข้าเงินต้นหากยังชำระกันไม่ครบจำนวนตามมูลหนี้

กรณีที่ได้ไปกู้ยืมเงินนอกระบบดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและได้ชำระดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดลูกหนี้ไม่อาจจะขอเงินจำนวนดังกล่าวคืนได้ หากเงินที่ได้ชำระไปยังไม่ท่วมยอดนี้ต้องนำดอกเบี้ยอันผิดกฎหมายนั้นหักเข้ากับเงินต้นและให้ชำระในส่วนที่เหลือ ดอกเบี้ยภายหลังจากที่ฟ้องต่อศาลได้คิดในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี

ตัวอย่าง นาย ก ไปกู้ยืมเงินนาย ข มา โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อเดือนจากต้นเงินดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยเกินที่กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี เมื่อดอกเบี้ยที่นาย ข ได้เป็นดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายนาย ข จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยในอัตราดังกล่าวและไม่จำต้องคืนให้แก่นาย ก ด้วยและหากปรากฏว่าในขณะนั้นหนี้ยังผ่อนชำระกันไม่หมดให้คิดจำนวนดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายและได้จ่ายไปหักเข้าต้นเงินเหลือเท่าไหร่ จึงชอบที่จะชำระไปตามนั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5376/2560 การที่จำเลยยอมชำระดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้แก่โจทก์ ถือได้ว่าเป็นการชำระหนี้ฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 411 จำเลยหาอาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ชำระได้ไม่ แต่ในข้อนี้ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่เห็นว่า โจทก์ในฐานะผู้ให้กู้เป็นฝ่ายเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้จากจำเลย เมื่อข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยเป็นโมฆะแล้วและจำเลยไม่อาจเรียกร้องให้คืนเงินดอกเบี้ยที่ชำระฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายได้ โจทก์ก็ย่อมไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยดังกล่าวด้วย ต้องนำดอกเบี้ยที่จำเลยชำระให้แก่โจทก์ 7,500 บาท ไปหักเงินต้นตามหนังสือสัญญากู้เงินฉบับที่หนึ่ง คงเหลือหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ 42,500 บาท เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและจำเลยมิได้ชำระหนี้ตามกำหนด จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดนัดต้องรับผิดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันผิดนัดคือวันถัดจากวันครบกำหนดชำระหนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

มาตรา 411  บุคคลใดได้กระทำการเพื่อชำระหนี้เป็นการอันฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ท่านว่าบุคคลนั้นหาอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์ได้ไม่

มาตรา 224  หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่างอื่นอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัด การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,851