ทำสัญญากู้ยืมโดยเจ้าหนี้คิดดอกเบี้ยเพิ่มเข้าไปกับต้นเงินระบุลงในสัญญากู้ ดอกเบี้ยที่คิดเข้าไปกับต้นเงินนั้นเป็นโมฆะลูกหนี้ชอบที่จะชำระเงินตามที่ได้กู้ยืมกันจริง

          การกู้ยืมเงินนอกระบบนั้น บางท่านอาจจะถูกให้ทำสัญญาซึ่งไม่เป็นธรรมขัดต่อกฎหมายทำให้ลูกหนี้เสียหายเป็นตัวเงิน หากลูกหนี้ไม่มีความรู้หรือเกิดความกลัวที่จะทักท้วงยินยอมชำระไปตามสัญญาที่มีกำหนดดอกเบี้ยอันไม่ชอบด้วยกฎหมายย่อมเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม

          ตัวอย่างคือ นาย A ได้ไปขอกู้ยืมเงินนอกระบบจากนาย B จำนวน 100,000 บาท โดยนายบีกำหนดว่าให้ลงในสัญญากู้ยืมเงิน เป็นจำนวน 200,000 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยสัญญาเริ่มเดือนถัดไป มีกำหนดภายใน 1 ปีหากไม่นำเงินมาชำระในสิ้นเดือนที่จะถึง สัญญาจะมีผล

          สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการนำดอกเบี้ยที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้คิดได้ ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ใส่เข้าไปกับต้นเงินในสัญญา ผู้กู้จึงต้องรับผิดแค่จำนวนเงิน 100,000 บาทตามที่กู้ยืมกันจริงเท่านั้นและดอกเบี้ยร้อยละ 15 ปีหลังจากที่ผิดนัด และผู้ให้กู้ทำผิดต่อกฎหมายอาญาคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

          อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1913/2537 ปัญหาที่ว่าสัญญากู้ซึ่งมีดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดรวมเป็นเงินต้นด้วยเป็นโมฆะหรือไม่ เป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จำเลยจึงยกขึ้นมาในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคสอง การที่โจทก์นำดอกเบี้ยล่วงหน้าที่คิดจากจำเลยในอัตราเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 3 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 654 ไปรวมเป็นต้นเงินที่กู้ยืมตามสัญญากู้เฉพาะดอกเบี้ยที่เกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจึงเป็นโมฆะ แต่หนี้เงินต้นและข้อตกลงให้ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ยังคงสมบูรณ์ สัญญากู้ไม่ตกเป็นโมฆะทั้งฉบับ และในส่วนที่สมบูรณ์โจทก์ย่อมนำมาใช้เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมฟ้องร้องบังคับคดีได้


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 590,192