ผู้สั่งจ่ายแก้ไขวัน เดือน ปี ในเช็ค และลงลายมือชื่อกำกับไว้โดยผู้ทรงยินยอม จะถือว่าเป็นเรื่องขยายอายุความฟ้องร้องหรือไม่

ผู้สั่งจ่ายแก้ไขวัน เดือน ปี ในเช็ค และลงลายมือชื่อกำกับไว้โดยผู้ทรงยินยอม จะถือว่าเป็นเรื่องขยายอายุความฟ้องร้องหรือไม่

เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้ ย่อมโอนเปลี่ยนมือกันได้ด้วยการสลักหลังและส่งมอบเช็คในกรณีเช็คระบุชื่อ หรือด้วยการส่งมอบเช็คในกรณีเช็คผู้ถือ

          ถ้าข้อความในเช็ค มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยที่คู่สัญญาผู้ที่ต้องรับผิดตามเช็ค ไม่ได้ยินยอมด้วย เช็คนั้นก็เป็นอันเสีย

 

          คำถาม : ผู้สั่งจ่ายแก้ไขวัน เดือน ปี ในเช็ค และลงลายมือชื่อกำกับไว้โดยผู้ทรงยินยอม จะถือว่าเป็นเรื่องขยายอายุความฟ้องร้องหรือไม่

 

          คำตอบ : เมื่อการแก้ไขวัน เดือน ปีในเช็คเป็นการแก้ไขโดยผู้สั่งจ่าย และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วย โดยผู้ทรงยินยอม เช็คจึงไม่เสียไป โดยถือว่าเช็คมีกำหนดเวลาใช้เงินตามที่แก้ไขนั้น ไม่ใช่เป็นเรื่องขยายอายุความฟ้องร้อง

 

          คำพิพากษาฎีกาที่ 1385/2554

          เช็คเป็นตราสารเปลี่ยนมือได้ ย่อมโอนเปลี่ยนมือกันได้ด้วยการสลักหลังและส่งมอบเช็คในกรณีเช็คระบุชื่อ หรือด้วยการส่งมอบเช็คในกรณีเช็คผู้ถือ

เช็คพิพาททั้ง 5 ฉบับ เป็นเช็คสั่งจ่ายเงินสดโดยมิได้ระบุชื่อหรือยี่ห้อผู้รับเงินและมิได้ขีดฆ่าคำว่า หรือผู้ถือออก จึงเป็นเช็คผู้ถือ โจทก์เป็นผู้มีเช็คพิพาทไว้ในครอบครอง โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 เมื่อการแก้ไขวัน เดือน ปีในเช็คพิพาทเป็นการแก้ไขโดยจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้สั่งจ่ายและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยโดยโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงยินยอม เช็คพิพาทจึงไม่เสียไปและใช้ได้ต่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้แก้ไข ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1007 วรรคแรก โดยถือว่าเช็คพิพาทมีกำหนดเวลาใช้เงินตามที่แก้ไขนั้น หาใช่เป็นเรื่องขยายอายุความฟ้องร้องไม่

 

มาตรา 904  อันผู้ทรงนั้น หมายความว่า บุคคลผู้มีตั๋วเงินไว้ในครอบครอง โดยฐานเป็นผู้รับเงิน หรือเป็นผู้รับสลักหลัง ถ้าและเป็นตั๋วเงินสั่งจ่ายให้แก่ผู้ถือ ๆ ก็นับว่าเป็นผู้ทรงเหมือนกัน

 

มาตรา 1007 วรรคแรก ถ้าข้อความในตั๋วเงินใด หรือในคำรับรองตั๋วเงินรายใด มีผู้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในข้อสำคัญโดยที่คู่สัญญาทั้งปวงผู้ต้องรับผิดตามตั๋วเงินมิได้ยินยอมด้วยหมดทุกคนไซร้ ท่านว่าตั๋วเงินนั้นก็เป็นอันเสีย เว้นแต่ยังคงใช้ได้ต่อคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น หรือได้ยินยอมด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น กับทั้งผู้สลักหลังในภายหลัง


ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 615,836