ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค ที่ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม ธนาคารจะหักเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายไม่ได้

ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค ที่ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม ธนาคารจะหักเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายไม่ได้

 

          คำถาม : ธนาคารจ่ายเงินตามเช็ค ที่ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเป็นลายมือชื่อปลอม ธนาคารจะหักเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายได้หรือไม่

 

          คำตอบ : ธนาคารจะหักเงินในบัญชีผู้สั่งจ่ายไม่ได้ เพราะธนาคารย่อมมีความชํานาญในการตรวจสอบลายมือชื่อในเช็คว่าเป็นลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายหรือไม่ ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดา ทั้งต้องมีความระมัดระวังในการจ่ายเงินตามเช็คยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วๆ ไป จึงถือว่าเป็นการขาดความระมัดระวังของธนาคารผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ถือได้ว่าการจ่ายเงินตามเช็คไปเป็นความบกพร่องของธนาคารเอง

 

          คำพิพากษาฎีกาที่ 1405/2557

          ลายมือชื่อโจทก์ที่ 3 ผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ เป็นลายมือชื่อปลอมมิใช่ลายมือชื่อของโจทก์ที่ 3 เมื่อจําเลยจ่ายเงินตามเช็คนั้นไป จําเลยจะอ้างลายมือชื่อปลอมนั้น เพื่อให้หลุดพ้นความรับผิดหาได้ไม่ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1008 วรรคหนึ่ง

โจทก์ที่ 3 เก็บสมุดเช็คของธนาคารไว้ในตู้เก็บเอกสารในห้องทำงานของโจทก์ที่ 3 โดยมีการล็อกกุญแจตู้เก็บเอกสารและห้องทำงานย่อมถือได้ว่าโจทก์ทั้งสามได้เก็บรักษาเช็คพิพาทเช่นวิญญูชนจะพึงกระทำแล้ว โจทก์ทั้งสามจึงมิใช่ฝ่ายประมาทเลินเล่อ อันจะถือว่าเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอมขึ้นต่อสู้ตามมาตรา 1008 วรรคหนึ่ง

จําเลยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนการจ่ายเงินตามเช็คที่มีผู้ที่มาขอเบิกเงินจากธนาคารเป็นงานส่วนหนึ่งของจําเลย ซึ่งจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำ จําเลยย่อมมีความชํานาญในการตรวจสอบลายมือชื่อในเช็คว่าเป็นลายมือชื่อของผู้สั่งจ่ายหรือไม่ ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดา ทั้งต้องมีความระมัดระวังในการจ่ายเงินตามเช็คยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วๆ ไป ลายมือชื่อผู้สั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ เป็นลายมือชื่อปลอมมิใช่ลายมือชื่อโจทก์ที่ 3 การที่จําเลยจ่ายเงินตามเช็คพิพาททั้งห้าฉบับ ให้แก่ผู้ที่นํามาเรียกเก็บเงิน ทั้งที่มีตัวอย่างลายมือชื่อของโจทก์ที่ 3 ที่ให้ไว้แก่จําเลยกับมีเช็คอีกหลายฉบับที่โจทก์ที่ 3 เคยสั่งจ่ายไว้อยู่ที่จําเลย จึงเป็นการขาดความระมัดระวังของจําเลยผู้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ถือได้ว่าการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทเป็นความบกพร่องของจําเลยเอง และเป็นการผิดสัญญาเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

มาตรา 1008 วรรคหนึ่ง  ภายในบังคับแห่งบทบัญญัติทั้งหลายในประมวลกฎหมายนี้ เมื่อใดลายมือชื่อในตั๋วเงินเป็นลายมือปลอมก็ดี เป็นลายมือชื่อลงไว้โดยที่บุคคลซึ่งอ้างเอาเป็นเจ้าของลายมือชื่อนั้นมิได้มอบอำนาจให้ลงก็ดี ท่านว่าลายมือชื่อปลอมหรือลงปราศจากอำนาจเช่นนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้เลย ใครจะอ้างอิงอาศัยแสวงสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อยึดหน่วงตั๋วเงินไว้ก็ดี เพื่อทำให้ตั๋วนั้นหลุดพ้นก็ดี หรือเพื่อบังคับการใช้เงินเอาแก่คู่สัญญาแห่งตั๋วนั้นคนใดคนหนึ่งก็ดี ท่านว่าไม่อาจจะทำได้เป็นอันขาด เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายซึ่งจะพึงถูกยึดหน่วงหรือถูกบังคับใช้เงินนั้นจะอยู่ในฐานเป็นผู้ต้องตัดบทมิให้ยกข้อลายมือชื่อปลอม หรือข้อลงลายมือชื่อปราศจากอำนาจนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

 


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125