เจ้าหนี้ต้องฟ้องทายาทลูกหนี้ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าลูกหนี้ถึงแก่ความตายมิฉะนั้นคดีขาดอายุความ

          หลายๆ ท่านคิดไม่ตกว่าหากพ่อ แม่ หรือคนใกล้ชิดได้เสียชีวิตไปแล้ว หากมีหนี้สินอยู่จะต้องทำอย่างไร มีข้อต่อสู้ที่จะปฏิเสธเจ้าหนี้อย่างไรหากมีการติดตามทวงถามกันมา ทางรับผิดของกองมรดกในหนี้สินของผู้ตายนั้น เจ้าหนี้ต้องฟ้องต่อกองมรดกภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่เมื่อรู้หรือควรจะได้รู้เอากับทายาทของผู้ตายซึ่งรับไปทั้ง ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดซึ่งผู้ตายมีขณะมีชีวิตอยู่

          เช่น เจ้าหนี้เงินกู้ซึ่งมีบ้านอยู่ตรงข้ามกับลูกหนี้มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี เมื่อหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ลูกหนี้ได้ประสบอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนจนถึงแก่ความตาย เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้ชำระหนี้จากกองมรดกของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา 1 ปี หากพ้นกำหนดไปแล้วย่อมหมดสิทธิ์เรียกร้องเอากับกองมรดกของลูกหนี้ และไม่สามารถเรียกร้องใดๆ กับทายาทอื่นได้อีก

          อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกา คดีที่ 14516/2558 โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องอันมีต่อ อ. เจ้ามรดก ฟ้องจำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของ อ. ซึ่งมีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายในการจัดการมรดกโดยทั่วไปหรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกดังกล่าวให้รับผิดตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ที่เจ้ามรดกทำไว้กับโจทก์ซึ่งต้องฟ้องภายในกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อได้รู้หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม หาได้เป็นกรณีที่โจทก์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ที่ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ไม่ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 7824/2550 หมายเลขแดงที่ 2979/2551 ของศาลชั้นต้นที่นำมาผูกรวมกับคดีนี้ว่า โจทก์ในฐานะเจ้าหนี้กองมรดกรู้ถึงความตายของ อ. ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2549 เมื่อนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้วันที่ 26 มิถุนายน 2551 จึงพ้นกำหนด 1 ปี คดีเป็นอันขาดอายุความ

          และตัวอย่าง คำพิพากษาฎีกาที่ 3316/2542 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคหนึ่ง ที่กำหนดห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายนั้น คำว่า คดีมรดกหมายความว่า คดีที่พิพาทกันระหว่างทายาทที่มีสิทธิในทรัพย์มรดกด้วยกัน ด้วยเรื่องสิทธิเรียกร้องส่วนแบ่งทรัพย์มรดก ฉะนั้น เมื่อจำเลยมิใช่ทายาทผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกรายนี้ และโจทก์ฟ้องคดีนี้เพื่อเรียกทรัพย์มรดกจากจำเลยผู้ครอบครองแทน กรณีมิใช่เรื่องเรียกร้องส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกจำเลยจึงไม่อาจอ้างอายุความตามมาตรา 1754 มาตัดฟ้องโจทก์ได้

          มาตรา 1599  "เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท
          ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น"

          มาตรา 1600  "ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้"

          มาตรา 1754  ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย หรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

          ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,909