เมื่อตกเป็นบุคคลสาบสูญแล้วสถานะทางกฎหมายเท่ากับ “เสียชีวิต”เมื่อตกเป็นบุคคลสาบสูญแล้วสถานะทางกฎหมายเท่ากับ เสียชีวิต      

หลายสถานที่ในประเทศไทยเกิดอุทกภัยไม่ว่าจะเป็น น้ำป่าไหลหลาก สึนามิ หรือดินถล่ม ทำให้บุคคลอันเป็นที่รักหายสาบสูญไปทำให้มีผลเรื่องการจัดการทรัพย์มรดกของบุคคลนั้น ผู้ที่มีส่วนได้เสียสามารถร้องให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญซึ่งถือว่าได้เสียชีวิตไปแล้วได้

          ตัวอย่าง ภายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่อีสาน ทำให้น้ำป่าไหลหลากเฉียบพันท่วมบ้านเรือนเกิดความเสียหายหลายอย่างกับทรัพย์สิน ในขณะนั้นตาดำซึ่งมีอายุ 74 ปีนั้นถูกกระแสน้ำพลัดไปจากการที่ต้องไปเก็บข้าวของที่ตนหามาไว้ทั้งชีวิต หลังจากที่ภายุฝนสงบลงกลับหาตัวตาดำไม่เจออีกเลยเป็นระยะเวลากว่า 6 ปี ทำให้ทายาทที่ต้องจัดการทรัพย์สินของตาดำหลังจากที่หาตัวไม่พบอีกเลยนั้นไม่สามารถทำได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมาร้องขอต่อศาลให้สั่งเป็นบุคคลสาบสูญ มีผลให้ถือว่าตาดำเสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่จะทำให้ทายาทจัดการทรัพย์มรดกต่อไปได้

          อ้างถึงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2739/2556   ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 บัญญัติว่า “ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย...” หมายความว่าในขณะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกต้องปรากฏว่าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องขอและตามทางไต่สวนได้ความว่า ขณะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของ บ. ศาลยังมิได้มีคำสั่งว่า บ. เป็นคนสาบสูญ จึงถือไม่ได้ว่า บ. ถึงแก่ความตายแล้วตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 และ 62 ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของ บ. มาพร้อมกับขอให้ศาลสั่งให้ บ. เป็นคนสาบสูญ

และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2739/2556 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713 บัญญัติว่า "ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย..." หมายความว่าในขณะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกต้องปรากฏว่าเจ้ามรดกถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงตามคำร้องขอและตามทางไต่สวนได้ความว่า ขณะยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของ บ. ศาลยังมิได้มีคำสั่งว่า บ. เป็นคนสาบสูญ จึงถือไม่ได้ว่า บ. ถึงแก่ความตายแล้ว ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 61 และ 62 ผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกของ บ. มาพร้อมกับขอให้ศาลสั่งให้ บ. เป็นคนสาบสูญ

ประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา 61
          1. ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี หรือ
          2. ถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลาสองปีในกรณีต่อไปนี้
               (1) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว
               (2) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทาง อับปาง ถูกทำลาย หรือสูญหายไป
               (3) นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพ้นไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้น
          3. เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,909