อัยการฟ้องคดีผู้บริโภค คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไม่ต้องจ่ายค่าทนายความแทนคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง

โดยปกติแล้ว ในการฟ้องคดีแพ่งนั้น จะต้องเสียค่าขึ้นศาลหรือค่าธรรมเนียมศาลตามจำนวนทุนทรัพย์กรณีไม่เกิน 50 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 2 แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท ทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน 50 ล้านบาทคิดค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 0.1 ซึ่งเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้ว ศาลจะมีคำสั่งให้ฝ่ายที่แพ้คดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความให้แก่คู่ความฝ่ายที่ชนะคดี เว้นแต่ศาลจะสั่งให้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความเป็นพับ

          แต่สำหรับกรณีที่ผู้บริโภคไปร้องเรียนสำนักงานคณะกรรมการผู้บริโภค แล้วคณะกรรมการผู้บริโภคมีมติแต่งตั้งพนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีแทนผู้บริโภคแล้ว ปรากฏว่า ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้บริโภคเป็นฝ่ายที่ชนะคดี คู่ความฝ่ายที่แพ้คดีไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้บริโภค เพราะพนักงานอัยการถือเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค โดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความ จึงไม่มีค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความในส่วนนี้ มีคำพิพากษาฎีกา วินิจฉัยไว้ ดังนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๗๙/๒๕๖๑ (หน้า 65 เล่ม 8)  แม้ค่าทนายความจะเป็นค่าฤชาธรรมเนียมตาม ป.วิ.พ.มาตรา 149 วรรคหนึ่ง  และตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 18 วรรคสาม  จะบัญญัติว่า  ให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งชำระแทนฝ่ายผู้บริโภคที่ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงก็ตาม  แต่คดีนี้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะเจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ฟ้องคดี  โดยมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความ  คดีจึงไม่มีค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนค่าทนายความ  ที่ศาลอุทธรณ์แผนกคดีผู้บริโภคกำหนดให้จำเลยและจำเลยร่วมต้องชำระค่าทนายความในศาลชั้นต้นจำนวน 5,000 บาท มานั้นไม่ชอบ  ปัญหานี้แม้จำเลยจะไม่ได้ยื่นฎีกามา  แต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน  ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภคเห็นควรยกขึ้นวินิจฉัยเอง ตาม ป.วิ.พ.มาตรา 142(5) ประกอบ พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 7  จึงพิพากษาให้มีผลไปถึงจำเลยด้วย

หมายเหตุ        1.ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  ตามบทบัญญัติมาตรา 39 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522  มิได้ตัดอำนาจศาลในการที่จะพิจารณาสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งรับผิดชำระค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม  นอกจากค่าทนายความต่อศาลในนามของผู้ที่ได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมศาล

                   2.ปัญหาว่า จำเลยและจำเลยร่วมต้องชำระค่าทนายความหรือไม่  เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน)

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125