google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

9 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างง่ายๆ

          เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดกซึ่งเรามักเรียกกันว่ากองมรดก เช่น ที่ดิน เงินฝากธนาคาร เงินที่เขายืมไป ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล บ้านช่อง ย่องตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย คือ เจ้ามรดกไปยืมเงินใครเขาไว้หรือเป็นหนี้เขา ค้างค่าเช่าบ้าน พวกนี้เป็นพวกความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว

            แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินก็จะปฎิเสธบ้าง ลูกหนี้เจ้ามรดกปฎิเสธบ้าง หรือแม้จะไปเบิกเงินธนาคารๆ ก็ปฎิเสธบ้างว่า ต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว  มิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้

            จึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง  ประเหมาะเคราะห์ร้ายมีคนอื่นคัดค้านเข้ามาอีกก็ยิ่งเสียเวลาไปอีก ความจริงกฎหมายก็มิได้บังคับไว้ว่าหากเจ้ามรดกตายแล้วต้องตั้งผู้จัดการมรดก  แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องจึงตั้งจึงเป็นข้อคิดสำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร หากเป็นเงินจำนวนเพียงเล็กน้อย ก็ควรจะจ่ายให้ทายาทเขาไปเลย  เพียงแต่ให้มีความละเอียดรอบคอบหน่อยว่าเขาเป็นทายาทหรือไม่ เช่นจัดให้มีคนที่เชื่อถือได้รับรองหรือค้ำประกันว่าเขาเป็นทายาทจริง  เช่นนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

            ส่วนศาลเองก็ควรผ่อนสั้นผ่อนเบาให้ โดยจัดให้มีแบบคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแบบง่ายๆไว้ให้ หากเป็นมรดกจำนวนเล็กน้อย โดยมีประชาสัมพันธ์ศาลช่วยแนะนำ ซึ่งทราบว่าทางปฏิบัติก็มีอยู่  นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยแท้จริง ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ อย่างไรก็ดี หากเป็นมรดกรายใหญ่มีมากมาย  มีเรื่องซับซ้อนยุ่งยากหรือมีผู้ยื่นคัดค้านเข้ามา เช่นนี้ก็จำเป็นที่จะตั้งผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยโดยตรงคือควรมีทนายความเข้ามาดำเนินการแทนจะปลอดภัยกว่า เพราะทนายเป็นผู้ใช้กฎหมายอยู่โดยตรง

 

การขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้นมีข้อที่ควรรู้ไว้ดังนี้

1. จะขอเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อใด

            เมื่อเจ้ามรดกตาย เจ้ามรดกมีทรัพย์มรดก และมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดก

2. ใครเป็นผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

            ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่ ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิรับมรดก เช่น บุตร บิดามารดา คู่สมรสของเจ้ามรดกผู้รับพินัยกรรมของเจ้ามรดก ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของร่วมในทรัพย์สินของเจ้ามรดก กรณีเช่นนี้ที่มีมากคือ กรณีที่สามีภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและมีทรัพย์สินร่วมกันนั่นเอง สำหรับเจ้าหนี้ ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่อาจขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้

3. ใครเป็นผู้จัดการมรดกได้

            ผู้จัดการมรดกไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทของเจ้ามรดกจะเป็นใครก็ได้  แต่ผู้มีสิทธิร้องขอต่อศาล ต้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียดังที่กล่าวแล้ว  ทายาทอาจขอให้ศาลตั้งนาย กนาย ขหรือนาย คก็ได้ ประการสำคัญผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย คนประเภทนี้เห็นแล้วว่าไม่สามารถรู้ผิดชอบ  หย่อนความคิดอ่าน มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ขืนไปจัดการทรัพย์สินคนอื่น  ก็มีแต่จะเสียหายยิ่งขึ้นไปเท่านั้น

4. การยื่นคำร้องขอยื่นที่ไหน  

            ยื่นที่ศาล  โดยทั่วไปเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาที่ไหน เช่น ที่ขอนแก่น เชียงใหม่ ตรัง ตราด ก็ยื่นศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ตายนั่นเอง  ถ้ายื่นที่ศาลจังหวัดในกรุงเทพฯ  ก็ยื่นที่ศาลแพ่ง  แพ่งกรุงเทพใต้ แพ่งธนบุรี หรือศาลจังหวัดมีนบุรี แล้วแต่กรณี

5. คำร้องต้องทำอย่างไร

            ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการทำคำร้องเป็นเรื่องที่ผู้มีความรู้ในทางกฎหมายและทางปฏิบัติเท่านั้นจะเข้าใจและทำได้ถูกต้อง  เราประชาชนหรือมีอาชีพอื่นย่อมไม่เข้าใจ ก็ต้องปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความ  สำหรับคำร้องจะมีแบบคำร้องแล้วนำมาบรรยายในคำร้องระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ตำบล ที่อยู่ผู้ร้อง เป็นทายาทผู้ตายๆ      ผู้ตายเมื่อไหร่ มีหลักฐานการตาย ผู้ตายมีทายาทกี่คนใครบ้าง มีทรัพย์สินอะไรบ้าง มีเหตุขัดข้องอย่างไร และท้ายสุดก็ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก 

6. การยื่นคำร้องและนัดไต่สวนทำอย่างไร

            เมื่อยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะเสนอศาล ศาลจะสั่งนัดว่าไต่สวนหรือมีคำสั่งอย่างอื่นต่อไป  ทางปฏิบัติก็ขอให้ประกาศหน้าศาลหรือทางหนังสือพิมพ์โดยให้เวลาพอสมควร  โดยทั่วไปศาลจะไต่สวนหลังจากรับคำร้องประมาณ 1 เดือน การไต่สวน ผู้ร้องจะต้องมาศาลและนำพยานอื่น เช่น ทายาทคนอื่นๆ มาด้วย หรือขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วย เพื่อไต่สวนว่าเป็นผู้ยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก การไต่สวนโดยทั่วไปใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ คดีเช่นนี้ศาลมักจะนัดตอนบ่าย

            เมื่อไต่สวนเสร็จก็คือการนำพยานแต่ละฝ่ายไปให้การต่อศาลเรียกว่าเบิกความนั่นเอง เสร็จแล้ว ศาลจะจดรายงานการไต่สวน หากเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนศาลก็นัดฟังคำสั่งวันนั้นเลย  คือสั่งให้เป็นหรือไม่เป็นผู้จัดการมรดกนั่นเองแต่หากเป็นเรื่องซับซ้อนมรดกมาก  เช่นนี้ศาลอาจนัดฟังคำสั่งวันอื่นก็ได้ เพื่อศาลจะได้ตรวจสำนวนโดยละเอียดต่อไป ทางปฏิบัติส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาศาลสั่งได้เลย แต่การจะรับคำสั่งไปก็อาจเป็นวันรุ่งขึ้น  เพราะจะต้องพิมพ์ให้เรียบร้อยถูกต้อง มีคำรับรองว่าเป็นสำคัญคำสั่งที่ถูกต้อง  ไม่ใช่ว่าพอศาลสั่งอนุญาตจะรับคำสั่งไปได้เลย

7. การขอรับคำสั่งศาลกรณีศาลสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว

            ก็ต้องทำคำร้องขอเข้ามา  ศาลจะดำเนินการให้โดยไม่ชักช้า  เมื่อได้คำสั่งศาลก็นำไปแสดงต่อธนาคาร หรือเจ้าพนักงานที่ดิน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมรดกของผู้ตายได้

8. ผู้จัดการมรดกจะถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการได้หรือไม่

            หากผู้จัดการมรดกปล่อยปละละเลย  ไม่ดำเนินการจัดการมรดก หรือจัดการมรดกเสียหาย  ประมาทเลินเล่อในการจัดการมรดก  หรือทุจริตในการจัดการมรดก  เช่น เบียดบังเอาเป็นของตนเองบ้าง  เช่นนี้นอกจากจะผิดฐานยักยอกทางอาญามีโทษถึงจำคุกแล้ว  ก็อาจถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลสั่งถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้  แต่ก็ต้องขอเสียก่อนการแบ่งปันมรดกเสร็จสิ้นลง

9. คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก

1.คำฎีกาที่ 331/2525 ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ แม้ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตาย  แต่ตามพินัยกรรมผู้คัดค้านไม่มีส่วนได้รับทรัพย์สินของผู้ตายเลย  จึงไม่สามารถตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมด้วย

            ข้อสังเกต  ศาลจะพิจารณาตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกต้องคำนึงถึงประโยชน์ของกองมรดกเป็นสำคัญ

2.  ฎีกาที่ 1481/2510 ศาลไม่จำต้องตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมอาจตั้งทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นที่เหมาะสมก็ได้

3. ฎีกาที่ 1491/2523 ทายาทที่จะร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ หมายถึงทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกเท่านั้น

            ข้อสังเกต  ผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก ผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดก ไม่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

4.ฎีกาที่ 2095/2523 ภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและไม่มีทรัพย์ร่วมกันไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของสามี  ไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

5. ฎีกาที่ 2021/2524 ศาลจะตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกต้องคำนึงถึงความสมควรเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์  ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคน

6. ฎีกาที่ 1695/2531 (ประชุมใหญ่กองมรดกที่ไม่มีทายาทนั้น  แม้มรดกจะตกทอดแก่แผ่นดิน  แผ่นดินก็มิใช่ทายาท  เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้จนกว่าจะได้ตั้งผู้จัดการมรดกขึ้น  และหากไม่มีผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใดเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้รับชำระหนี้ได้เลย  การที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้จากกองมรดกขึ้นอยู่กับการที่กองมรดกมีผู้จัดการมรดก  ในกรณีเช่นนี้จึงต้องถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้  ส่วนปัญหาที่ว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้น  แม้ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้กองมรดกซึ่งตามปกติย่อมมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก  แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียอื่นอีก  และพนักงานอัยการมิได้คัดค้าน  จึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้

ข้อสังเกต  ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลไว้แล้วว่า  ทำไมเจ้าหนี้กองมรดกคดีนี้จึงร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้  และเป็นผู้จัดการมรดกได้

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


เพิ่มฉันเป็นเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: สกล [IP: 182.232.226.xxx]
เมื่อ: 2018-07-26 21:23:25
ไม่ชัดเจน..ครับ..
บอกไม่หมด..ทุกไปเรื่อง..
น่าจะ..อธิบาย..ได้ดีกว่านี้..
ครับ..
#2 โดย: สิทธิพร [IP: 182.232.114.xxx]
เมื่อ: 2018-07-28 04:53:28
นี่เป็นบทความ ไม่ใช่หนังสือคับ ไม่ชัดเจนตรงไหนครับ และที่ว่าบอกไม่หมด ยังมีประเด็นอะไรที่ยังเหลืออยู่ครับ จะได้เพื่มเติมให้ครับ
#3 โดย: โจ้ โวหาร [IP: 223.24.150.xxx]
เมื่อ: 2019-11-05 12:25:39
อ่านแล้วเข้าใจเลยครับ ถ้าคิดตาม แต่ขอเสริมว่า ขั้นตอนจะเพิ่มขึ้น ถ้าเจ้าของมรดกเป็นชาวต่างชาติ รบกวนขอข้อมูลด้วยครับ
#4 โดย: ครูตา [IP: 171.4.242.xxx]
เมื่อ: 2019-11-22 14:42:15
เข้าใจง่ายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
#5 โดย: นิกร [IP: 182.232.187.xxx]
เมื่อ: 2019-11-29 06:59:17
ผมยังสงสัยครับ หากมีพี่น้องหลายคน แล้วมีบางคนไม่ยินยอมให้จัดตั้งผู้จัดการมรคก(ไม่ไปศาลในวันไตร่สวน) ยังจะดำเนินการต่อได้อีกไหมครับ
#6 โดย: สมบูรณ์ [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2019-12-25 08:14:21
กรณีที่ดินและรถยนต์เป็นชื่อพ่อแล้วพ่อเสียชีวิตถ้าเราจะโอนเป็นชื่อเราต้องทำอย่างไรเพราะเรามีพี่น้องต่างแม่ แต่แม่เรากับพ่อจดทะเบียนสมรสกัน
#7 โดย: คุณสิทธิพร [IP: 1.10.149.xxx]
เมื่อ: 2020-02-13 09:01:32
หากได้คำสั่งศาลมาแล้วทายาทสามารถนำโฉนดที่ไปรับโอนสิทธิได้เลยใช่มั่ยคะ
#8 โดย: Tanakarn bumrungsil [IP: 1.46.107.xxx]
เมื่อ: 2020-03-02 14:12:24
ได้ความรู้ดีมากขอบคุณค่ะ
#9 โดย: Tanakarn bumrungsil [IP: 1.46.107.xxx]
เมื่อ: 2020-03-02 14:17:07
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ​ จะขอเพิ่มเติมชื่อผู้จัดการมากกว่า1คนจากที่เคยระบุไว้1คนได้หรือไม่คะ​ หากพบข้อสงสัยในความไม่เป็นธรรมในกองมรดกค่ะ​ ขอบคุณค่ะ
#10 โดย: สินิทรา [IP: 171.96.159.xxx]
เมื่อ: 2020-03-13 15:39:53
รบกวนสอบถามค่ะ หากเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ต้องจัดแบ่งมรดกให้แล้วเสร็จภายในกี่วันคะ
#11 โดย: สิทธิพร [IP: 184.22.160.xxx]
เมื่อ: 2020-03-14 11:33:14
ถามครับ: เจ้าของมรดก(ผู้ตาย)(มีเงินฝากธนาคาร 1 แสนบาท) ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นบุตรและเป็นผู้ฝากร่วม(ร่วมกับผู้ตาย 2 คน) จะถอนเงินแต่ธนาคารปฏิเสธ ให้ไปเอาคำสั่งศาลมาแสดงก่อน (ผู้ตายเจ้าของมรดก มีลูกทั่งหมด 7 คน) แล้วเช่นนี้ศาลจะต้องให้ลูกทั่ง 7 คนไปแสดงตนยินยอมที่ศาลด้วยหรือเปล่าครับ
(ผู้ตาย เจ้าของมรดกอยู่บ้านเดียวกับผู้ร้องๆ เป็นผู้ดูแลตลอดมา) หมายเหตุ: เงินจำนวนนี้ได้สำรองใช้ไปกับการจัดงานศพเจ้าของมรดกหมดแล้ว
#12 โดย: rattanaton [IP: 180.183.1.xxx]
เมื่อ: 2020-03-18 16:55:11
สอบถามค่ะ ในกรณีที่แม่จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่แล้วแม่เสียชีวิตเราเป็นลูกสืบทอดทางสันดานขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมค่ะ
#13 โดย: ศรินยา [IP: 180.180.51.xxx]
เมื่อ: 2020-04-21 22:50:22
ในกรณีที่ เจ้าของโฉนดเสียชีวิต แต่ยังงมีหนี้สิน โฉนดยังติดจำนองงอยุ่ แบบนี้ จะยื่นขอเป็น ผจก..มรดกเพื่อ รับผิดชอบหนี้สินในส่วนของธนาคารได้หรือไม่ค่ะ
#14 โดย: กฤติกา [IP: 49.228.8.xxx]
เมื่อ: 2020-05-17 20:01:21
ตามกฎหมายเราเป็นลูกแท้ๆคนเดียวแต่แม่เราไปจดเอาญาติมาเป็นบุตรบุญธรรมหลายคนต้องดำเนินการยังไงคะเราถึงจะไม่เสียเปรียบ
#15 โดย: นะ [IP: 124.122.133.xxx]
เมื่อ: 2020-06-02 14:05:50
เห็นมีแต่คนถาม แล้วจะไปดูคำตอบที่ไหนได้
#16 โดย: ammbnm@eindowslive.com [IP: 1.46.130.xxx]
เมื่อ: 2020-06-24 13:32:05
ขออนุญาตสอบถามค่ะ
กรณีเจ้าของรถเป็นต่างชาติเสียชีวิตและทายาทที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการเดินทางมาดำเนินเรื่องเอกสารได้
และมอบรถให้แก่ผู้ดูแล
อยากถามว่าถ้าต้องการขายรถให้คนอื่นจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
ศศิวิมล
#17 โดย: ammbnm@windowslive.com [IP: 1.46.130.xxx]
เมื่อ: 2020-06-24 13:36:04
คำถามข้างต้นถ้าคุณทนายจะกรุณาให้ความกระจ่างสามารถส่งทางe-mail

ammbnm@windowslive.com
ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ศศิวิมล
#18 โดย: sornlism [IP: 210.1.42.xxx]
เมื่อ: 2020-06-25 15:41:08
พ่อมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่มาตายที่กรุงเทพต้องไปขึ้นศาลที่ต่างจังหวัดรึป่าวคะ ไปศาลแพ่งกรุงเทพได้มั้ยคะ
#19 โดย: รุจิรา [IP: 223.24.190.xxx]
เมื่อ: 2020-06-27 20:35:24
ขออนุญาตสอบถามค่ะ
กรณีเจ้าของรถเป็นต่างชาติเสียชีวิตและทายาทที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการเดินทางมาดำเนินเรื่องเอกสารได้
และมอบรถให้แก่ผู้ดูแล
อยากถามว่าถ้าต้องการขายรถให้คนอื่นจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
#20 โดย: santi [IP: 182.232.191.xxx]
เมื่อ: 2020-07-11 13:38:34
ขออนุญาติ สอบถามคราฟ คุณพ่อเสียชีวิต คุณพ่อมีภรรยา 2 คน คนแรกมีบุตร 2 คนเลิกกาน ผนเป็นพี่ ชายคนโต ส่วนภรรยา อีกคน ก้อมีบุตร 2 คน เสียชีวิตไป1คนจดทะเบียนสมรส เขาขอเป็นผู้จัดการมาดก เราจะสามารถ รู้ไหมว่า คุณพ่อมีมรดก ทั่งหมดอย่างไร กัวเขา บอกไม่หมด ขอบคุนคราฟ
#21 โดย: ดวงสมร [IP: 27.55.90.xxx]
เมื่อ: 2020-08-03 12:21:49
คุณพ่อเสียแล้ว คุณแม่ป่วยไม่สามารถทำนิติกรรมได้
มีลูก3คน
มีมรดก คือบ้านที่ยังไม่ได้มอบให้ลูกคนใดคนหนึ่ง (แต่ตกลงกันได้จะยกให้ใคร) มี บช ธนาคารจำนวนหนึ่ง ที่เบิกถอนไม่ได้ ต้องการการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งสามารถเบิกถอน เพื่อมาไว้ดูแลแม่
ต้องทำอย่างไร มอบหมายลูกคนใดคนหนึ่งเปนผู้แทนไปดำเนินการยื่นเอง ไม่ต้องให้ทนายทำให้ได้หรือไห้ได้หรือไม่ค่ะ
ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
#22 โดย: บอย [IP: 49.228.24.xxx]
เมื่อ: 2020-09-20 20:48:09
แต่ละคำถามดีๆทั้งนั้นเลยครับ...อยากอ่านคำตอบจัง
#23 โดย: jaturonlim@yahoo.com [IP: 124.120.36.xxx]
เมื่อ: 2020-10-01 18:13:05
#แต่งตั้งผู้จัดการมรดก โดยมีพินัยกรรมให้น้องชายเป็นผู้จัดการมรดก และเป็นผู้จัดการทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว (ทรัพย์สลากออมสินประมาณ 2 แสนบาท) เอกสารประกอบอื่นๆ มีเกือบครบ
ขาดแต่เพียงหนังสือยินยอมและไม่คัดค้านฯของทายาท(บุตรคนเดียว/สามีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)ของเจ้ามรดก ขาดการติดต่อ (มีสำเนาบัตรปรชาชนและทะเบียนบ้าน)
อยู่ในอำนาจศาลแพ่งพระโขนง

คิดค่าทนายเท่าไหร่ครับ?
#24 โดย: สุ [IP: 202.29.219.xxx]
เมื่อ: 2020-10-02 17:29:13
กรณีที่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยยื่นคำร้องประมาณ 1 เดือน และต่อมาได้รับหนังสือแจ้งวันนัดไต่สวน ถ้าไม่ไปตามนัดจะได้มั้ยคะ
#25 โดย: catnin0228 [IP: 202.28.25.xxx]
เมื่อ: 2020-10-08 10:44:02
ในกรณีเจ้ามรดกกับผู้จัดการมรดกเสียชีวิตไร่เรี่ยกัน พินัยกรรมโมฆะหรือไม่ พินัยกรรมมีหมดอายุหรือไม่
#26 โดย: ป้อม [IP: 124.120.200.xxx]
เมื่อ: 2020-10-11 01:33:27
ถ้าภรรยาเสียชีวิตแล้วมีเงินให้ลูกแต่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะภรรยามีหนี้สินสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสรับรู้จะเอาเงินออกมาใช้หนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการนานไหมค่ะ
#27 โดย: ครับ [IP: 182.232.66.xxx]
เมื่อ: 2020-11-10 20:30:22
ผู้จัดการมรดก ขายมรดกได้ไหมครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 364,076