9 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับการขอเป็นผู้จัดการมรดกอย่างง่ายๆ

          เมื่อเจ้ามรดกตาย  ทรัพย์สมบัติของเจ้ามรดกซึ่งเรามักเรียกกันว่ากองมรดก เช่น ที่ดิน เงินฝากธนาคาร เงินที่เขายืมไป ค่าเช่า ดอกเบี้ย เงินปันผล บ้านช่อง ย่องตกเป็นของทายาททันที และก็ยังรวมถึงหนี้สินด้วย คือ เจ้ามรดกไปยืมเงินใครเขาไว้หรือเป็นหนี้เขา ค้างค่าเช่าบ้าน พวกนี้เป็นพวกความรับผิดก็ตกทอดมาถึงทายาทเหมือนกัน  แต่ก็รับผิดในฐานะเป็นทายาทเท่านั้นไม่ใช้ฐานะส่วนตัว

            แม้ว่ากองมรดกจะตกทอดแก่ทายาทแล้วก็ตาม  ก็อาจมีปัญหาขัดข้องในการจัดสรรแบ่งปันมรดก หรือติดตามทวงถามหนี้สินที่บุคคลอื่นเป็นหนี้เจ้ามรดกอยู่ หรือจะไปโอนที่ดินเป็นของตน เจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินก็จะปฎิเสธบ้าง ลูกหนี้เจ้ามรดกปฎิเสธบ้าง หรือแม้จะไปเบิกเงินธนาคารๆ ก็ปฎิเสธบ้างว่า ต้องนำเอาคำสั่งศาลตั้งผู้นั้นเป็นผู้จัดการมรดกมาให้ดูมาแสดงเสียก่อนว่าผู้มาติดต่อนั้นศาลได้ตั้งเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว  มิฉะนั้นไม่ดำเนินการให้

            จึงมีความจำเป็นที่ทายาทจะต้องไปดำเนินการขอให้ศาลแต่งตั้งตนเองหรือบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งก็จะเสียเวลาพอสมควรกว่าจะยื่นคำร้องขอและกว่าจะไต่สวนคำร้องและศาลมีคำสั่ง  ประเหมาะเคราะห์ร้ายมีคนอื่นคัดค้านเข้ามาอีกก็ยิ่งเสียเวลาไปอีก ความจริงกฎหมายก็มิได้บังคับไว้ว่าหากเจ้ามรดกตายแล้วต้องตั้งผู้จัดการมรดก  แต่ถ้ามีเหตุขัดข้องจึงตั้งจึงเป็นข้อคิดสำหรับผู้เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคาร หากเป็นเงินจำนวนเพียงเล็กน้อย ก็ควรจะจ่ายให้ทายาทเขาไปเลย  เพียงแต่ให้มีความละเอียดรอบคอบหน่อยว่าเขาเป็นทายาทหรือไม่ เช่นจัดให้มีคนที่เชื่อถือได้รับรองหรือค้ำประกันว่าเขาเป็นทายาทจริง  เช่นนี้ก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

            ส่วนศาลเองก็ควรผ่อนสั้นผ่อนเบาให้ โดยจัดให้มีแบบคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกแบบง่ายๆไว้ให้ หากเป็นมรดกจำนวนเล็กน้อย โดยมีประชาสัมพันธ์ศาลช่วยแนะนำ ซึ่งทราบว่าทางปฏิบัติก็มีอยู่  นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยแท้จริง ถือได้ว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนจริงๆ อย่างไรก็ดี หากเป็นมรดกรายใหญ่มีมากมาย  มีเรื่องซับซ้อนยุ่งยากหรือมีผู้ยื่นคัดค้านเข้ามา เช่นนี้ก็จำเป็นที่จะตั้งผู้มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยโดยตรงคือควรมีทนายความเข้ามาดำเนินการแทนจะปลอดภัยกว่า เพราะทนายเป็นผู้ใช้กฎหมายอยู่โดยตรง

 

การขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้นมีข้อที่ควรรู้ไว้ดังนี้

1. จะขอเป็นผู้จัดการมรดกเมื่อใด

            เมื่อเจ้ามรดกตาย เจ้ามรดกมีทรัพย์มรดก และมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดก

2. ใครเป็นผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก

            ผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้แก่ ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิรับมรดก เช่น บุตร บิดามารดา คู่สมรสของเจ้ามรดกผู้รับพินัยกรรมของเจ้ามรดก ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได้ ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าของร่วมในทรัพย์สินของเจ้ามรดก กรณีเช่นนี้ที่มีมากคือ กรณีที่สามีภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและมีทรัพย์สินร่วมกันนั่นเอง สำหรับเจ้าหนี้ ไม่ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่อาจขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้

3. ใครเป็นผู้จัดการมรดกได้

            ผู้จัดการมรดกไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทของเจ้ามรดกจะเป็นใครก็ได้  แต่ผู้มีสิทธิร้องขอต่อศาล ต้องเป็นทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียดังที่กล่าวแล้ว  ทายาทอาจขอให้ศาลตั้งนาย กนาย ขหรือนาย คก็ได้ ประการสำคัญผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย คนประเภทนี้เห็นแล้วว่าไม่สามารถรู้ผิดชอบ  หย่อนความคิดอ่าน มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ขืนไปจัดการทรัพย์สินคนอื่น  ก็มีแต่จะเสียหายยิ่งขึ้นไปเท่านั้น

4. การยื่นคำร้องขอยื่นที่ไหน  

            ยื่นที่ศาล  โดยทั่วไปเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาที่ไหน เช่น ที่ขอนแก่น เชียงใหม่ ตรัง ตราด ก็ยื่นศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ตายนั่นเอง  ถ้ายื่นที่ศาลจังหวัดในกรุงเทพฯ  ก็ยื่นที่ศาลแพ่ง  แพ่งกรุงเทพใต้ แพ่งธนบุรี หรือศาลจังหวัดมีนบุรี แล้วแต่กรณี

5. คำร้องต้องทำอย่างไร

            ดังได้กล่าวมาแล้วว่าการทำคำร้องเป็นเรื่องที่ผู้มีความรู้ในทางกฎหมายและทางปฏิบัติเท่านั้นจะเข้าใจและทำได้ถูกต้อง  เราประชาชนหรือมีอาชีพอื่นย่อมไม่เข้าใจ ก็ต้องปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความ  สำหรับคำร้องจะมีแบบคำร้องแล้วนำมาบรรยายในคำร้องระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ตำบล ที่อยู่ผู้ร้อง เป็นทายาทผู้ตายๆ      ผู้ตายเมื่อไหร่ มีหลักฐานการตาย ผู้ตายมีทายาทกี่คนใครบ้าง มีทรัพย์สินอะไรบ้าง มีเหตุขัดข้องอย่างไร และท้ายสุดก็ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก 

6. การยื่นคำร้องและนัดไต่สวนทำอย่างไร

            เมื่อยื่นคำร้องแล้วเจ้าหน้าที่จะเสนอศาล ศาลจะสั่งนัดว่าไต่สวนหรือมีคำสั่งอย่างอื่นต่อไป  ทางปฏิบัติก็ขอให้ประกาศหน้าศาลหรือทางหนังสือพิมพ์โดยให้เวลาพอสมควร  โดยทั่วไปศาลจะไต่สวนหลังจากรับคำร้องประมาณ 1 เดือน การไต่สวน ผู้ร้องจะต้องมาศาลและนำพยานอื่น เช่น ทายาทคนอื่นๆ มาด้วย หรือขอให้ตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกมาด้วย เพื่อไต่สวนว่าเป็นผู้ยินยอมเป็นผู้จัดการมรดก การไต่สวนโดยทั่วไปใช้เวลาไม่นานก็เสร็จ คดีเช่นนี้ศาลมักจะนัดตอนบ่าย

            เมื่อไต่สวนเสร็จก็คือการนำพยานแต่ละฝ่ายไปให้การต่อศาลเรียกว่าเบิกความนั่นเอง เสร็จแล้ว ศาลจะจดรายงานการไต่สวน หากเป็นเรื่องไม่ซับซ้อนศาลก็นัดฟังคำสั่งวันนั้นเลย  คือสั่งให้เป็นหรือไม่เป็นผู้จัดการมรดกนั่นเองแต่หากเป็นเรื่องซับซ้อนมรดกมาก  เช่นนี้ศาลอาจนัดฟังคำสั่งวันอื่นก็ได้ เพื่อศาลจะได้ตรวจสำนวนโดยละเอียดต่อไป ทางปฏิบัติส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาศาลสั่งได้เลย แต่การจะรับคำสั่งไปก็อาจเป็นวันรุ่งขึ้น  เพราะจะต้องพิมพ์ให้เรียบร้อยถูกต้อง มีคำรับรองว่าเป็นสำคัญคำสั่งที่ถูกต้อง  ไม่ใช่ว่าพอศาลสั่งอนุญาตจะรับคำสั่งไปได้เลย

7. การขอรับคำสั่งศาลกรณีศาลสั่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว

            ก็ต้องทำคำร้องขอเข้ามา  ศาลจะดำเนินการให้โดยไม่ชักช้า  เมื่อได้คำสั่งศาลก็นำไปแสดงต่อธนาคาร หรือเจ้าพนักงานที่ดิน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับมรดกของผู้ตายได้

8. ผู้จัดการมรดกจะถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการได้หรือไม่

            หากผู้จัดการมรดกปล่อยปละละเลย  ไม่ดำเนินการจัดการมรดก หรือจัดการมรดกเสียหาย  ประมาทเลินเล่อในการจัดการมรดก  หรือทุจริตในการจัดการมรดก  เช่น เบียดบังเอาเป็นของตนเองบ้าง  เช่นนี้นอกจากจะผิดฐานยักยอกทางอาญามีโทษถึงจำคุกแล้ว  ก็อาจถูกถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้ โดยผู้มีส่วนได้เสียร้องขอให้ศาลสั่งถอนจากการเป็นผู้จัดการมรดกได้  แต่ก็ต้องขอเสียก่อนการแบ่งปันมรดกเสร็จสิ้นลง

9. คำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับผู้จัดการมรดก

1.คำฎีกาที่ 331/2525 ผู้ตายทำพินัยกรรมไว้ แม้ผู้คัดค้านเป็นบุตรของผู้ตาย  แต่ตามพินัยกรรมผู้คัดค้านไม่มีส่วนได้รับทรัพย์สินของผู้ตายเลย  จึงไม่สามารถตั้งผู้คัดค้านเป็นผู้จัดการมรดกร่วมด้วย

            ข้อสังเกต  ศาลจะพิจารณาตั้งใครเป็นผู้จัดการมรดกต้องคำนึงถึงประโยชน์ของกองมรดกเป็นสำคัญ

2.  ฎีกาที่ 1481/2510 ศาลไม่จำต้องตั้งผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมอาจตั้งทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียคนอื่นที่เหมาะสมก็ได้

3. ฎีกาที่ 1491/2523 ทายาทที่จะร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ หมายถึงทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกเท่านั้น

            ข้อสังเกต  ผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก ผู้ถูกกำจัดมิให้รับมรดก ไม่มีสิทธิร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

4.ฎีกาที่ 2095/2523 ภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและไม่มีทรัพย์ร่วมกันไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินมรดกของสามี  ไม่มีสิทธิร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

5. ฎีกาที่ 2021/2524 ศาลจะตั้งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดกต้องคำนึงถึงความสมควรเพื่อประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์  ไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคน

6. ฎีกาที่ 1695/2531 (ประชุมใหญ่กองมรดกที่ไม่มีทายาทนั้น  แม้มรดกจะตกทอดแก่แผ่นดิน  แผ่นดินก็มิใช่ทายาท  เจ้าหนี้ไม่อาจบังคับชำระหนี้ได้จนกว่าจะได้ตั้งผู้จัดการมรดกขึ้น  และหากไม่มีผู้จัดการมรดกอยู่ตราบใดเจ้าหนี้ก็ไม่มีทางได้รับชำระหนี้ได้เลย  การที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้จากกองมรดกขึ้นอยู่กับการที่กองมรดกมีผู้จัดการมรดก  ในกรณีเช่นนี้จึงต้องถือว่าเจ้าหนี้เป็นผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้  ส่วนปัญหาที่ว่าสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกหรือไม่นั้น  แม้ผู้ร้องเป็นเจ้าหนี้กองมรดกซึ่งตามปกติย่อมมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดก  แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้มีส่วนได้เสียอื่นอีก  และพนักงานอัยการมิได้คัดค้าน  จึงสมควรตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้

ข้อสังเกต  ศาลฎีกาได้ให้เหตุผลไว้แล้วว่า  ทำไมเจ้าหนี้กองมรดกคดีนี้จึงร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกได้  และเป็นผู้จัดการมรดกได้

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: สกล [IP: 182.232.226.xxx]
เมื่อ: 2018-07-26 21:23:25
ไม่ชัดเจน..ครับ..
บอกไม่หมด..ทุกไปเรื่อง..
น่าจะ..อธิบาย..ได้ดีกว่านี้..
ครับ..
#2 โดย: สิทธิพร [IP: 182.232.114.xxx]
เมื่อ: 2018-07-28 04:53:28
นี่เป็นบทความ ไม่ใช่หนังสือคับ ไม่ชัดเจนตรงไหนครับ และที่ว่าบอกไม่หมด ยังมีประเด็นอะไรที่ยังเหลืออยู่ครับ จะได้เพื่มเติมให้ครับ
#3 โดย: โจ้ โวหาร [IP: 223.24.150.xxx]
เมื่อ: 2019-11-05 12:25:39
อ่านแล้วเข้าใจเลยครับ ถ้าคิดตาม แต่ขอเสริมว่า ขั้นตอนจะเพิ่มขึ้น ถ้าเจ้าของมรดกเป็นชาวต่างชาติ รบกวนขอข้อมูลด้วยครับ
#4 โดย: ครูตา [IP: 171.4.242.xxx]
เมื่อ: 2019-11-22 14:42:15
เข้าใจง่ายดีค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
#5 โดย: นิกร [IP: 182.232.187.xxx]
เมื่อ: 2019-11-29 06:59:17
ผมยังสงสัยครับ หากมีพี่น้องหลายคน แล้วมีบางคนไม่ยินยอมให้จัดตั้งผู้จัดการมรคก(ไม่ไปศาลในวันไตร่สวน) ยังจะดำเนินการต่อได้อีกไหมครับ
#6 โดย: สมบูรณ์ [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2019-12-25 08:14:21
กรณีที่ดินและรถยนต์เป็นชื่อพ่อแล้วพ่อเสียชีวิตถ้าเราจะโอนเป็นชื่อเราต้องทำอย่างไรเพราะเรามีพี่น้องต่างแม่ แต่แม่เรากับพ่อจดทะเบียนสมรสกัน
#7 โดย: คุณสิทธิพร [IP: 1.10.149.xxx]
เมื่อ: 2020-02-13 09:01:32
หากได้คำสั่งศาลมาแล้วทายาทสามารถนำโฉนดที่ไปรับโอนสิทธิได้เลยใช่มั่ยคะ
#8 โดย: Tanakarn bumrungsil [IP: 1.46.107.xxx]
เมื่อ: 2020-03-02 14:12:24
ได้ความรู้ดีมากขอบคุณค่ะ
#9 โดย: Tanakarn bumrungsil [IP: 1.46.107.xxx]
เมื่อ: 2020-03-02 14:17:07
รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ​ จะขอเพิ่มเติมชื่อผู้จัดการมากกว่า1คนจากที่เคยระบุไว้1คนได้หรือไม่คะ​ หากพบข้อสงสัยในความไม่เป็นธรรมในกองมรดกค่ะ​ ขอบคุณค่ะ
#10 โดย: สินิทรา [IP: 171.96.159.xxx]
เมื่อ: 2020-03-13 15:39:53
รบกวนสอบถามค่ะ หากเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว ต้องจัดแบ่งมรดกให้แล้วเสร็จภายในกี่วันคะ
#11 โดย: สิทธิพร [IP: 184.22.160.xxx]
เมื่อ: 2020-03-14 11:33:14
ถามครับ: เจ้าของมรดก(ผู้ตาย)(มีเงินฝากธนาคาร 1 แสนบาท) ผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกเป็นบุตรและเป็นผู้ฝากร่วม(ร่วมกับผู้ตาย 2 คน) จะถอนเงินแต่ธนาคารปฏิเสธ ให้ไปเอาคำสั่งศาลมาแสดงก่อน (ผู้ตายเจ้าของมรดก มีลูกทั่งหมด 7 คน) แล้วเช่นนี้ศาลจะต้องให้ลูกทั่ง 7 คนไปแสดงตนยินยอมที่ศาลด้วยหรือเปล่าครับ
(ผู้ตาย เจ้าของมรดกอยู่บ้านเดียวกับผู้ร้องๆ เป็นผู้ดูแลตลอดมา) หมายเหตุ: เงินจำนวนนี้ได้สำรองใช้ไปกับการจัดงานศพเจ้าของมรดกหมดแล้ว
#12 โดย: rattanaton [IP: 180.183.1.xxx]
เมื่อ: 2020-03-18 16:55:11
สอบถามค่ะ ในกรณีที่แม่จดทะเบียนสมรสกับสามีใหม่แล้วแม่เสียชีวิตเราเป็นลูกสืบทอดทางสันดานขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมค่ะ
#13 โดย: ศรินยา [IP: 180.180.51.xxx]
เมื่อ: 2020-04-21 22:50:22
ในกรณีที่ เจ้าของโฉนดเสียชีวิต แต่ยังงมีหนี้สิน โฉนดยังติดจำนองงอยุ่ แบบนี้ จะยื่นขอเป็น ผจก..มรดกเพื่อ รับผิดชอบหนี้สินในส่วนของธนาคารได้หรือไม่ค่ะ
#14 โดย: กฤติกา [IP: 49.228.8.xxx]
เมื่อ: 2020-05-17 20:01:21
ตามกฎหมายเราเป็นลูกแท้ๆคนเดียวแต่แม่เราไปจดเอาญาติมาเป็นบุตรบุญธรรมหลายคนต้องดำเนินการยังไงคะเราถึงจะไม่เสียเปรียบ
#15 โดย: นะ [IP: 124.122.133.xxx]
เมื่อ: 2020-06-02 14:05:50
เห็นมีแต่คนถาม แล้วจะไปดูคำตอบที่ไหนได้
#16 โดย: ammbnm@eindowslive.com [IP: 1.46.130.xxx]
เมื่อ: 2020-06-24 13:32:05
ขออนุญาตสอบถามค่ะ
กรณีเจ้าของรถเป็นต่างชาติเสียชีวิตและทายาทที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการเดินทางมาดำเนินเรื่องเอกสารได้
และมอบรถให้แก่ผู้ดูแล
อยากถามว่าถ้าต้องการขายรถให้คนอื่นจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
ศศิวิมล
#17 โดย: ammbnm@windowslive.com [IP: 1.46.130.xxx]
เมื่อ: 2020-06-24 13:36:04
คำถามข้างต้นถ้าคุณทนายจะกรุณาให้ความกระจ่างสามารถส่งทางe-mail

ammbnm@windowslive.com
ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ศศิวิมล
#18 โดย: sornlism [IP: 210.1.42.xxx]
เมื่อ: 2020-06-25 15:41:08
พ่อมีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดแต่มาตายที่กรุงเทพต้องไปขึ้นศาลที่ต่างจังหวัดรึป่าวคะ ไปศาลแพ่งกรุงเทพได้มั้ยคะ
#19 โดย: รุจิรา [IP: 223.24.190.xxx]
เมื่อ: 2020-06-27 20:35:24
ขออนุญาตสอบถามค่ะ
กรณีเจ้าของรถเป็นต่างชาติเสียชีวิตและทายาทที่อยู่ต่างประเทศไม่ต้องการเดินทางมาดำเนินเรื่องเอกสารได้
และมอบรถให้แก่ผู้ดูแล
อยากถามว่าถ้าต้องการขายรถให้คนอื่นจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ขอบคุณค่ะ
#20 โดย: santi [IP: 182.232.191.xxx]
เมื่อ: 2020-07-11 13:38:34
ขออนุญาติ สอบถามคราฟ คุณพ่อเสียชีวิต คุณพ่อมีภรรยา 2 คน คนแรกมีบุตร 2 คนเลิกกาน ผนเป็นพี่ ชายคนโต ส่วนภรรยา อีกคน ก้อมีบุตร 2 คน เสียชีวิตไป1คนจดทะเบียนสมรส เขาขอเป็นผู้จัดการมาดก เราจะสามารถ รู้ไหมว่า คุณพ่อมีมรดก ทั่งหมดอย่างไร กัวเขา บอกไม่หมด ขอบคุนคราฟ
#21 โดย: ดวงสมร [IP: 27.55.90.xxx]
เมื่อ: 2020-08-03 12:21:49
คุณพ่อเสียแล้ว คุณแม่ป่วยไม่สามารถทำนิติกรรมได้
มีลูก3คน
มีมรดก คือบ้านที่ยังไม่ได้มอบให้ลูกคนใดคนหนึ่ง (แต่ตกลงกันได้จะยกให้ใคร) มี บช ธนาคารจำนวนหนึ่ง ที่เบิกถอนไม่ได้ ต้องการการมอบหมายให้ลูกคนใดคนหนึ่งสามารถเบิกถอน เพื่อมาไว้ดูแลแม่
ต้องทำอย่างไร มอบหมายลูกคนใดคนหนึ่งเปนผู้แทนไปดำเนินการยื่นเอง ไม่ต้องให้ทนายทำให้ได้หรือไห้ได้หรือไม่ค่ะ
ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
#22 โดย: บอย [IP: 49.228.24.xxx]
เมื่อ: 2020-09-20 20:48:09
แต่ละคำถามดีๆทั้งนั้นเลยครับ...อยากอ่านคำตอบจัง
#23 โดย: jaturonlim@yahoo.com [IP: 124.120.36.xxx]
เมื่อ: 2020-10-01 18:13:05
#แต่งตั้งผู้จัดการมรดก โดยมีพินัยกรรมให้น้องชายเป็นผู้จัดการมรดก และเป็นผู้จัดการทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว (ทรัพย์สลากออมสินประมาณ 2 แสนบาท) เอกสารประกอบอื่นๆ มีเกือบครบ
ขาดแต่เพียงหนังสือยินยอมและไม่คัดค้านฯของทายาท(บุตรคนเดียว/สามีไม่ได้จดทะเบียนสมรส)ของเจ้ามรดก ขาดการติดต่อ (มีสำเนาบัตรปรชาชนและทะเบียนบ้าน)
อยู่ในอำนาจศาลแพ่งพระโขนง

คิดค่าทนายเท่าไหร่ครับ?
#24 โดย: สุ [IP: 202.29.219.xxx]
เมื่อ: 2020-10-02 17:29:13
กรณีที่ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกโดยยื่นคำร้องประมาณ 1 เดือน และต่อมาได้รับหนังสือแจ้งวันนัดไต่สวน ถ้าไม่ไปตามนัดจะได้มั้ยคะ
#25 โดย: catnin0228 [IP: 202.28.25.xxx]
เมื่อ: 2020-10-08 10:44:02
ในกรณีเจ้ามรดกกับผู้จัดการมรดกเสียชีวิตไร่เรี่ยกัน พินัยกรรมโมฆะหรือไม่ พินัยกรรมมีหมดอายุหรือไม่
#26 โดย: ป้อม [IP: 124.120.200.xxx]
เมื่อ: 2020-10-11 01:33:27
ถ้าภรรยาเสียชีวิตแล้วมีเงินให้ลูกแต่ลูกยังไม่บรรลุนิติภาวะภรรยามีหนี้สินสามีไม่ได้จดทะเบียนสมรสรับรู้จะเอาเงินออกมาใช้หนี้ต้องใช้เวลาดำเนินการนานไหมค่ะ
#27 โดย: ครับ [IP: 182.232.66.xxx]
เมื่อ: 2020-11-10 20:30:22
ผู้จัดการมรดก ขายมรดกได้ไหมครับ
#28 โดย: J [IP: 1.47.197.xxx]
เมื่อ: 2020-12-02 02:21:34
แม่ผมเสียชีวิต ผมเป็นลูกติดแม่ แม่สมรสกับพ่อที่เป็นพ่อเลี้ยง ตอนนี้พ่อเลี้ยงผมกลับไปอยู่กับเมียเก่าเขาแล้วเขาแอบๆแม่ไปตั้งแต่แม่ป่วย ฉโนดที่ดินของแม่มีก่อนสมรส เป็นชื่อแม่กับผม แม่แต่งงานกับพ่อเลี้ยง มีลูกติด2คน พ่อเลี้ยงบอกเสมอว่าผมเป็นลูกนอกสมรส ไม่มีสิทธ์อะไร ทั้งๆที่ ที่ดินและบ้านของแม่มีมาก่อนสมรส เป็นมรดกของยาย ผมควรทำอย่างไรครับ ตอนนี้เค้าได้ให้ผมเซ็นให้พ่อเลี้ยงเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว
#29 โดย: nn1660 [IP: 171.96.221.xxx]
เมื่อ: 2020-12-27 22:47:17
แม่มีลูกติด1คนคือเรา แม่มีสามีใหม่(มีลูกติด6คน และมีลูกใหม่1คน ) แม่จดทะเบียนกับสามีใหม่ใช้นามสกุลเดียวกัน ส่วนเราก่อนแต่งงานใช้นามสกุลตา ขณะนี้แต่งงานจดทะเบียนแล้วใช้นามสกุลสามี สามีใหม่แม่เสียชีวิตหลายปีแล้ว แม่เป็นข้าราชการบำนาญ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูด้วย แม่บอกว่าถ้าแม่เสียชีวิตจะมอบทรัพย์สินให้เรากะน้อง(ใหม่)เพียง 2คน มีคนแนะนำแม่ว่าควรไปทำเรื่องผู้จัดการมรดกเวลาเสียชีวิตจะได้ง่ายแม่เลยจะให้เราเป็นผู้จัดการมรดก คำถามคือถ้าไปทำเรื่องเป็นผู้จัดการมรดกแล้ว..ลูกติดสามีใหม่ของแม่มีสิทธิ์ในทรัพย์สินข งแม่หรือไม่ ถ้ามีสิ่งใดบ้าง ขอบคุณค่ะ
#30 โดย: มาศ [IP: 49.230.47.xxx]
เมื่อ: 2021-01-16 20:14:04
เป็นเจ้ามรดก คะ ไปทำพินัยกรรมที่อำเภอ แบ่งให้หลาน และสาธาณกุศล และ ชวนเพื่อนร่วมรุ่นจากมหาลัย มาลงชื่อเป็นผู้จัดการมาดก ที่เลือกเพราะเพื่อนที่จะอายุ ยืน แต่ตอนแรกปลัด บอกให้ ไปตามหลานมาเป็น ผู้จัดการมรดก เจ้ามรดก ก็เข้าใจว่า ไม่ควรให้หลานรู้ เดียวหลาน คนอื่นที่ไม่น้อยกว่าจะ ไม่ดูแล เลย ยืนยันว่า จะให้เพื่อนเป็น และไม่ได้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน มรดก
อยากรู้ว่า ถ้าเสียชีวิตไป หลานๆจะตั้ง ผู้จัดการมรดก ขึ้นมาใหม่ หรือไม่ และ พินัยกรรม ฉบับที่เจ้ามรดกทำไว้จะ เป็นโมฑียะหรือเปล่า ทรัพย์สินประมาท สิบล้านบาทค่ะ
#31 โดย: พสิษฐ์กรณ์ [IP: 223.207.228.xxx]
เมื่อ: 2021-02-18 07:54:16
การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก จำเป็นต้องเสียค่าทนายด้วยหรือครับ หรืออย่างไร
#32 โดย: เบล [IP: 184.22.26.xxx]
เมื่อ: 2021-02-26 13:55:42
ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ ยื่นศาล
#33 โดย: ผู้รู้ [IP: 223.24.156.xxx]
เมื่อ: 2021-03-02 12:18:36
การจะขอเปลี่ยนผู้จัดการมรดกมีขั้นตอนอย่างไร
#34 โดย: ทนาย [IP: 223.205.1.xxx]
เมื่อ: 2021-03-03 14:58:55
ผจก.มรดก ขายบ้านพร้อมที่ดินได้เงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ยอมแบ่งเงินดังกล่าวให้กับทายาท ถ้ายังไม่แบ่งควรจะทำอย่างไร ถามว่ากี่วันควรจะแบ่งเงินดัวกล่าวให้ทายาทต่อไป
#35 โดย: สหัสชัย [IP: 171.97.98.xxx]
เมื่อ: 2021-04-04 12:43:31
พินัยกรรมแบบเขียนเอง การตั้งผู้จัดการมรดก สามารถใช้กับธุรกรรมทางการเงินเช่นเบิก/ถอน รวมถึงการขายที่ดิน โดยไม่ต้องให้ศาลฯรับรองการเป็นผู้จัดการมรดกได้หรือไม่ครับ
สหัสชัย
#36 โดย: น้ำหวาน [IP: 171.4.234.xxx]
เมื่อ: 2021-04-19 14:18:28
กรณีของคุณแม่ ภูมิลำเนา อยู่จังหวัดนึง แต่ย้ายตามมาอยู่กับลูกอีกจังหวัดนึง ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาด้วย หากคุณแม่เสียชีวิต เราสามารถ ยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ที่จังหวัดที่เราสะดวกได้ไหม หรือจะต้องไปทำเรื่องที่จังหวัดตามทะเบียนล้านของคุณแม่เท่านั้น
#37 โดย: kosum k. [IP: 171.97.101.xxx]
เมื่อ: 2021-06-28 14:56:03
กรณีที่พี่น้องยินยอมพร้อมใจกันยกมรดกให้ พี่หรือน้อง 1 คน ก็ต้องผ่านกระบวนการฟ้องเป็นผู้จัดการมรดกใช่หรือไม่ค่ะ
#38 โดย: ขอบคุณครับ [IP: 118.172.80.xxx]
เมื่อ: 2021-08-05 19:21:21
ขออนุญาตสอบถามครับในกรณีพ่อผมเลิกกับแม่แล้วไปแต่งงานใหม่แล้วจดทะเบียนสมรสกันพ่อได้ซื้อที่ดินมาหนึ่งที่แต่ไม่มีเวลามาโอนเลยให้ภรรยาใหม่ไปโอนแทน..ที่ดินเลยเป้นชื่อของภรรยาใหม่แล้วภรรยาเกิดเสียชีวิต...เราต้องทำยังไงครับ
#39 โดย: เค [IP: 184.22.159.xxx]
เมื่อ: 2021-08-10 14:25:01
เรืองราวทุกเรือง ตัดสินแล้ว เรื่องคดี ก็จบแล้ว มาถึง ธนาคารแล้ว แต่ ที่นี้ เจ้านาที ธนาคาร นัดไปเรือยๆๆ ทุกวัน และ ได้ มีทำหนังสือ กับ ธนาคารแล้ว แต่ พอไป รับจริงๆๆ เจ้านาที ไม่มี เงินจะให้ นัดเรามากลายครั่งแล้ว ทางเรา จะมีวิิอะไร บ้างครับ
เสียเวลา ทุกครั่ง ที่เจ้านาที นัดทางเรา
#40 โดย: กิ๊ฟ [IP: 110.168.219.xxx]
เมื่อ: 2021-11-01 13:24:09
คือว่า พ่อเป็นคน จ.กำแพงเพชร แล้วพอป่วยเลยย้ายมาที่ จ.ชลบุรี คือย้ายทะเบียนบ้านมานะค่ะ พอย้ายมาได้ 1 เดือนพ่อก็เสียชีวิต อันนี้เราจะต้องขอร้องจัดการมรดกที่ จ.ชลบุรี หรือ จ.กำแพงเพชรค่ะ
#41 โดย: khuanchai Changthom [IP: 223.204.58.xxx]
เมื่อ: 2021-12-22 14:23:08
พ่อแม่ เสียชีวิตหมดทุกคน เหลือลูกชาย 2 คน คนน้องเอาโฉนดที่ดินไปถือไว้คนเดียว พี่บอกให้น้องเอามาแบ่งแยกก็ไม่ยอม พี่จะร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกได้ไหมครับ
#42 โดย: ศกลภัทร [IP: 182.232.28.xxx]
เมื่อ: 2022-02-20 23:22:56
ตอบความเห็นที่ 40 นะคะ ร้องที่ศาลชลบุรี ตามภูมิลำเนาสุดท้ายค่ะ
#43 โดย: เพชชา [IP: 1.47.145.xxx]
เมื่อ: 2022-11-16 15:10:38
ขอถามหน่อยค่ะ หลังจากที่พ่อเสียแล้ว จะมีระยะเวลากำหนดไหมคะ ต้องไม่เกินกี่วันหรือกี่เดือนหรือเมื่อใดก็ได้ ถึงยังมีสิทธิทำเรื่องขอเป็นผู้จัดการมรดกอ่ะค่ะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,610