รอการลงโทษ รอการกำหนดโทษ เหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?

         ในคดีอาญานั้น เมื่อศาลพิพากษาว่าจำเลยกระทำความผิดแล้ว เมื่อศาลพิเคราะห์ถึงพฤติการณ์ต่างๆของจำเลย ศาลอาจไม่ลงโทษจำคุกจำเลยก็ได้ โดยอาจมีคำสั่งรอการลงโทษไว้ หรือที่เรียกันติดปากว่า รอลงอาญา หรือจะมีคำสั่งรอกำหนดโทษก็ได้ เช่นกัน

          ซึ่งการรอการลงโทษนั้น หมายถึงกรณีที่ศาลกำหนดโทษที่จะลงโทษกับจำเลยไว้ (เช่น จำคุก 1 ปี ให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี) หรือที่เรามักจะเรียกกันติดปากกันว่า “รอลงอาญา” แล้วปล่อยตัวจำเลยไปเพื่อให้โอกาสจำเลยได้กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด โดยหาก ภายในระยะเวลาที่รอการลงโทษนั้น จำเลยกลับกระทำความผิดซ้ำอีก และถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษ ศาลก็จะนำโทษที่ได้กำหนดไว้  มารวมกับโทษที่เคยมีคำสั่งรอการลงโทษไว้ได้

          ส่วนการรอการกำหนดโทษนั้น เป็นกรณีที่ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด แล้วให้รอกำหนดโทษไว้ จากนั้นปล่อยตัวจำเลยไป หากภายหลังจำเลยกระทำความผิดซ้ำและถูกศาลพิพากษาให้ลงโทษอีก ศาลก็ต้องกำหนดโทษในคดีแรกที่ได้รอการกำหนดโทษไว้ แล้วพิพากษาลงโทษจำเลยรวมกับคดีหลังได้

          กล่าวโดยสรุปคือ การรอการกำหนดโทษหรือรอการลงโทษนั้น แม้จะไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกัน สามารถทดแทนกันได้ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าผู้ที่ศาลพิพากษาให้รอการกำหนดโทษนั้นจะมีความผิดน้อยกว่าผู้ที่ถูกศาลพิพากษาให้รอการลงโทษแต่อย่างใด

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 วรรคแรก  ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุกหรือปรับ และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินห้าปีไม่ว่าจะลงโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตามหรือลงโทษปรับ ถ้าปรากฏว่าผู้นั้น

          (1) ไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อน หรือ

          (2) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือ

          (3) เคยรับโทษจำคุกมาก่อนแต่พ้นโทษจำคุกมาแล้วเกินกว่าห้าปี แล้วมากระทำความผิดอีก โดยความผิดในครั้งหลังเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          และเมื่อศาลได้คำนึงถึงอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือสภาพความผิด หรือการรู้สึกความผิด และพยายามบรรเทาผลร้ายที่เกิดขึ้น หรือเหตุอื่นอันควรปรานีแล้ว ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ ไม่ว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง เพื่อให้โอกาสกลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนดแต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษา โดยจะกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของผู้นั้นด้วยหรือไม่ก็ได้

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125