การแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงาน

                   ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 นั้น ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน  ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

                   1. ผู้แจ้งข้อความอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ซึ่งการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จของนิติบุคคลกระทำโดยผ่านผู้แทนนิติบุคคล เช่น กรรมการผู้มีอำนาจจัดการแทนของนิติบุคคล

                   2. การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จอาจทำโดย  บอกกับเจ้าพนักงาน ตอบคำถามเจ้าพนักงาน เช่นให้การเท็จในฐานะเป็นพยาน การแจ้งโดยวิธีแสดงหลักฐาน เช่น คนต่างด้าวไม่มีสิทธิที่จะขอมีบัตรประจำตัวประชาชนได้โดชอบด้วยกฎหมาย การที่คนต่างด้าวอ้างและนำหลักฐานแสดงต่อนายทะเบียนเพื่อขอมีบัตรประจำตัวประชาชน จึงเป็นการแจ้งเท็จต่อเจ้าพนักงานเพราะหลงเชื่อคนต่างด้าวคนนั้นมีสัญชาติไทยก็ตาม ก็หาใช่เป็นข้ออ้างที่จะนำมาใช้เพื่อขอให้มีการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิมที่หมดอายุ

                   3. ข้อความที่แจ้งต้องเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือในปัจจุบัน หากเป็นเรื่องอนาคตไม่เป็นความเท็จ

                   4. การแจ้งข้อเท็จจริงนั้นต้องมีลักษณะเป็นการยืนยันข้อเท็จจริง มิใช่การแสดงความคิดเห็น หรือการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ในอนาคต

                    5. การแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 137 นั้น จะต้องเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องที่แจ้งความนั้น หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหากเป็นการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการที่แจ้งก็ไม่เป็นความผิด ฎ.2413/2521

                   6. ความผิดฐานแจ้งความเท็จตาม ป.อ. 137 นั้นจะต้องปรากฏว่าการแจ้งความเท็จนั้น อาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลว่าต้องเกิดผลเสียหายขึ้นก่อน จึงจะเป็นความผิด ฎ.1329/2529

                   7. การแจ้งความเท็จนั้นผู้แจ้งต้องกระทำโดยเจตนากล่าวคือ ต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่แจ้งนั้นเป็นเท็จ ไม่เป็นความจริงตามที่แจ้งเพราะหากแจ้งตามที่เข้าใจเช่นนี้ถือว่าผู้แจ้งไม่มีเจตนา

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: ขจร [IP: 182.232.35.xxx]
เมื่อ: 2021-02-24 15:14:18
ผมไปกู้เงินธนาคารรอบแรกให้กู้หนึ่งหมืนและรอบสองให้กู้อีกห้าหมืนแต่ได้แค่สี่หมืนร่วมเปนห้าหมืนพอถึงครบกำหนดจ่ายรอบแรกหนึ่งหมืนจ่ายตรงเวลางวดแรกพออีกสองวันธนาคารโทรมาบอกว่าเค้าไม่ได้ตรวจดูให้ครบทวนแล้วบอกว่าจะแจ้งความเท็จกับเราเกียวกับเงินกู้
รอบแรกก็ถามแล้ว
รอบสองก็ถามแล้วว่ามันจะได้ไมแบบนี้
เค้าให้ผมจ่าย

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,849