จ่ายเงินจองคอนโดไว้แล้ว โครงการสร้างไม่เสร็จ ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องหรือฟ้องร้องอะไรได้บ้าง

          ในสมัยนี้ผู้คนนิยมซื้อคอนโดกันมาก  โดยเฉพาะในเมืองใหญ่  บางโครงการให้ผู้ซื้อจ่ายค่าจองล่วงหน้าก่อนที่จะสร้างเสร็จ  และผ่อนไปเรื่อยๆ  หลายโครงการสร้างไม่เสร็จทันเวลา  หลายโครงการหยุดสร้างไปกะทันหันไม่สร้างต่อ  แล้วคนซื้อล่ะจะทำอย่างไร  ฟ้องใครได้บ้าง  วันนี้ทนายใกล้ตัวจะมาเฉลยให้หายสงสัยกันไป  ว่าสิ่งที่เรียกร้องหรือสามารถฟ้องร้องและคำแนะนำต่างๆ  มีดังนี้

          (1) ในการทำสัญญาจะซื้อจะขายไม่ได้ระบุว่า จะสร้างคอนโดฯ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด เจ้าของโครงการจะต้องสร้างให้เสร็จภายในระยะเวลาอันสมควร ไม่ใช่ว่าจะสร้างเสร็จเมื่อใดก็ได้

          (2) กรณีที่เจ้าของโครงการไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา เมื่อเจ้าของโครงการผิดสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาเป็นสาระสำคัญ ผู้จะซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาได้ทันที คู่กรณีจะต้องกลับคืนสู่ฐานะเดิม

          (3) เมื่อเจ้าของโครงการก่อสร้างไม่เสร็จ (หยุดสร้างกลางคัน) หรือไม่ก่อสร้างเสร็จภายในกำหนดหรือ ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในกำหนด ผู้จะซื้อบอกเลิกสัญญาแล้ว ผู้จะซื้อมีสิทธิเรียก เงินค่าจอง   ค่ามัดจำและเงินดาวน์ทั้งหมดคืนได้  พร้อมเรียกดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 บาท ต่อปีได้นับแต่วันเริ่มต้นจ่ายเงินจอง

          (4) กรณีผู้ซื้อไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ขายต้องยินยอมให้ผู้ซื้อปรับเป็นรายวันตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.01 ของราคาห้องชุดที่จะซื้อขาย แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสิบของราคาห้องชุด แต่ถ้าผู้ซื้อใช้สิทธิในการปรับครบร้อยละสิบของราคาห้องชุดแล้วผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้ซื้อยังมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้อีก

          (5) การฟ้องคดีเป็นการฟ้องคดีผู้บริโภค  ผู้ซื้อคอนโดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาล

          (6) หลักฐานที่สำคัญในการฟ้องร้อง  ได้แก่  หลักฐานการโฆษณา  โบรชัวร์  เว็บไซด์  ของผู้ขายหรือเจ้าของโครงการ

          (7) ผู้ซื้อสามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) ที่เกิดขึ้นมาระหว่างที่ไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ในคอนโด  ได้ด้วย

          (8) ก่อนที่จะยื่นฟ้อง  ผู้ซื้อควรมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าของโครงการ

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,124