ได้รับปืนเป็นมรดก ต้องแจ้งนายทะเบียนภายในกำหนด 30 วัน ฝ่าฝืน ปรับ 1,000 บาท

          ว่าด้วยเรื่องของมรดกแล้วนั้น ปกติแล้วทรัพย์สินและสิทธิต่างๆที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนตาย ก็ย่อมตกเป็นมรดก ตกทอดให้แก่ทายาทตามกฎหมายด้วย ซึ่งกรณีทรัพย์สินนั้น ก็ย่อมตกทอดให้แก่ทายาทได้อยู่แล้ว แต่สิทธิบางอย่างซึ่งสิทธิเฉพาะตัวโดยแท้นั้น ไม่สามารถตกทอดได้ เช่น ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ อาธิ ใบอนุญาตว่าความนั้น  แม้ชุดครุยที่เจ้ามรดกเคยใส่ว่าความ จะตกทอดเป็นมรดก กลายเป็นทรัพย์สินให้บรรดาทายาทได้ แต่ใบอนุญาตว่าความไม่ได้ตกทอดไปด้วย และทายาทก็ไม่สามารถใส่ครุยมรดกดังกล่าวขึ้นว่าความแทนผู้ตายได้ และทรัพย์บางอย่างนั้น แม้จะตกทอดได้ก็จริง แต่หากเป็นทรัพย์ที่ต้องมีทะเบียนเช่น ทะเบียนที่ดิน ทายาทก็จำเป็นต้องจดทะเบียนผู้ครอบครองคนปัจจุบันให้ถูกต้องต่อไป

          กรณีอาวุธปืนก็เช่นเดียวกัน แม้ตัวปืนและเครื่องกระสุนจะตกทอดเป็นมรดกได้ก็ตาม แต่หากทายาทไม่ได้มีใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนด้วยแล้ว ก็อาจเป็นความผิดฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ซึ่งจะมีโทษทางอาญา จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2000 ถึง 20,000 บาทด้วย

           ดังนั้นแล้ว หากทายาทท่านได้มรดกเป็นอาวุธปืน หรือเห็นว่าผู้ตายมีปืนไว้ในครอบครองซึ่งจะต้องตกเป็นมรดกแก่ทายาทแล้วแล้ว ทายาทผู้นั้นมีหน้าที่ต้องแจ้งการตายของผู้ครอบครองปืน ให้แก่นายทะเบียนในท้องที่นั้นๆ ทราบด้วย ภายใน 30 วันด้วย

          ทั้งนี้ หากแจ้งล้าช้ากว่า 30 วันแล้ว ก็อาจมีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทได้ และนายทะเบียนในแต่ละท้องที่นั้น จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอนั้นแล้วแต่กรณีและท้องที่ที่จดทะเบียน

 

          ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490

          มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

          มาตรา 72 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง สิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท

          มาตรา 64 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตตาย ให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด หรือใบอนุญาตของผู้ตายตกอยู่ในความครอบครองแจ้งการตายต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาต หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตายภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบการตายของผู้รับใบอนุญาต.....

          มาตรา 83 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 62 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 69 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,849