สามีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้รวยกว่า...ก็ไม่มีสิทธิเลี้ยงดูลูก

     สิทธิหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะบุตรนั้น เป็นสิทธิตามกฎหมายของบิดา โดยบิดาที่จะมีสิทธิเลี้ยงดูลูกได้นั้น บุตรต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดา กล่าวคือ บุตรเกิดในระหว่างที่บิดาและมารดาได้จดทะเบียนสมรสกันอยู่ หรือสมรสกันภายหลัง หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ส่วนการรับรองบุตรโดยพฤติการณ์ เช่น แจ้งนายทะเบียนว่าเป็นพ่อ ให้ใช้นามสกุล ส่งเสียเลี้ยงดู หรือรับรองโดยพฤตินัยนั้น ไม่ทำให้ชายเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายของบุตรขึ้นมาได้ เพียงแต่จะทำให้บุตรมีสิทธิรับมรดกของชายเมื่อฝ่ายชายเสียชีวิตลงเท่านั้น

          เมื่อไม่ใช่บิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ก็ไม่มีหน้าที่ส่งเสียเลี้ยงดู และไม่อาจใช้อำนาจปกครองกำหนดที่อยู่บุตร หรือนำลูกไปเลี้ยงดูแต่เพียงผู้เดียวได้ ซึ่งหากฝ่ายชายได้นำลูกไปเลี้ยงดูเองโดยปราศจากความยินยอมแล้ว ฝ่ายหญิงในฐานะมารดาของเด็กก็สามารถเรียกเด็กคืนจากฝ่ายชายได้  โดยฝ่ายชายไม่อาจอ้างได้เลยว่าตนสามารถส่งเสียเลี้ยงดูได้ดีกว่าเหมือนอย่างบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายที่สามารถอ้างเหตุดังกล่าวและนำลูกมาเลี้ยงดูด้วยตัวคนเดียวได้   โดยมีกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16395/2557  ผู้เยาว์เป็นบุตรเกิดจากโจทก์ซึ่งเป็นหญิงที่มิได้สมรสโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งตามบทบัญญัติแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1546 ให้ถือว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้น เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ส่วนจำเลยที่ 1 แม้อ้างว่าเป็นบิดาของผู้เยาว์ แต่เมื่อผู้เยาว์มิได้เกิดจากบิดามารดาที่สมรสกัน การจะอ้างว่าผู้เยาว์เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาสมรสกัน หรือบิดาได้จดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร ดังนั้น เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้มีลักษณะที่ปรากฏตามความดังกล่าว จำเลยที่ 1 จึงหามีสิทธิใดๆในตัวผู้เยาว์ไม่ ทั้งนี้ ตามป.พ.พ. มาตรา 1547 ดังนั้น โจทก์จึงเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เยาว์แต่เพียวผู้เดียว เมื่อโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยทั้งสองดูแลเลี้ยงดูผู้เยาว์ โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสองคืนผู้เยาว์แก่โจทก์ได้ ตามป.พ.พ. มาตรา 1567(1)และ(4) ที่โจทก์เป็นผู้กำหนดที่อยู่ของบุตร และเรียกคืนจากบุคคลอื่นซึ่งกักบุตรไว้โดยมิชอบได้ ข้ออ้างของจำเลยทั้งสองที่ว่าดูแลผู้เยาว์ดีกว่าโจทก์ไม่อาจรับฟังได้ เพราะจำเลยทั้งสองไม่มีสิทธิใดๆในตัวผู้เยาว์ไม่อาจอ้างเหตุเหนือสิทธิของโจทก์ผู้เป็นผู้ใช้อำนาจปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้เยาว์ได้

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 629,909