ผู้จัดการมรดกยักยอกที่ดินมรดกไปจำนองในนามตนเอง สัญญาจำนองไม่ผูกพันทายาทและทายาทไม่ต้องรับผิด

         ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 705 นั้น  ผู้ที่จำนองทรัพย์ได้ ต้องเป็นเจ้าของที่แท้จริงของทรัพย์นั้นเท่านั้น แต่ผู้จัดการมรดก เป็นผู้ที่ศาลตั้งให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดกให้กับทายาท และไม่สามารถทำนิติกรรมใดๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกได้ และต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1722 และมีผลเป็นโมฆะ

          เมื่อนิติกรรมการโอนตกเป็นโมฆะ ผู้จัดการมรดกจึงไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และไม่มีสิทธิ์นำที่ดินดังกล่าวไปจำนอง แม้ผู้รับจำนองจะรับจำนองไว้โดยสุจริตก็ตาม ตามนัยคำพิพากษาดังต่อไปนี้

          (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 11978/2547) จำเลยที่ 1 รู้อยู่แล้วว่าตนเองไม่มีสิทธิรับมรดกของ ค. เนื่องจาก ค. ทำพินัยกรรมยกทรัพย์มรดกให้แก่โจทก์กับพวก แต่ไปร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกของ ค. ต่อศาล จนกระทั่งศาลมีคำสั่งตั้งให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดก  ย่อมเป็นตัวแทนบรรดาทายาทในการจัดการมรดก จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องดำเนินการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทของ ค. ตามที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1719 และจะทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกหาได้ไม่ การที่จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกไปรับโอนที่ดินพิพาทอันเป็นมรดกของ ค. มาเป็นของตนเองในฐานะส่วนตัวโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ที่มิได้รับประโยชน์จากพินัยกรรมและเป็นผู้ถูกตัดมิให้รับมรดก จึงไม่เป็นการแบ่งปันทรัพย์มรดกตามหน้าที่ผู้จัดการมรดกโดยสุจริตตามข้อกำหนดในพินัยกรรม แต่เป็นการทำนิติกรรมให้จำเลยที่ 1 มีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกของ ค. อันเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 172นิติกรรมการโอนตกเป็นโมฆะตามมาตรา 150 ถือเสมือนว่ามิได้มีนิติกรรมการโอนเกิดขึ้นเลย กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทจึงยังคงเป็นของกองมรดกของ ค. อยู่ตามเดิม หาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัวไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทเสียแล้ว ก็ไม่มีสิทธิจะเอาที่ดินพิพาทไปจำนองแก่ผู้ใดได้ ดังนั้น การที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้รับจำนองที่ดินพิพาทไว้จากจำเลยที่ 1 ในฐานะส่วนตัว ซึ่งเป็นผู้ไม่มีสิทธิจะจำนองได้ ย่อมไม่เกิดผลให้จำเลยที่ 2 มีสิทธิตามนิติกรรมจำนอง แม้จำเลยที่ 2 จะอ้างว่ารับจำนองไว้โดยสุจริตก็ตามการจำนองจึงไม่ผูกพันโจทก์

          (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10738/2551) ขณะจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินพิพาทให้แก่ตนเองในฐานะส่วนตัวทั้งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมที่อ้าง เป็นการทำนิติกรรมซึ่งตนมีส่วนได้เสียเป็นปฏิปักษ์ต่อกองมรดกของ บ. อันเป็นการต้องห้ามโดยชัดแจ้งตาม ป.พ.พ. มาตรา 1722 นิติกรรมการโอนตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 150 โดยถือเสมือนว่ามิได้มีนิติกรรมการโอนเกิดขึ้นเลยกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทยังเป็นของกองมรดกของ บ. อยู่ตามเดิม สัญญาจำนองที่จำเลยในฐานะส่วนตัวทำกับโจทก์ก็ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่โจทก์ที่จะบังคับเอาแก่ที่ดินพิพาท เพราะผู้จำนองไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่จำนองตาม ป.พ.พ. มาตรา 705 แม้โจทก์จะอ้างว่ารับจำนองโดยสุจริตก็ตาม

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: ชาลิด [IP: 49.228.184.xxx]
เมื่อ: 2024-05-04 17:00:49
ที่ดินเป็นของยาย ตามีทะเบียนสมรสกับยาย ยายเสียตาได้เป็นผุ้จัดการมรดก ตาไม่ได้แบ่งให้ทายาทเลย ตาเอาที่ดินมรดกไปจำนำกุ้ยืมขายฝาก ทายาทมารุ้ทีหลังแล้วไปฟ้อง ทายาทฟ้องแล้วจะได้ที่คืนจากคนที่รับจำนำขายฝากไหมครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 631,850