ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกโปรดฟัง จะแบ่งมรดกได้ ต้องมีผู้จัดการมรดก เสียก่อน

           บรรดาญาติพี่น้อง บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ได้มีทรัพย์สินระหว่างมีชีวิต จำพวก บ้าน รถยนต์ ที่ดิน เงินฝากในบัญชีธนาคาร ธุรกิจครอบครัว หุ้นบริษัท หรือทรัพย์สินอื่นๆ อีกมากมาย ไว้ ภายหลังเมื่อเสียชีวิตลงทรัพย์สินที่ว่ามา ย่อมตกเป็นมรดกต้องแบ่งให้กับทายาทตามกฎหมายทันที

        ซึ่งรายละเอียดว่าใครมีสิทธิได้รับมรดกเท่าไหร่อย่างไร  ใครเป็นทายาทที่มีสิทธิรับมรดกบ้าง  ทีมงานทนายใกล้ตัวของเรา คือท่านทนายศุภโชค ได้เคยกล่าวไปแล้ว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งนี้  คลิก ๆ >>>>>>

https://www.facebook.com/closelawyer/posts/649882175216569:0

        เมื่อมีคนเสียชีวิต และมีมรดก ที่จะต้องแบ่งให้กับทายาท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้ต้องมีผู้จัดการมรดก เพื่อดำเนินการจัดสรรทรัพย์สินแบ่งให้กับทายาทตามกฎหมายเสียก่อน

        ดังนั้น มี 5 เรื่องที่ท่านควรรู้ในการจัดการมรดกหรือทรัพย์สินของผู้ตาย คือ

        1. จะขอเป็นผู้จัดการมรดก ได้เมื่อไหร่

                เราจะขอจัดการมรดกได้ เมื่อเจ้ามรดกตาย เจ้ามรดกมีทรัพย์มรดก และมีเหตุขัดข้องที่จะต้องจัดการมรดก โดยเหตุขัดข้องที่จะต้องการมรดก เช่น เจ้ามรดกมี ที่ดิน 1 แปลง ทายาทไปสำนักงานที่ดิน เพื่อจะโอนที่ดินของผู้ตายให้เป็นของตนเอง แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมจดทะเบียนให้ อ้างว่าต้องไปขอให้ศาลตั้งเป็นผู้จัดการมรดกก่อน อย่างนี้ถือว่ามีเหตุขัดข้องแล้ว

        2.  บุคคลที่จะเป็นผู้มีสิทธิร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก ได้แก่

                2.1 ทายาทโดยธรรมของเจ้ามรดกที่มีสิทธิรับมรดก เช่น บุตร บิดามารดา คู่สมรสของเจ้ามรดก   ผู้รับพินัยกรรมของเจ้ามรดก หรือ

                2.2 อาจเป็นบุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสียก็ได้ เช่น เจ้าของร่วมในทรัพย์สินของเจ้ามรดก กรณีเช่นนี้ที่มีมากคือ กรณีที่สามีภริยาไม่จดทะเบียนสมรสและมีทรัพย์สินร่วมกันนั่นเอง หรือพนักงานอัยการ

                2.3  ประการสำคัญผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก ต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว  และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ และไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะกฎหมายเห็นว่าคนประเภทนี้ไม่สามารถรู้ผิดชอบ  หย่อนความคิดอ่าน มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ขืนไปจัดการทรัพย์สินคนอื่น  ก็มีแต่จะเสียหายยิ่งขึ้นไปเท่านั้น

        3. การยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ต้องยื่นที่ศาลไหน 

                ปกติแล้วต้องยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดกที่เจ้ามีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลนั้นในขณะถึงแก่ความตาย  เช่น เจ้ามรดกมีภูมิลำเนาขณะถึงแก่ความตายที่จังหวัดขอนแก่น  ก็ยื่นที่ศาลที่เป็นภูมิลำเนาของผู้ตาย ได้แก่ศาลจังหวัดขอนแก่น นั่นเอง แต่ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทย ให้ยื่นคำร้องต่อศาลที่ทรัพย์มรดกอยู่ในเขตอำนาจศาล

        4. คำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต้องทำอย่างไร

                การทำคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ต้องเป็นเรื่องที่ผู้มีความรู้ในทางกฎหมายและทางปฏิบัติเท่านั้นจะเข้าใจและทำได้ถูกต้องให้ครบองค์ประกอบของกฎหมาย เราประชาชนหรือมีอาชีพอื่น ย่อมไม่เข้าใจ       ก็ต้องปรึกษานักกฎหมายหรือทนายความ เพราะคำร้องจะมีแบบคำร้อง แล้วนำมาบรรยายในคำร้องระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อ ตำบล ที่อยู่ผู้ร้อง เป็นทายาทผู้ตายๆ  ผู้ตายเมื่อไหร่ มีหลักฐานการตาย ผู้ตายมีทายาทกี่คนใครบ้าง  มีทรัพย์สินอะไรบ้าง  มีเหตุขัดข้องอย่างไร และท้ายสุดก็ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก  

        5. หน้าที่ของผู้จัดการมรดก

                หน้าที่ของผู้จัดการมรดก เป็นตัวแทนของทายาททั้งหมด มีหน้าที่ในการรวบรวมทรัพย์มรดก แบ่งให้กับทายาท ทั้งมีอำนาจในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ต่อผู้ที่กระทำความเสียหายแก่กองมรดกด้วย

 

        หมายเหตุ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯ

        มาตรา 1713 ทายาทหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการจะร้อง ต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกก็ได้ ในกรณีดั่งต่อไปนี้

        (1) เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมได้สูญหาย ไป หรืออยู่นอกราชอาณาเขต หรือเป็นผู้เยาว์

        (2) เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจที่จะจัด การ หรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการ หรือในการแบ่งปันมรดก

        (3) เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วย ประการใด ๆ

        การตั้งผู้จัดการมรดกนั้น ถ้ามีข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งตาม ข้อกำหนดพินัยกรรม และถ้าไม่ข้อกำหนดพินัยกรรม ก็ให้ศาลตั้งเพื่อ ประโยชน์แก่กองมรดกตามพฤติการณ์ และโดยคำนึงถึงเจตนาของ เจ้ามรดกแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร

        มาตรา 1718 บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้

        (1) ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ

        (2) บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความ สามารถ

        (3) บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนล้มละลาย

        มาตรา 1719 ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็น เพื่อให้การเป็นไปตามคำสั่งแจ้งชัดหรือโดยปริยายแห่งพินัยกรรม และเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป หรือเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดก

        มาตรา 1720 ผู้จัดการมรดกต้องรับผิดต่อทายาทตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 809 ถึง มาตรา 812 มาตรา 819 มาตรา 823 แห่งประมวลกฎหมายนี้โดยอนุโลม และเมื่อเกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ใช้ มาตรา 831 บังคับโดยอนุโลม

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyerแบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: นายสอนเพชร ทองคำ [IP: 182.53.97.xxx]
เมื่อ: 2020-01-11 13:22:13
ไม่อยากให้มีการฟ้องร้องเพราะเป็นเรื่องในครอบครัวน่าจะคุยกันได้ อย่างนี้เข้าข่ายปกปิดยักย้ายมรดกผู้ตายมั้ยครับใกล้จะหมดอายุความแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนรถยนต์ก็ไปเปลี่ยนชื่อแล้วแต่ปู้ตายเคยพูดกับผมว่าจะยกให้ลูกสาวแต่มาเสียชีวิตก่อนเพราะจะให้พาตากับยายไปหาหมอเวลาเจ็บป่วยช่วยน้าเพราะท่านก็แก่แล้ว
#2 โดย: อรุณจันทร์เต็ม [IP: 182.232.179.xxx]
เมื่อ: 2020-02-11 18:15:21
ในกรณีน้องชายร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกตัวผมเป็นพี่ชายจะคัดค้านยังใงครับเขาเป็นน้องชายคนเล็กในพี่น้อง4คนคนหนึ่งเสียชีวิตรแล้ว
#3 โดย: สำนักงานทนายความ [IP: 49.230.16.xxx]
เมื่อ: 2020-02-23 05:01:40
พี่น้องยินยอมยกทึ่ดินให้คนใดคนหนึ่งต้องร้องต่อศาลไหมครับ
#4 โดย: สำนักงานทนายความ [IP: 1.46.44.xxx]
เมื่อ: 2020-03-09 23:04:56
ในกรณีผู้จัดการมรดกไม่จััััััััดการมอบมรดกไห้แก่ทายาทของเจ้าของมรดกกับาวต่างชาตตามที่พินัยกรรมได้กำหนดไว้ควรทำอย่างไร
#5 โดย: นนทวัฒน์ [IP: 223.24.186.xxx]
เมื่อ: 2020-07-09 12:00:47
ที่ดินย่า พ่อเสียแล้ว หลานมีสิทธิ์ได้ไหม
#6 โดย: นาย เอกพงษ์ ศรีอินคำ [IP: 223.206.245.xxx]
เมื่อ: 2020-08-07 17:53:41
ผมเป็นลูกโดยชอบทำพ่อเสียชีวิตแต่พ่อผมมีภรรยาสามคนคนที่1คือแม่ผมได้แยกทางกันกับแม่ผมแต่ผมได้อาศัยอยู่กับพ่อมาโดยตลอดใช้นามสกุลเดียวกันกับพ่อผมเป็นคนเลี้ยงดูแม่ของพ่อผมก็คือย่ามาแต่แรกเกิดหลังตากที่พ่อผมได้แยกทางกับแม่ผมพ่อก็ภรรยาอีกคนคนที่2ก็คือแม่ของน้องผมพอดีแม่ของน้องผมได้เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหต
แต่แม่ผมกับแม่น้องผมไม่ได้ตดทะเบียนสมรสกันหลังจากที่แม่น้องผมได้เสียชีวิตน้องผมก้อได้ไปอาศัยอยุ่กับยายของเขา
หลังจากนั้นพ่อผมก้อได้ภรรยาอีกคนก้อคือคนที่อยุ่ทุกวันนี้แต่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนนี้แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน พ่อผมกับแม่ไหม่คนนี้ได้อยุ่ด้วยกันสร้างทรัพสินใว้ค่อนข้างเยอะสำหรับผมคนบัานนอกพ่อผมมีที่อยุ่หลายแปลงเพราย่ากับปู่ได้ทำไว้ตั่งแต่พ่อได้อยุ่กับภรรยาคนนี้พ่อได้มีรถปิกอัพ1คันที่ซื้อด้วยเงินสดและควายอีกประมาร50กว่าตัวและเงินในบัชชีอีกจำนวนหนึ่งแล้วมาวันหนึ่งพ่อผมได้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุแล้วก้อได้จัดทำพิธีงานศพงานศพเสร็จแล้ว....
คือว่ามีน้ามาถามผมว่าแม่ไหมของมึงได้แบ่งมรดกอะไรให้บ้างผมกำลังเสียใจที่พ่อผมเสียผมเลยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องพินัยกรรม
ผมได้ไปถามน้องผมว่าพ่อได้ทำพินัยกำอะไรไว้บ้างน้องผมก้อยอกว่าพ่อไม่ได้ทำพินัยกรรมอะไรสักอย่างเลยแล้วผมกับน้องได้ไปถามภรรยาไหม่ของพ่อว่าพวกผมมีสิทธ์ได้อะไรบ้างแล้วเขาก้อบอกว่าให้เคลียค่าจัดงานศพเสร็จก่อนเดียวค่อยคุยกันแล้วหลังจากนั้นก้อเงียบจนมาถึงช่วงโควิด19
แล้วอยุ่มาวันหนึ่งแม่ไหม่กับน้องผมได้เข้าไปในเมืองว่าจะไปเดินเรื่องเอาเงินอุบัติเหตุที่พ่อได้ทำคู่กับรถยนต์แล้วก้อไม่รู้ด้วยว่าเท่าไรแล้วเงินในบัชชีพ่อมีเท่าไรก้อไม่เห็นบอกแค่มาบอกแม่ของพ่อผมว่าเดียวให้หายโรคโควิดก่อนเดียวจะมาคุยเรื่องทรัพสินของพ่อจนมาถึงทุกวันนี้ก้อยังไม่แบ่งอะไรสักอย่างผมได้ไปถามน้องน้องบอกว่าใจเย็นๆว่างั้นแล้วน้องผมก้อเปลี่ยนไปมากตามความรุ้สึกของผมจนผมมาเปิดยูทูปดูว่าผมเป็นบุตรที่มีสิทธ์ได้อะไรหรือเปล่าเพราะผมต้องเป็นดูแลย่าเพราะพ่อบอกผมว่ามึงคือคนคอยเลี้ยงย่าน้ะอย่าทิ้งแก่ไปไหนผมได้มีแฟนและมีลูกสาว1คนแล้วผมก้อกลับมาอยุ่ที่บ้านเหมือนเดินหลังจากที่ผมไปหางานทำที่บ้านแฟนในยูทูปเขาบอกว่าผมมีสิทธ์ได้ทรัพสินที่เป็นส่วนของพ่อทุกอย่างแล้วแม่ไหม่ก้อมาด่าผมว่าอย่ากลัวแต่จะไม่ได้เลยจะแบ่งให้อยุ่หรอว่างั้นแล่ะแล้วมีญาติมาบอกว่าแม่ได้ขายควายไปจำนวน1ทั้งที่เป็นสินสร้างที่ยังไม่ได้แบ่งกันเลยแล้วแม่ก้อว่าแม่มีสิทธ์มาสร้างมาเองกับมื้อและเป็นผู้จัดการทรัพสินทั้งหมดว่างั้นแล้วผมเลยถามว่าแม่ของพ่อล่ะไม่มีสิทธ์หรอน้องผมเลยพูดขึ้นมาว่าย่าไม่มีสิทธ์ผมเลยพูดอะไรต่อไปไม่ออกผมไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับ
#7 โดย: คุณ อาทิย์ [IP: 184.22.189.xxx]
เมื่อ: 2020-08-23 12:07:09
พี่สาวเสียแล้ว แต่ พี่สาวมีบุตร 2 คน และมีน้องสาว 1 คน ใครมีสิทธิ์ รับ มรดกมากกว่ากันครับ
063-269-7707
#8 โดย: ไก่ [IP: 184.22.121.xxx]
เมื่อ: 2020-10-18 10:30:10
กรณีผู้ตายไม่มีทรพย์สมบัติเลยจำเป็นต้องร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกมั้ยคะ อ้อ มีรถเก่าๆคันหนึ่ง
#9 โดย: มุก [IP: 27.55.64.xxx]
เมื่อ: 2020-11-23 13:25:48
ยายหนูมีลูกอยู่4คนคะ คนที่1เป็นผู่ชายแต่งงานย้ายไปอยู่ที่บ้านภรรยาคะ
คนที่2กับ3เป็นผูญ คะอยู่บ้านติดกันคะ
แล้วคนที่4เป็นผุชายก้แต่งงานย้ายไปยุที่อื่นแล้วคะ
แม่หนูคือบุตรคนที่3คะ
฿แต่ยายแอบโอนมรดกที่ดินให้กับหลานคือลูกของป้าคนที่2คะ แอบย้ายโดนบุตรคนที่3ของยายไม่รุ้แบบนี้เราเรียกร้องอะไรได้คะ เค้าแอบโอนให้หลานคนนี้คนเดวโดยที่หลานคนอื่นๆไม่รุเลยคะ
#แต่ไม่ใช้ว่าลูกหลานคนอื่นๆไม่ดีทุกคนดีหมดคะไม่เคยด่าไม่เคยไล่คะพอตอนๆม่สบายลูกคนที่2เค้าทำอะไรไม่เป็นคะเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวก็ไม่อยากทำคะแถมด่ายายอีก แต่พวกเราทำคะ กับข้าวดูแลทุกวัน หลานที่เค้าที่ยายโอนให้ก้ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรคะหลานทุกคนกับยาย ส่วนลูกคนที่2 ที่ยายยุด้วยปกติยุที่นาคะยุกับผัวเค้าก้ทำกับข้าวกับปลามาไห้ยุคะ แล้วพอแม่หนูก้คือลูกคนที่3คะเอาที่ดินที่ปลูกบ้านคะไปเช็คแล้วก้รุว่าเค้าโอนไห้หลานคือลูกคนที่2คะ แม่เลยถามยายคะโอนที่ดินตรงที่แม่ปลูกบ้านโอนไห้ตอนไหนยายบอกไม่รุคะ ยายไม่ไช่คนจำอะไรไม่ได้นะคะ แกแข็งแรงไม่มีโรคเดินได้ปกติถึงแกจะแก่แล้วคะ จำหลานได้ทุกคนคะ
ที่นี้ก้มาถามหลานคนที่ยายโอนที่ดินไห้ว่าเค้าแอบไปเอาเงินคะ แต่ทำอะไรนี้ไม่รุคะ แต่เค้าบอกยายไห้เค้า แต่ไม่มีใครรุคะแม่ก้ไม่ยอมคะยายก้ไม่รุ เราจะทำอะไรได้บ้างคะ มีความผิดอะไรไหม
**ตอบให้หน่อยนะคะ
#10 โดย: นาย ชนานนท์ [IP: 27.55.76.xxx]
เมื่อ: 2021-03-13 19:01:19
ขอโทษน่ะคับขอปรึกษาหน่อยนะคับ ปู่กับย่ามีลูกสองคลคลที่1ก็คือพ่อของผมคลที่2ก็คืออาของผม(น้องชายของพ่อ)ปู่กับย่าแบ่งที่นาเป็น3ส่วน+ที่บ้านและที่ดินอีก1ส่วนรวมเป็น4ส่วนกับเงินฝากไนบัญชีอีกนิดหน่อยพ่อไปทำงานส่งเงินมาไห้ปู่กับย่าไช้เดือนละนิดหน่อยอาอยู่ดูแลเลี้ยงดูยุที่บ้านปู่กับย่าปู่กับย่าแบ่งที่นาส้วนที่1ไห้พ่อแล้วก็ยกบ้านและที่ดินไห้พ่อแล้วก็แบ่งที่ส่วนที่2-3ไห้เป็นของอาที่นาส่วนที่2เป็นที่นาที่แบ่งกันอาที่นาส่วนที่3เป็นส่วนที่แบ่งไว้ไห้คลที่เลี้ยงดู ตอนนี้พ่อก็ไม่มีเมียไหม่มีลูกคนเดียวพ่อก็อายุไม่มากเท่าไหร่ประมาร37-40ปี อาก็ไร่ๆกันแต่อาไม่มีแฟนไม่มีลูกผมเป็นหลานคนเดียวของปู้กับย่าแต่ผมอยากจะรู้ว่าพ่อกับแม่ผมแยกกันอยู่แต่ก่อนผมไช้นามสกุลกับพ่อพ่อกับแม่ผมแยกทางกันตั้งแต่ผมได้ 1ปี3เดือนแม่เอาผมมาอยู่กับตากับยายตอนผมได้11ปีแม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลผมไห้ไช้นามสกุลกับตาผมมีใบรับรองการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลตามกฎหมายผมมีสิทธิ์ไนทรัพย์สินของพ่อผมหรือไม่ตอนนี่ผมไช้นามสกุลกับตาผมมีสิทหรือไม่อย่าไรต้องไปเปลี่ยนไช้นามสกูลกับพ่อไหมคับหรือยังไงคับขอบคุนคับ
#11 โดย: ทนายใกล้บ้าน [IP: 49.230.137.xxx]
เมื่อ: 2021-04-12 21:22:57
พี่น้องพ่อผมเขาไม่แบ่งมรดก แต่พ่ออยากขอแบ่งต้องทำยังไงครับ
#12 โดย: จักพงษ์ [IP: 49.48.74.xxx]
เมื่อ: 2021-06-03 03:37:52
กรณี พ่อผมเลี้ยงปู่ แล้วปู่โอนที่ดินให้ ที่นี้ปู่เสียชีวิต ญาติพี่น้องอยากเป็นทรัพย์สินที่ปู่โอนให้ เขาจะเอาไปได้ไหมครับ แต่มันก็มีบางส่วนที่ปูไปให้เขาแล้ว หนังโป๊ก็ได้โอนให้เขาแล้วแต่เขาไม่พอใจ เขาว่าเขาได้น้อยกว่าพ่อผมคนที่เลี้ยงปู
#13 โดย: สุนันท์ มั่นหมาย [IP: 125.27.3.xxx]
เมื่อ: 2021-06-06 15:59:44
มีผู้จัดการมรดกสองคนคือป้ากับน้า ป้ายอมโอนมรดกให้ลููกหลานแต่น้าไม่ยอมต้องทำไงคะ
#14 โดย: สมพงษ์ [IP: 223.24.61.xxx]
เมื่อ: 2021-06-18 03:02:03
ย่าเสียชีวิตแต่ย่ามีลูกชาย2คนพ่อเป็นคนที่2ก่อนย่าเสียย่าได้แต่งงานใหม่ (เลิกกับปู่) ซึ่งปู่คนปัจจุบันไม่มีลูกด้วยกันจึงได้ขอลูกของยาติมาเลี้ยง ปัจจุบันปู่คนใหม่ยังอยู่ แต่มีเรื่องที่ดินซึ่งที่ดินแปลงนี้เป็นของย่าทีซึ่งเป็น ทบ5 ปัจจุบันลูกเลี้ยงคนนี้ได้ไปทำเป็นชื่อของตัวเอง เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพราะได้ปลูกบ้านแล้ว2หลังแต่เค้าจะให้ทางพ่อแค่หลังเดียวที่ดินแปลงนี้อยู่มา50ปีแล้ว จะทำอย่างไรดี
#15 โดย: คิม [IP: 122.155.38.xxx]
เมื่อ: 2021-06-25 10:23:52
อยากสอบถามครับ.ปู่ผมมีที่อยู่แปลง1 เป็นที่ สปก เนื้อที่23ไร่.ทีนี้.ปู่ผมเสียชีวิตก่อน.ลูกหลานหรือภรรยาของปู่.ไม่รู้ว่ามีเนื้อที่อยู่ตรงนี้.ทีนี้น้องสาวของปู่ขโมยที่ปู่ผมไปขายครับ...ผมต้องทำไง.
#16 โดย: ฟิว [IP: 182.232.99.xxx]
เมื่อ: 2021-07-08 01:28:35
ผม ชื่อ ฟิว อายุไม่รู้ พักอยู่บ้านหนองบก ตำบล ข้ามป้อม อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด หวัดวัด มหาสารคาม
ณ ตอนนี้ ผมพักยูบ้านหนองบก ตำบลข้ามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป่นถ้าญ่า สุดท้าย ช่วย มาทำตามกฏหมาย ณ ตอนนี้ เวลา08:15 วันพฤหัสบดี วันที่8 ก.ค 2021 มีการป้อง ฐานมือ ป้องเอกสาร ผมไม่รู้เกิด พ.ศ อะไร จำไม่ได้
ณ ตอนนี้ ได้มารอยุบ้านหนองบกหนองเเวง ติดต่อเบอ 0872244846 หรือ 0924142780 ช่วยติดต่อด่วน นะคับ
#17 โดย: banyenkonwan@gmail.com [IP: 124.122.34.xxx]
เมื่อ: 2021-08-02 16:23:00
สอบถามคะพอดีบ้านที่อยผู่เป็นชื่อผู้ตายแล้วแม่ต้องกสารให้เปลี่ยนชื่อเป็นของดิฉันๆเป็นลูกคนรองมีน้องสาวอีกคนแต่ดิฉันไม่ต้องการรับเป็นชื่อของตนเองมีสามรถโอนให้น้องสาวได้หรือไม่เพราะต้องการยกบ้านให้น้องคะเนท่องจากว่าตนมีภาระหนี้สินเยอะมากเลยไม่พร้อมที่จะรับเป็นชื่อตนเพราะบ้านยังค้างชำระอยู่หลายแสนถ้ารับมาก็กลัวจะส่งไม่ไหวแต่น้องน้องต้องการอยากได้ต้องทำยังไงคะ
#18 โดย: เผยแพร่ [IP: 61.19.239.xxx]
เมื่อ: 2021-10-29 17:08:44
ขอเห็นแย้งนะครับ
เนื่องจาก ป.แพ่ง ม.1713 ระบุเหตุในการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งต้องมีเหตุขัดข้องดังที่ระบุไว้ใน ม.1713 ซึ่งถ้าหากทายาทสามารถดำเนินจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายได้ ก็ไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องตั้งผู้จัดการมรดก ดังนั้นการจะแบ่งทรัพย์มรดกได้ จะต้องมีผู้จัดการมรดกเสียก่อน ประเด็นนี้ขอเห็นแย้งครับ จะต้องบอกว่าขึ้นกับหน่วยงานที่ไปติดต่อมากกว่า เช่น สำนักงานที่ดิน ธนาคาร อื่นๆ ว่าหน่วยงานดังกล่าวต้องการให้ตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่ หากหน่วยงานดังกล่าวอ้างว่าขัดระเบียนภายในหรือปฏิเสธอื่นใดที่ไม่สามรถจัดการแบ่งทรัพย์ให้แก่ทายาทได้ อย่างงี้ถึงจะเป็นเหตุขัดข้องตาม ม.1713(2)ที่ต้องมาร้องต่อศาลเพื่อตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อมาทำหน้าที่แบ่งทรัพย์ให้แก่ทายาทต่อไป
#19 โดย: กุ้ง [IP: 1.46.131.xxx]
เมื่อ: 2022-02-05 19:32:04
ขอโทษค่ะขอสอบถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญค่ะน้าได้เสียชีวิตแต่เขามีลูก2คนมีมรดกคือที่6ไร่พี่น้องเขาก็คุยกันพี่ยกที่ให้น้องหมดให้น้องจัดการโอนเอาเองต้องไปศาลไหมค่ะหรือไปโอนที่ดินได้เลยหรือถ้าไปขึ้น
ศาลต้องไปศาลไหนขอบคุณค่ะ
#20 โดย: อิสราภรณ์ [IP: 49.237.13.xxx]
เมื่อ: 2022-04-22 19:01:28
ขอสอบถามค่ะเจ้าของมรดกเสียชีวิตมรดกจะต้องเป็นของใครก่อนแล้วคนเป็นหลานมีสิทธิ์ฟ้องร้องขอเป็นเจ้าของมรดกได้ไหมค่ะแต่พี่น้องของเจ้าของมรดกยังมีชีวิตอยู่และพี่น้องไม่ยินยอมยกให้เพราะคนที่เป็นหลานที่จะฟ้องร้องเอามรดกไม่เคยเลี้ยงดูคนที่เป็นพ่อพ่อของหลานคนที่จะฟ้องเป็นน้องของเจ้าของมรดกแบบนี้ต้องทำยังไงค่ะสงสารลุงอยากช่วยลุงค่ะ
#21 โดย: ชมพอ [IP: 122.155.46.xxx]
เมื่อ: 2022-10-27 07:18:26
กรณีพ่อเสียชีวิต แม่ขอเป็นผู้จัดการมรดก โดยชื่อมีลูกอายุ13ปีร่วมด้วย การรับมรดกตัวบ้านถือเป็นกรรมสิทธิ์ของใครคะ
#22 โดย: โชติกา [IP: 124.120.24.xxx]
เมื่อ: 2023-01-23 10:25:02
ขอสอบถามค่ะ พ่อหนู่เสียค่ะ แต่พ่อมีลูก6คนรวมหนู แต่หนูเป็นลูกนอกสมรส หนูมีสินธิ์ได้มรดกพ่อไหมค่ะ หนูอยู่กับพ่อแต่เล็กจนโตในทะเบียนบ้านพ่อ แล้วพอหนูแต่งงานได้ออกจากทะเบียนไปอยู่บ้านตัวเอง และหนูต้องทำไงกับเรื่องนี้ จะต้องมีการฟ้องร้องเป็นผู้จัดการมรดกหนูจะไม่ดูที่ไหนว่าพี่ๆๆ เค้าทำการอะไรกันที่ไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ
#23 โดย: ไหม่ [IP: 49.237.36.xxx]
เมื่อ: 2023-09-18 12:19:45
ผมเป็นผู้มีสิทธิ์หลายล้านตามพินัยกรรมแต่ไม่มีเงินวางศาลตอนยื่นเพราะยากจนมาก มีทางออกมั้ยครับ หรือไม่ใครจะช่วยเรื่องนี้ผมจะให้ 5 แสน หลังได้รับมรดก พร้อมนัดเจอมาคุยรายละเอียดกันครับ 0825814322

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125