ที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ได้มีไว้ขายหรือให้เช่า ! อยากได้ต้องขอเอง

        ที่ดิน เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่า และยังจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามกาลเวลา และเป็นทรัพย์ที่มีจำนวนจำกัด  แปรพกผันกับจำนวนประชากรของประเทศที่มากขึ้นเรื่อยๆ การมีที่ดินเป็นของตัวเอง จึงเป็นการการันตีฐานะ  ความเป็นอยู่ ของผู้ถือครองที่ดินได้อีกระดับหนึ่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากผู้ถือครองที่ดิน เป็นผู้มีความรู้ด้านการเกษตรอยู่บ้าง ก็อาจใช้ที่ดินเปล่าสร้างมูลค่ามากขึ้น จนสามารถทำมาหาเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เช่นกัน

        ประเทศไทยเห็นความสำคัญของแนวคิดที่ว่านี้ จึงได้จัดตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ขึ้นมาโดยมีหน้าที่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกร หรือผู้มีฐานะน้อย ได้ใช้ทำกิน หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆคือ  “แจกที่ดิน”  โดยที่ดินประเภทนี้ เป็นที่รู้จักกันดีในนาม “ที่ ส.ป.ก. “ ซึ่งเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ก็สามารถขอให้ ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินให้แก่ตนได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตาม  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกร พ.ศ. 2535 มาตรา 3  กล่าวคือ

        “บุคคลซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเกษตรกร
                (1) ผู้ยากจน ซึ่งหมายถึง ผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด (ปัจจุบันกำหนดไว้ที่รายละไม่เกิน 30,000 บาท/คน/ปี)
                รายได้ตาม (1) ให้หมายความรวมถึงสิทธิหรือประโยชน์อื่นที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย
                (2) ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม ซึ่งหมายถึง ผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม
                (3) บุตรของเกษตรกร ซึ่งหมายถึง บุคคลโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก”

                   ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

                เมื่อครบเงื่อนไขดังกล่าว ก็สามารถยื่นขอให้ ส.ป.ก. จัดสรรที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรรายดังกล่าวได้ โดยให้ไปขึ้นทะเบียน ณ .ส.ป.ก. ประจำจังหวัด

                ทั้งนี้ การจัดสรรที่ดินของ ส.ป.ก. หมายถึง การกำหนดสิทธิในที่ดิน ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ เข้าประกอบเกษตรกรรมเพื่อทำกินในที่ดินเท่านั้น การจัดสรรสิทธิของ ส.ป.ก. จึงไม่ใช่การส่งมอบกรรมสิทธิ ผู้มีสิทธิในที่ดิน ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการขาย โอน หรือให้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวได้

                การจัดสรรที่ดินของ .ส.ป.ก.  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ไม่มี หรือมีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ ให้สามารถทำประโยชน์ในที่ดินได้โดยรัฐเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาอาชีพทางการเกษตรกรรมเป็นหลัก  การนำเอาที่ดิน ส.ป.ก. ไปสร้างเป็นห้องพัก หรือรีสอร์ท หรือ นำไป ขาย หรือ ให้เช่า จึงผิดวัตถุประสงค์ของ ส.ป.ก.  ไม่สามารถทำได้ และอาจถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดินได้ครับ

By- ทนายวรทัศน์  โฉมสินทร์

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer


5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: เจ้าหน้าที [IP: 182.232.104.xxx]
เมื่อ: 2020-08-23 16:03:41
ืชื้อที ส.ป.ก แล้วเราจะทำเรืองขอเป็นทีทำกินใด้ไหม
#2 โดย: นาง พัชรนันท์ ธนากูลพงศ์ธาริน [IP: 49.228.224.xxx]
เมื่อ: 2024-02-14 12:29:55
สวัสดีคะ ควรพิจารณาเป็นรายบุคลได้มานาน ผู้ขายสิทธิ์รู้มากกว่าผู้ชื้อกฎระเบียบ เห็นสมควรถูกต้องที่สุดความถูกต้องสำคัญที่สุด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 635,125