ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 คืออะไร สามารถซื้อขายได้หรือไม่

ที่ดิน ภ.บ.ท. 5 คืออะไร ? ซื้อขายได้หรือไม่ ?

 

        ภ.บ.ท.เป็นแบบแสดงรายการที่ดินที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่จะต้องไปยื่นแบบดังกล่าวเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีต่อเจ้าพนักงานประเมิน ณ สำนักงานอันเป็นที่ตั้งขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ เช่น สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาล ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 ภ.บ.ท. 5 จึงมิใช่เอกสารสิทธิในที่ดินที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายจึงทำได้เพียงการส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่กันเท่านั้น ไม่สามารถไปจดทะเบียน สิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ได้ บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท. 5 อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้ามที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตาม ประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท. 5 จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อเอง หากประสงค์จะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ควรให้ผู้ขายยื่นคำขอออกหนังสือ แสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิก่อนว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ หากสามารถออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินได้และขอออกเอกสารสิทธิ ในที่ดินตามหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 เนื้อที่ที่คำนวณได้จากการรังวัดออกเอกสารสิทธิย่อมไม่ตรงกับเนื้อที่ที่ระบุไว้ในหลักฐาน ภ.บ.ท. 5 ได้เพราะถือว่าเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ไม่เคยมีการรังวัดคำนวณเนื้อที่โดยกรมที่ดินมาก่อนแต่อย่างใด อีกทั้งการรังวัดออกเอกสารสิทธิที่ดินจะใช้วิธีการรังวัดทำแผนที่และคำนวณเนื้อที่โดยใช้หลักวิชาการทางแผนที่ซึ่งจะมี มาตรฐานความละเอียดถูกต้อง การแจ้งเนื้อที่ตามหลักฐาน ภ.บ.ท.จึงเป็นการแจ้งของผู้ทำประโยชน์ในที่ดินโดยประมาณเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปีเท่านั้น

 

        คำถาม-คำตอบที่ควรรู้

ถาม   1. อยากทราบว่า ภ.ท.บ. 5 นี้สามารถเปลี่ยนเป็น ส.ค.หรือ น.ส.ได้หรือไม่

        2. เปลี่ยนได้หรือไม่ได้เพราะอะไร ถ้าเปลี่ยนได้ควรทำอย่างไร?

ตอบ ภ.บ.ท. 5 เป็นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ดังนั้น ที่ดินบริเวณดังกล่าวจึงเป็นที่ดินมือเปล่า ไม่มีเอกสารสิทธิใด ๆ และ จะสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่นั้น ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าที่ดินดังกล่าวเป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกเอกสารสิทธิหรือไม่ อย่างไร?

ถาม   อยากทราบเรื่องการทำสัญญาซื้อขายที่ดิน น.ส.กับซื้อที่ดินที่มีใบ ภ.บ.ท.การทำสัญญาซื้อขายต้องทำ 2 ฉบับ หรือรวมกันได้ แล้วมีแบบฟอร์มในการซื้อขาย ดังกล่าวหรือไม่?

ตอบ สัญญาซื้อขายที่ดิน เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้น คุณต้องทำความตกลงกันเอง อย่างไรก็ตาม น.ส. 3 เป็นเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่ ภ.บ.ท. 5 มิใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายจึงทำได้เพียงการส่งมอบการครอบครองที่ดินให้แก่กัน ตาม ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ไม่สามารถไปจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ได้

ถาม   ซื้อที่ดินเพื่อปลูกยางพารา แต่ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์อะไรเลย มีเพียงใบเสียภาษีดอกหญ้า แต่มีการทำสัญญาซื้อขายที่บ้านกำนันมีพยานหลายคน ที่แปลงนี้ขายต่อมาหลายทอดแล้ว จึงกังวลว่าภายในอนาคตมีจะมีปัญหาตามมา และสามารถฟ้องศาลได้หรือไม่ และเวลาที่ขายก็ไม่ได้มีการวัด เพียงแต่ตกลงกันด้วยวาจาเท่านั้น

ตอบ ที่ดินมีเพียงใบเสียภาษียอนหลัง เป็นเพียงแบบชำระภาษีบำรุงท้องที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินอาจเป็นที่หวงห้าม ที่สาธารณะประโยชน์หรือที่ปีหรือเป็นที่ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน การซื้อขายที่ดินที่มีเพียงแบบเสียภาษีบำรุงท้องที่จึงเป็นการเสียงของผู้ซื้อเองควรให้เจ้าของขอออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินก่อน

ถาม   ภ.บ.ท. คืออะไร แล้วสามารถซื้อที่ดินที่มีใบ ภ.บ.ท.ได้หรือไม่ ?
ตอบ ภ.บ.ท.เป็นเพียงแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท.อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดินและที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้าม ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท.จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อ หากท่านจะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท.ให้ยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิก่อนว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการนำ ภ.บ.ท.ไปออกโฉนดที่ดิน ขอให้สอบถามที่สำนักงานที่ดินทุกแห่ง

ถาม   ใบ ภ.บ.ท. 5 นำมาขอออกโฉนดที่ดินได้หรือไม่ ?

ตอบ ภ.บ.ท. 5 สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบในการขอออกโฉนดที่ดินได้ หากที่ดินดังกล่าวมิได้เป็นที่สงวนหวงห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ภ.บ.ท.เป็นเพียงแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องที่ไม่ใช่เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน บุคคลที่มีชื่อใน ภ.บ.ท.อาจจะไม่ใช่เจ้าของที่ดินและที่ดินอาจจะเป็นที่หวงห้าม ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินก็อาจเป็นได้ การซื้อขายที่ดินที่มีเพียง ภ.บ.ท.จึงเป็นการเสี่ยงภัยของผู้ซื้อ หากท่านจะซื้อที่ดินที่มีหลักฐาน ภ.บ.ท.ให้ยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อพิสูจน์สิทธิก่อนว่าสามารถออกเอกสารสิทธิได้หรือไม่ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการนำ ภ.บ.ท.ไปออกโฉนดที่ดิน ขอให้สอบถามที่สำนักงานที่ดินทุกแห่ง

ที่มา : กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

5d7Cr3mZUt

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย [IP: 182.232.179.xxx]
เมื่อ: 2020-03-17 14:29:28
ขอบคุณค่ะ
#2 โดย: ปา [IP: 1.46.68.xxx]
เมื่อ: 2020-05-01 14:11:00
ดีมาก
#3 โดย: โต้ง [IP: 182.232.188.xxx]
เมื่อ: 2020-05-15 21:19:06
ขอบคณุมากกๆๆนะคับ
#4 โดย: วิเชษฐ [IP: 182.232.168.xxx]
เมื่อ: 2020-05-20 20:56:55
ขอบคุณมากครับ
#5 โดย: รัน [IP: 49.237.22.xxx]
เมื่อ: 2020-05-22 07:20:00
ขอบคุณมากๆครับ
#6 โดย: ยะ [IP: 49.237.16.xxx]
เมื่อ: 2020-06-16 19:37:51
ภบท 5 มีสิทธิ์ออกโฉนดได้ไหม เพราะเสียภาษีดอกหญ้าทุกปี และ ซื้อขายได้ไหม
#7 โดย: สงคราม [IP: 49.230.100.xxx]
เมื่อ: 2020-07-24 05:41:04
ขอบคุณครับ
#8 โดย: กรดล [IP: 171.6.217.xxx]
เมื่อ: 2020-07-27 14:11:04
ขอบคุณค่ะ
#9 โดย: สุชาติ [IP: 218.101.92.xxx]
เมื่อ: 2020-07-29 00:52:30
ขอบคุณคับ
#10 โดย: สุนทร [IP: 115.87.105.xxx]
เมื่อ: 2020-08-21 15:48:59
ขอบคุณครับ
#11 โดย: พงศพัศ [IP: 223.24.144.xxx]
เมื่อ: 2020-09-11 23:55:43
ได้ความกระจ่าง ขอบคุณครับ
#12 โดย: นภัสกัลย์ [IP: 182.232.139.xxx]
เมื่อ: 2020-10-29 22:37:56
ขอบคุณมากค่ะ
#13 โดย: DISPLAY.only [IP: 171.103.140.xxx]
เมื่อ: 2021-04-14 11:14:16
ได้ความกระจ่างขอบคุณครับ
#14 โดย: นิด [IP: 27.55.76.xxx]
เมื่อ: 2022-02-02 18:05:08
กำลังจะซื้อที่มีใบ ภบธ5 ต้องเช็คยังไงคะ ออกเอกสารสิทธิ์ต้องทำยังไงที่ไหนคะ และสามารถ ออกโฉนด ได้ไหมคะ ?
#15 โดย: นน [IP: 182.232.140.xxx]
เมื่อ: 2023-08-21 10:33:10
ที่ดิน ภ.ท.บ.5 ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่มาตลอด สามารถออกเอกสารสิทธิ์ เป็นโฉนด หรือ น.ส.3 ได้มั้ยครับ
#16 โดย: michealbensonloanagency@gmail.com [IP: 119.59.127.xxx]
เมื่อ: 2023-09-18 20:47:27
นี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ขอสินเชื่อในประเทศไทย คุณกำลังมองหาสินเชื่อที่แท้จริงสำหรับธุรกิจและสวัสดิการของคุณในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% แล้วสมัครสินเชื่อด่วนได้เลย เนื่องจากบริษัทของเราร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพได้เปิดตัวอย่างง่ายดาย เข้าถึงสินเชื่อสมัครขอสินเชื่อของคุณโดยติดต่อที่อยู่อีเมลของเรา: Michealbensonloanagency@gmail.com หรือ Whatsapp: +618-9489-6119

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 633,601