google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

 

1. จัดตั้งห้างหุ้นส่วน

 

2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

          2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์

          2.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน

          2.3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ/ดวงตรา

          2.4 แก้ไขเพิ่มเติมตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

          2.5 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (ลดทุน-เพิ่มทุน/เปลี่ยนจำพวก/ข้อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ)

          2.6 แก้ไขเพิ่มเติมผู้เป็นหุ้นส่วน (เข้า-ออก) และหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีผู้จัดการเดิมถึงแก่กรรม)

 

3. แปรสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด


4. เลิกห้างหุ้นส่วน

 

5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวผู้ชำระบัญชี

 

6. เสร็จการชำระบัญชี

 

7. รายการอื่นๆ ที่เห็นสมควรให้ประชาชนทราบ

 

**หมายเหตุ** การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

 

การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การการจัดตั้งห้างหุ้นส่วนให้ระบุในแบบ หส.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า "สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ "นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง"

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มฉันเป็นเพื่อน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 405,671