google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

 

             1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

             2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด

             3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด

             4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว

             5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ

             6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด

                              6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน

                              6.2 ย้ายข้ามจังหวัด

             7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท

                              7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา

                              7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง

             8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ

             9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์

             10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา

             11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)

             12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

             13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท

                              13.1 มติพิเศษให้ลดทุน

                              13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.

             14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

             15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

             16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี

             17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท

             18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด

                             18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท

                             18.2 ควบบริษัท

 

             หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

 

             การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดจัดตั้งบริษัทจำกัด และจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว ให้ระบุในแบบ บอจ.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า "สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ "นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง"

 

ปรึกษากฎหมายโทร 080-9193691 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 407,516