google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

จดทะเบียนบริษัทจำกัด

 

บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด

ประเภทของการจดทะเบียน

             1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
             2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด
             3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด
             4.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว
             5.แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
             6.แก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานของบริษัทจำกัด
                              6.1 ย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน
                              6.2 ย้ายข้ามจังหวัด
             7. แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราสำคัญของบริษัท
                              7.1 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตรา
                              7.2 แก้ไขเพิ่มเติมดวงตราให้มีมากกว่า 1 ดวง
             8. แก้ไขเพิ่มเติมชื่อและดวงตราสำคัญ
             9. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงค์
             10. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ที่ตั้งสำนักงานและดวงตรา
             11. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (แปลงมูลค่าหุ้น)
             12. แก้ไขเพิ่มเติมมติพิเศษให้เพิ่มทุน, เพิ่มทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
             13. แก้ไขเพิ่มเติมลดทุนบริษัท
                              13.1 มติพิเศษให้ลดทุน
                              13.2 ลดทุนและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.
             14. แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
             15. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด
             16. จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี/อำนาจของผู้ชำระบัญชี/ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี
             17. การชำระบัญชีและจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีของบริษัท
             18. จดทะเบียนควบบริษัทจำกัด
                             18.1 มติพิเศษให้ควบบริษัท
                             18.2 ควบบริษัท 
  

             หมายเหตุ การกรอกข้อความในแบบพิมพ์คำขอจดทะเบียนและเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนให้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดีด หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์

             การจดทะเบียนข้ามเขตจังหวัด การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด จดจัดตั้งบริษัทจำกัด และจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทจำกัดภายในวันเดียว ให้ระบุในแบบ บอจ.๑ และหน้าหนังสือรับรองว่า "สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" และแบบหนังสือมอบอำนาจให้ระบุว่ายื่นต่อ "นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง" 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราค่าใช้จ่าย โทร 095-9567735 หรือ 

Line ID: @closelawyer

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 365,055