google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

เราเป็นสำนักงานที่ให้บริการด้าน  กฎหมาย โดยมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาของท่าน พร้อมทั้งให้ข้อมูลกฎหมายต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงสุด ตามหลักนิติธรรมและจริยธรรมการทำงานของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและความพึงพอใจมากที่สุด โดยคำนึงประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ 

โดยให้บริการด้านกฎหมาย ดังนี้

-  รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ เครื่องหมายการค้า        เครื่องหมายบริการ จดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เป็นต้น

-  ทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และรับรองเอกสาร

-  รับว่าความคดีแพ่ง ทุกประเภท อาทิ คดีกู้ยืมเงิน ,คดีบัตรเครดิต,คดีเช่าซื้อรถ,คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย,คดีฟ้องหย่า,คดีมรดก,คดีที่ดิน,คดีแรงงาน,คดีล้มละลาย เป็นต้น
-  รับว่าความ แก้ต่าง คดีอาญา ทุกฐานความผิด อาทิ คดีเช็คเด้ง,คดีลักทรัพย์,คดียักยอกทรัพย์,คดีฉ้อโกง,คดีบุกรุก,คดีข่มขืนกระทำชำเรา,คดีพรากผู้เยาว์,คดีทำร้ายร่างกาย,คดียาเสพติด เป็นต้น
-  รับดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยคดีอาญา ในชั้นตำรวจและในชั้นศาล
-  รับสืบทรัพย์ ,ยึดทรัพย์, บังคับคดี, ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
-  รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน ,ติดตามหนี้ที่ค้างชำระต่างๆ
-  รับเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทต่างๆ กับสถาบันการเงินต่างๆ, ธนาคาร,ไฟแนนซ์รถยนต์
-  รับจัดทำและตรวจสอบ สัญญาทุกประเภท เช่น พินัยกรรม สัญญาซื้อขายที่ดิน สัญญาอื่นๆ
-  รับทำอุทธรณ์ ฎีกา แก้อุทธรณ์ ฎีกา  


  • S__4939799.jpg
    บริการด้านคดีความ-รับว่าความทั่วราชอาณาจักร· คดีแพ่ง (Civil Case) ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดี ทุกประเภท · คดีอาญา (Criminal Case) รับว่าความหรือแก้ข้อกล่าวหา ทุกฐานความผิด· คดีครอบค...

  • บริการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ประเภทของการจดทะเบียน 1.จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ 2.แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนจัดตั้งบริษัทจำกัด 3.จดจัดตั้งบริษัทจำกัด 4.จดทะเบียนหนังสือบ...

  • บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเภทของการจดทะเบียน 1. จัดตั้งห้างหุ้นส่วน 2. จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้างหุ้นส่วนจำกัด 2.1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ ...

  • บริการจดทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนพาณิชย์ใหม่ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง จดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ 1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ 1.1 บุคคล...
เพิ่มฉันเป็นเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 364,071