google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 27 ครูโรงเรียนเอกชนถูกเลิกจ้าง ต้องฟ้องศาลแรงงานหรือฟ้องศาลปกครอง

          ลูกจ้างซึ่งเป็นครูโรงเรียนเอกชนทั้งหลาย คงจะทราบกันดีครับว่า หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตามสัญญาจ้างระหว่างครูโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนเอกชนนั้น ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายแรงงาน ทั้งนี้ตามมาตรา 86 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 กำหนดว่า “กิจการของโรงเรียนในระบบไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน”  แต่ตอนท้ายของกฎหมายดังกล่าวก็กำหนดว่า “แต่ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน”

          กฎหมายตอนต้นบอกว่าไม่อยู่ในบังคับกฎหมายแรงงาน แต่ตอนท้ายบอกว่า ต้องได้รับการปฏิบัติมาตรฐานไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน แล้วเวลาเกิดเรื่อง จะฟ้องคดีต่อศาลไหน ระหว่าง ศาลแรงงาน กับ ศาลปกครอง ผมว่าอาจารย์หลายท่านรู้ แต่หลายท่านยังไม่รู้

          คำตอบคือ หากเกิดกรณีพิพาทที่มาจากสัญญาจ้างแรงงาน ต้องฟ้องศาลแรงงานครับ เพราะแม้นว่ากฎหมายจะกำหนดว่าการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง จะไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายแรงงาน แต่ตอนท้ายของกฎหมายมาตราดังกล่าวก็กำหนดว่าต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติต่อกันไม่ต่ำกว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น ครูโรงเรียนเอกชนย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการเลิกจ้าง มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม มีสิทธิได้รับค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ดังนั้นเมื่อมีกรณีฟ้องเรียกค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม สิทธิต่างๆเหล่านี้เป็นสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงาน เป็นสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คดีต้องฟ้องต่อศาลแรงงานครับ

          หมายเหตุ  กรณีเคยมีคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ของคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลที่ เลขที่ ๒๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เคยวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้อย่างละเอียดและชัดแจ้ง เข้าใจง่าย ว่าคดีประเภทนี้ต้องฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน ลูกจ้างที่เป็นอาจารย์โรงเรียนเอกชนทั้งหลาย ศึกษาเพิ่มเติมได้ครับ และหมายเหตุเพิ่มเติมคือ อาจารย์โรงเรียนเอกชนทั้งหลายขอให้ศึกษากฎหมายแรงงานให้ดีๆครับ เพราะท่านมีสิทธิเรียกร้องหรือมีกฎหมายรับรองสิทธิของท่านว่าท่านต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน ดังนั้นหากข้อสัญญาในส่วนใดของท่านต่ำกว่าที่กฎหมายแรงงานกำหนด ท่านสามารถนำเรื่องไปฟ้องศาลแรงงานบังคับได้

 

By ทนายนำชัย ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759 , 02-0749954 หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

 

 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 433,832