google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 19 ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง มีสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอย่างไรบ้าง ?

       ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง  หรือ ภาษาแรงงานเรียกว่า Sub-Contract นายจ้างหรือสถานประกอบการส่วนใหญ่ทุกวันนี้ก็ใช้ระบบนี้กันมากและเป็นที่นิยมกันมากในสถานประกอบการ เหตุผลก็เพราะลูกจ้างเหล่านี้  ไม่ได้ทำสัญญากับนายจ้างในสถานประกอบการโดยตรง แต่เป็นลูกจ้างของนายจ้างอื่นที่เพียงแค่เข้ามารับเหมาค่าแรง พูดง่ายๆว่ากินหัวคิว จากลูกจ้างที่ตนส่งมาให้กับสถานประกอบการต่างๆ  สถานประกอบการก็ชอบเพราะไม่ต้องรับภาระในการจ่ายประกันสังคม ไม่ต้องจ่ายค่าจ้าง ไม่ผูกพันเรื่องสัญญาจ้าง

          แต่ถึงกระนั้นก็ดี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 11/1 ก็ยังกำหนดให้สถานประกอบการที่ให้ลูกจ้างเหล่านั้นทำงาน เป็นนายจ้างของลูกจ้างที่รับเหมาค่าแรงนั้นด้วย และ มาตรา 11/1 วรรคสอง ยังกำหนดให้สถานประกอบการที่รับลูกจ้างประเภทรับเหมาค่าแรงเหล่านั้นเข้าทำงาน ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ดังนั้นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทั้งหลาย เมื่อทราบข้อกฎหมายนี้แล้ว ก็สามารถใช้สิทธิได้ หากนายจ้างไม่ยอมหรือไม่ปฏิบัติตามก็นำเรื่องไปร้องเรียนต่อกรมแรงงาน หรือ ฟ้องคดีต่อศาลได้

          คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 22326-22404/2555 เมื่อโจทก์ทั้งเจ็ดสิบเก้าทำงานผลิตชิ้นงานชุดคลัชต์ซึ่งเป็นงานหลักของจำเลย จึงอยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 11/1 ซึ่งผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของผู้ประกอบกิจการ สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับจึงเป็นสิทธิตามบทกฎหมายดังกล่าว แม้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงจะไม่ได้ลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องหรือมีส่วนในการเลือกตั้งผู้แทนเป็นผู้เข้าร่วมในการเจรจาหรือมีข้อตกลงกับผู้ประกอบกิจการ แต่หากเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ผู้ประกอบการจัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของตนเองไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือ สัญญาจ้างแรงงาน ผู้ประกอบกิจการต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนั้นได้รับสิทธิประโยชน์สวัสดิการดังกล่าวเช่นเดียวกัน ดังนั้นจำเลยซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการจึงต้องดำเนินการให้โจทก์ทั้งเจ็ดสิบเก้า ซึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่ารถ เงินโบนัสให้ถูกต้องตามที่จำเลยจัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับที่จัดให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง

 

By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759 , 02-0749954  หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,219