google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 18 นายจ้าง จะหักเงินค่าจ้างลูกจ้างไม่ได้

ในวงการแรงงาน ผมเชื่อว่า นายจ้างทุกๆที่มีการหักค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างหลายคนรู้ว่าหักได้หรือไม่ได้และก็ทำอย่างถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง  นายจ้างหลายคน ไม่รู้ว่าหักได้หรือไม่ได้แต่ก็หัก ส่วนลูกจ้างนั้น เกือบ 100% ไม่รู้ว่านายจ้างหักค่าจ้างของตนได้หรือไม่ รู้แต่ว่าเขาหักไปแล้ว แม้จะทุกข์ทรมานใจแค่ไหนก็ได้แต่จำทน ทนไม่ได้ก็ลาออกไปเท่านั้นเอง

เรามาดูกฎหมายแรงงาน ว่านายจ้างหักค่าจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างได้หรือไม่อย่างไร

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 กำหนดว่า “ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ” เห็นมั๊ยครับ กฎหมายขึ้นต้นด้วยคำว่า “ห้ามไม่ให้นายจ้างหักค่าจ้าง” เว้นแต่เป็นการหักเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้

(1) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมาย

บัญญัติไว้  อันนี้หักได้อยู่แล้วเพราะหักชำระภาษีตามกฎหมาย

(2) ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามีข้อบังคับของสหภาพแรงงานให้หักได้หรือไม่

(3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง อันนี้หักได้ 2 กรณีคือ

ก) หักชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์หักได้ตามข้อบังคับสหกรณ์

ข) หักชำระหนี้อย่างอื่นที่หนี้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ายเดียว เช่น ถ้านายจ้างมีสวัสดิการให้ลูกจ้างกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ย หรือ อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงิน อย่างนี้หักได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างล่วงหน้า

(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง อันนี้มี 2 กรณีคือ

ก) หักเงินประกันในกรณีที่นายจ้างมสิทธิหักเงินประกันการทำงานได้ และ

ข) หักชำระค่าเสียหาย ซึ่ง กรณีหักชำระค่าเสียหายนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นครั้งคราวไป จะให้ลงชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายไม่ได้   

(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม อันนี้ เป็นการหักเพื่อชำระกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้า (20%) ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1458/2548 แม้ลูกจ้างทำหนังสือยินยอมให้นายจ้างหักค่าจ้างชดใช้ค่าเสียหายที่สามีลูกจ้างกระทำละเมิดไว้แก่นายจ้าง นายจ้างก็ไม่อาจหักค่าจ้างของลูกจ้างได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14036/2555 แม้จะมีกฎหมายบัญญัติว่าห้ามนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้างก็ตาม แต่การที่จำเลยมีคำสั่งลงโทษโจทก์ (ลูกจ้าง) เนื่องจากโจทก์ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่เชื่อฟัง แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ ธรรมเนียมของบริษัท ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่การทำงาน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงาน ด้วยการตัดค่าจ้างของเดือนกันยายน 2548 ในอัตราร้อยละ 10 นั้น การลงโทษของจำเลย (นายจ้าง) ไม่ใช่การหักค่าจ้างโจทก์(ลูกจ้าง)  แต่เป็นการลงโทษตามวินัยการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งไม่ปรากฏว่าคำสั่งตัดค่าจ้างของจำเลยดังกล่าว เป็นคำสั่งลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ  คำสั่งลงโทษดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

          สรุปคือ โดยหลักการใหญ่แล้ว นายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้างไม่ได้นะครับ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นต่างๆมากมายหลายประการที่ได้นำเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759  หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: นริศรา [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2019-03-25 10:30:29
หักค่ากิจกรรมบอกว่าเป็นค่าทำอาหารราคาถูกทั้งที่พนักงานไม่เคยได้กินข้าวโรงอาหารเลยแม้กระทั่งลาออกแล้วยังหักจนวิคสุดท้ายหักเยอะด้วยคะวิคละ250ยิ่งกว่าหักเงินประกันสังคมอีก
#2 โดย: กรมแรงงาน [IP: 182.232.11.xxx]
เมื่อ: 2019-05-04 19:53:22
ปรึกษาหน่อยค่ะ บริษัทจ้างเป็นเสมียนรับชื้อประจำลานปาล์ม แต่ปาล์มค้างที่ลานไม่มีใครเฝ้า รั้วก็ไม่มีค่ะ
1. วันที่30ซื้อปาล์มได้ ค้าง1 คืนไม่ขนไปโรงงาน
2.วันที่1 ลานปิด พนักงานโรงงานมาตรวจ ปกติ
3.วันที่2 ชื้อปาล์มปกติ 18:30 ขนปาล์ม2 วัน คือ30และ02 เข้าโรงงาน
4.ปาล์มน้ำหนักขาด หายไป ให้พนักงานจ่ายเงิน ทั้งหมด ลดไป10% ตามกฎหมาย
5.โรงงานแจ้งเฉลี่ยคนละ7,000 พันบาท
6.ค่าจ้าง วันละ320 หักประกันสังคมวันละ16 บาท .
ทั้งหมดนี้ คือ ยุติธรรม แล้วใช่ไหมค่ะ
#3 โดย: ชัชชัย [IP: 119.76.4.xxx]
เมื่อ: 2019-05-25 14:11:17
ผมขับรถบรรทุกเงินเดือนเขาให้3700เช่าห้องเองไม่รวมค่าเที่ยวใกล้ก็เที่ยวละ500ไกลก็เที่ยวละ1000บ้างแล้วนายจ้างหักเงินสะสมไม่มีใบสลิปวิกละ500บ้างวิกละ1000ถ้าได้วิกเกือบ20000ก็จะหัก3000บ้างหักแบบไม่มีใบสลิปแล้วก็ไม่รวมยอดด้วยครับพวกผมต้องทำอย่างไรกำนายจ้างครับผมเข้ามาใหม่ได้ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ใบสลิปเลยครับเงินที่สะสมก็ไม่รวมยอดให้ดูแล้วก็ไม่ประชุมกว่าลูกน้องถามเรื่องเงินสะสมกับขึ้นเงินเดือนไม่มีประชุมเป็นปีแล้วครับรวมรายได้ที่น้อยสุดก็ประมาร15000บาทประกันหักสังคม750ก็ไม่มีอะไรให้ดูเลยครับยากรู้บริษัทนี้เขาทำถูกต้องตามกฏหมายหรือป่าวครับชื้อบบริษัทภัทรไพลิ่ง ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ยากให้กลมแรงงานเขามาตรวจสอบทีครับเงินเดือนไม่มีขึ้นสลิปไม่ได้รับทั้งบริษัทแต่ก็ต้องทำงานไม่งันตกงานไม่มีงานทำครับฝากด้วยนะครับจากคนงานไม่รู้เรื่องกฏหมายเงินหักฝากหักไม่มีกำหนด
#4 โดย: ขอปรึกษาค่ะ กรณี กยศ. มีหนังสือถึงหน่วยงานให้หักเงิน กยศ. ลูกจ้าง [IP: 202.44.0.xxx]
เมื่อ: 2019-06-21 09:37:14
ขอปรึกษาค่ะ กรณี กยศ. มีหนังสือถึงหน่วยงานให้หักเงิน กยศ. ลูกจ้าง
นายจ้างสามารถหักได้ไหมคะ
ต้องแจ้งพนักงานเพื่อทราบและให้ความยินยอมหรือไม่
#5 โดย: ศิรินทิพย์ [IP: 27.55.65.xxx]
เมื่อ: 2019-06-28 16:23:14
ลากิจ1ชม.โดนหักค่าแรง 108.33บาท
โดนหักเซอร์วิสชาร์ท 848.07บาท
หักค่าแรง ชี้แจ้งว่าหักในสลิป
แต่เซอร์วิสชาร์ท ไม่มีชี้แจ้งในสลิป
แบบนี้หนุฟ้องกรมแรงงานได้หรือไม่
#6 โดย: นรีศรา [IP: 1.47.4.xxx]
เมื่อ: 2019-06-29 15:13:59
สอบถามคะ ถ้าลาออกแล้วในข้อตกลงหัก3แรงและอุปกรณ์เสียหาย แต่ขอเป็นใบสลีบมาให้ดุว่าหักอะรัยบ้างแต่บ.ไม่มีให้ 2นายจ้างถือวิสาสะหักเงินรายใด้เราให้ลุกหนี้โดยเราไม่ยินยอม ผิดใหมคะ
#7 โดย: เมฆ [IP: 49.230.86.xxx]
เมื่อ: 2019-07-06 05:11:53
ขาดงาน1วันหักโอที8ช.มขาด2วันโดนไป16ช.ม
#8 โดย: Cha1976 [IP: 223.24.156.xxx]
เมื่อ: 2019-07-16 22:36:45
ชอบมีคำว่าตัดวีค ค้างวีค น่าเบื่อมากครับ
#9 โดย: อันอัน [IP: 184.22.59.xxx]
เมื่อ: 2019-07-17 23:48:10
ขอปรึกษาค่ะ ในกรณีที่เจ้าของร้านหักเงินพนักงานในร้านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทอื่นส่งไปดูแลสินค้าในร้านของเค้า แต่สินค้าที่พนักงานคนนั้นดูแลอยู่ โดนลูกค้าลักขโมยไป เหลือแต่แพ็คเกจที่ห่อหุ้มภายนอก แต่เจ้าของร้านกลับมาคิดเงินกับพนักงานที่ดูแลสินค้านั้นๆ โดยคูณจากราคาสินค้าเพิ่มอีกยี่สิบเท่า ในกรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่
#10 โดย: สุนิสา [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2019-11-22 18:10:09
ขอปรึกษาค่ะ หากพนักงานรับเงินจากลูกค้าแล้วเงินหายไปโดยไม่สามารถบอกได้ว่าเงินหายไปไหน เราจะให้พนักงานผู้นั้นเป็นผู้รับผิดชอบเงินก้อนที่หายนั้นทั้งก้อน โดยให้หาเงินก้อนจำนวนดังล่าวมาคืนภายในสิ้นเดือนและขอโฮลเงินเดือนๆ นั้นไว้ก่อน โดยจะคืนให้เมื่อนำเงินก้อนจำนวนที่หายมาคืนก่อน เช่นนี้บริษัทจะผิดหรือไม่
#11 โดย: รัตนา [IP: 223.24.158.xxx]
เมื่อ: 2019-12-06 09:29:15
หักค่าอบรม3500ทั้งที่ยังไม่ได้ไปอบรม พอถามถึงก้อเฉย แบบนี้ทำไงดีคะ
#12 โดย: แมน [IP: 223.204.221.xxx]
เมื่อ: 2020-01-13 23:38:17
เข้างาน 9:30น. เเละตั้งเเต่ 9:31น. ขึ้นไปถือว่าสายนายจ้างจะตัดเป็น 10:00 น.
เเละถ้าหากมาสาย 3วันติดกัน จะโดนตัดค่าเเรงเพิ่ม 1 แรง จากที่ตัดมาสายในเเต่ละวันอยู่เเล้ว เเล้วต้องมาโดนตัดค่าเเรงเพิ่มอีก1แรง ผิดกฎหมายมั้ยคะ หรือสามารถหักได้ ?
#13 โดย: ปุ้ม [IP: 124.122.63.xxx]
เมื่อ: 2020-01-14 17:02:41
ปรึกษาหน่อยค่ะ. ที่บริษัทแฟนได้จัดงานเลี้ยงซึ่งในวันที่จัดมันคือวันหยุดของบริษัทยุแล้วแต่บริษัทได้บอกว่าถ้าไม่ไปจะหักเงินเป็นพัน แล้วบริษัทไม่ว่าจะทำอะไรก็หักเงินตลอด บริษัททำแบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานมั้ยค่ะ. เสียเปรียบบริษัทตลอดเลย
#14 โดย: ขอบคุณค่ะ [IP: 171.100.79.xxx]
เมื่อ: 2020-01-20 15:02:54
สอบถามค่ะ กรณีลาออกจากงานแล้ว แต่นายจ้างขอให้ไปสอนงานคนใหม่ เป็นเวลา 4 วัน พอสอนเสร็จแล้วนายจ้างให้ไปรับเป็นเงินสดเองที่บริษัท พอไปถึงแจ้งว่า จนท.บัญชีไม่อยู่ ไม่สามารถเบิกเงินเดือนได้ให้มาใหม่ภายหลัง แบบนี้ฟ้องค่าเสียเวลาได้ไหมค่ะ
#15 โดย: Kaew sai [IP: 223.24.189.xxx]
เมื่อ: 2020-01-29 23:00:47
สอบถามหน่อยค่ะ อันนี้คือไม่รู้กฎหมายจริงๆอยากถามว่า : ที่บริษัทมีการหักค่ามาทำงานสายของพนักงานมาสายสามครั้งหัก 1000 บาท แล้แล้วก็หากค่าข้าว 40 บาททุกครั้งที่มาสายแล้วก็หักค่าสายตามปกติตามนาทีที่มาสาย คือหักเยอะมากคะ. หนูเลยอยากทราบว่าแบบนี้ผิดกฎหมายไหมคะเราสามารถเรียกร้องอะไรได้ไหมคะ

#ขอบคุณคะ
#16 โดย: สุนทร [IP: 27.145.208.xxx]
เมื่อ: 2020-02-03 20:27:50
เราเข้างานสาย บริษัทจะหักเงินเรา นาทีละ20 ได้ไหมครับ
#17 โดย: แอ๊ด [IP: 182.232.142.xxx]
เมื่อ: 2020-02-06 19:09:37
ทำงานเป็นลูกจ้างปีต่อปีในมหาลัยรัฐ ลากิจโดนหักเงินหนึ่งวันทำงานแล้วการหักก็ไม่ได้ลงในสลิปเงินเดือน แล้ววันหยุดนักขัต..ก็ไม่ให้หยุดบอกว่ามีการเรียนการสอนแบบนี้ทำได้ไหมครับ...
#18 โดย: เอกมงคล [IP: 49.230.74.xxx]
เมื่อ: 2020-02-21 23:55:07
สวัสดีครับ เรื่องมีอยู่ว่า ผมหยุดงานต่อเนื่่่อง7วันทำวานมา6ปีไม่เคยโดนใบเตือนสักใบ พึ่งจะได้ใบนี้ใบเเรก แต่ผมกะว่าจะออกพร้อมเขียนใบลาออกแล้วเเต่ผู้จัดการ และหัวหน้าไม่เซ็น เลยถามผมว่าออกไหม เราบอกไม่ครับ งั้นหัวหน้าให้ใบเตือน และหักเงินตามค่าเเรงวันล่ะ350บาท หัก350*7วัน โห ตายพอดี อยากทราบว่าบริษัทหักเวินเราได้ไหม พ.รบ.คุ้มครองเเรงงานพ.ศ2541หมวดที่11มาตรา119
#19 โดย: วัฒนาชัยณรงค์ [IP: 1.46.233.xxx]
เมื่อ: 2020-03-12 18:20:40
หมดสัญญาจ้างแล้วยังหักเงินอีก15วันเพราะมีปัญหาทางโรงแรมไม่มีลูกค้า
#20 โดย: ปลา [IP: 1.47.5.xxx]
เมื่อ: 2020-03-24 19:33:32
สถานการณ์ โควิด นายจ้างสามารถหักเงินพนักงานหรือลดเงินพนักงานได้มั้ย เช่น ลดค่าตำแหน่งลง 50% และลดเงินเดือนลง10% สอบถามหน่อยค่ะ
#21 โดย: Punp0367 [IP: 124.122.26.xxx]
เมื่อ: 2020-03-25 06:52:54
สอบถามหน่อยคะ​ โดนให้ออกจากงานเนื่องจากทำบริษัทเสียหายยินยอมให้หักในเงินเดือน​ แต่นายจ้างไม่ยอม​ให้จ่ายก่อนถึงจะให้เงินเดือน​ ถ้าจ่ายค่าเสียหายแล้วไม่ใก้เงินเดือนจะทำไงคะ​ แต่อยากให้หักในเงินเดือนและให้บริษัทจ่ายเงินส่วนที่ดหบือจากหักต้องทำไงคะ
#22 โดย: วัฒนา ชัยณรงค [IP: 1.46.10.xxx]
เมื่อ: 2020-03-26 19:54:11
อีกไม่กีวันโรงแรมจะต้องจ้างพนักงานออกแต่คนทีทำสัญญาปีต่อปีฝ่ายบ6วันก่อนจะประกาศปิดโรงแรมชัวคราวคนทีออกก่อนไม่ใด้ค่าชดเชยอะไรเลย
#23 โดย: สิทธิชัย [IP: 203.150.181.xxx]
เมื่อ: 2020-04-03 17:23:12
ทำงานโรงแรม โดนหักเงินเดือน 50% และให้มาทำงานตามปกติ และมีหนังสือให้เซ็นยินยอมด้วย ถามว่าผิดกฏหมายมาตราไหนบ้าง???
#24 โดย: มณฑล​ แสงอุทัย [IP: 184.22.199.xxx]
เมื่อ: 2020-04-04 14:42:02
ขอสอบถามคับ ผมเป็นพนักงานประจำแต่ถูกหักเงิน
เดือน20%(ไม่รวมหักสวัสดิ์​การ)บ.ประกาศให้วันหยุดเพิ่มอีก1วันต่อสัปดาห์ ​แต่หักเงินเดือน20%โดยไม่มีการเซ็นยินยอมในการหักเงินเดือน บ.สามารถทำแบบนี้ได้ไหมคับ บ.ทำผิดหรือทำถูกต้องตามกฏหมายคับ
#25 โดย: หมีพูล [IP: 124.122.126.xxx]
เมื่อ: 2020-04-10 09:51:03
สอบถามครับ บริษัทหักเงินเดือน 23% แต่ให้มาทำงานเหมือนเดิมทุกวันทำได้ไหมครับ แบบนี้ แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า 20วัน ก่อนสิ้นเดือน
#26 โดย: Piyapan [IP: 1.47.108.xxx]
เมื่อ: 2020-04-10 13:44:38
บริษัทผมหักเงินเดือน20% 2เดือน เมษา พฤษภาคม 63. เเล้วให้มาทำงานเหมือนเดิม เเต่ให้วันหยุดเพิ่มอีกเดือนละ4วัน
#27 โดย: Beexsize888 [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2020-04-15 06:49:51
ขอสอบถามครับ รถโฟลค์ลิฟไฟฟ้าของบริษัทใช้งานมา 6 ปี โดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไร แต่รถไม่สามารถใช้งานได้อยู่ๆเครื่องก็สตาร์ทไม่ติด เราเป็นพนักงาน เราก็ไม่รู้เรื่องรถ แค่คอยเติมน้ำกลั่นแบตเตอรรี่ เวลาน้ำกลั่นใกล้หมด ช่างมาตรวจสอบ ก็บอกว่าอาจเกิดจากแบตเตอรรี่เสื่อม หรืออาจเกิดจากกล่องควบคุมไม่ทำงาน และ มอเตอร์ไม่ทำงาน แต่รถโฟลค์ลิฟนี้ใช้ทั้งบริษัท พอรถสตาร์ทไม่ติดใช้งานไม่ได้ เลยจะเรียก ผจก.แต่ละแผนกขึ้นสอบ เพื่อให้ออกเงินหารกันซ่อมให้บริษัท ทั้งที่น่าจะเกิดจากอายุการใช้งานที่เสื่อมสภาตามระยะเวลา พอเราชี้แจงก็บอกเราไม่มีการตรวจเช็ค ไม่มีเช็คลิส เลยอยากสอบถามว่าบริษัทสามารหักเงินหรือให้จ่ายเงินสดเพื่อซ่อมให้บริษัทได้มั้ยครับ.
#28 โดย: หนึ่ง [IP: 101.108.54.xxx]
เมื่อ: 2020-04-25 19:33:49
ผมเข้างานตั้งแต่ตี 4 นายจ้างบอกว่าทำไมมึงไม่ขึ้นไปช่วยเขาข้างบนทั้งๆที่เวลาจะเกิน 4 โมงแล้วทำเป็นอาชีพขนส่งผมกลับมาต้องเลิกเลยใช่ไหมครับ
#29 โดย: ตาโต้ป [IP: 49.237.16.xxx]
เมื่อ: 2020-05-10 21:27:42
ผมขอถามน่ะคับ และช่วยตอบผมที ผมทำงานเป็นพนักงานชัฟคอนแท็คอยุ่แหลมฉบัง ผมพักอยู่แคมป์คนงานเพราะมีที่พักให้ฟรีแต่เวลาทำงานถ้าใครหยุดป่วยก็ไม่สน
ลากิจ,มีธุระสำคัญแบบนี้ถ้าคนงานพักยุ่ใน
แคมป์หยุดงานโดยที่บริษัทที่เราไปทำไม่ได้สั่งหยุดแต่หยุดเองอย่างงี้ บางคนป่วยไปไม่ได้
หยุดเจ้าของชัฟสามาถรหักเงินค่าแรงเราได้หรอวิคล่ะ1000เค้าบอกหักค่าห้องมันใช่หรอคนป่วยยังจะหักมันได้หรอคับตอบทึกราบล่ะ
#30 โดย: วิโรจน์ [IP: 49.230.16.xxx]
เมื่อ: 2020-06-22 09:31:14
สอบถามหน่อยคับอย่างผมเขาเรียีกเงินเดือนหรือเงินกลางเดือนออกทุกวันที่15ของทุกเดือนเงินเบิกทุกวัน่1หมือนทำไปเรื่อยวันหยุดก้อไม่มีทำงาน9โมงถึง3ทุ่มดูแล้วเหมือนของผมตัดวิคนานไปไหมครับ
#31 โดย: นิรนาม [IP: 223.24.154.xxx]
เมื่อ: 2020-06-24 21:52:22
ในกรณีที่เข้ามาผมได้รับค่าจ้างเดือนละ15000ค่าตำแหน่ง...ค่าทักษะ...ค่าสิ่งแวดล้อม...
นายจ้างจะตัดค่า...ที่กล่าวมาได้หรือไหมครับที่ไม่เกี่ยวกับเงินเดือนและนายจ้างให้ผมลาออกจากการเป็นสหภาพแรงงานผมขอคำตอบขอปรึกษาหน่อยครับ
#32 โดย: กานณา [IP: 184.22.202.xxx]
เมื่อ: 2020-07-04 22:20:09
สอบถามโดนหัก30% ให้มาทำงานทุกวัน นายจ้างทำได้หรือค่ะ ไม่มีชดเชยวันหยุด
#33 โดย: ฝ่ายกดหมาย [IP: 49.237.22.xxx]
เมื่อ: 2020-07-05 10:30:55
โรงงานให้งานแฟนให้หยุด3วันทั้งพนักงานรายเดือนรายวันไม่จ่ายค่าแรงไม่การเซ็นอะไรช่วงโควิคให้ช่วยเหลือโรงงานเป็นเวลา3เดือนงดOTไปแล้วนะรายจ่ายไม่พอเครียดมากกฏหมายข้อไหนช่วยได้ไม่พอใจก็ลาออกไปจ้างออกยุบแผนกไปรอบแล้วคนอยู่ลำบากโรงTTi
#34 โดย: อยากได้คำตอบ..ขอความกรุณาให้ความชัดเจน [IP: 171.101.100.xxx]
เมื่อ: 2020-07-20 17:43:09
อยากทราบจริงๆ ค่ะ.. การเรียกเงินคืนจากการลาออกก่อนครบเดือน จำนวน 2 วัน ถือเป็นการหักเงินค่าจ้างไหมค่ะ (ทำเรื่องจ่ายเงินเดือนผ่านระบบไปแล้ว / จ้างแรงงานเป็นรายเดือน)
#35 โดย: มานพ [IP: 118.175.176.xxx]
เมื่อ: 2020-07-22 13:17:07
สอบถามหน่อยคับ กระผมทำงานเป็นล่าม ภาษาญี่ปุนให้กับบริษัทผลิตอะไหร่รถยนต์แห่งหนึ่งย่านบางบ่อ สมุทรปารการ เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2019 ในตอนเช้าเวลาประมาณ 7.30 กระผมได้ถูกรถชนท้ายในขณะที่รถจอดติดไฟแดงอยู่ ส่งผลให้หัวเข่าของกระผมไปกระแทกกับคอนโซนหน้ารถอย่างแรง ทำให้เอ็นไข้วหน้าขาด หมอนรองกระดูกฉีก ทำให้ต้องได้รับการผ่าตัด และพักรักษาตัว 1เดือน ก่อนการผ่าตัดกระผมมีการแจ้งล่วงหน้ากับทางบริษัทแล้วประมาณ 1เดือนหลังจากเกิดอุบัติเหตุ พอครบกำหนดพักฟื้น กระผมกลับมาทำงาน และได้รับเงินเดือนไม่เต็มโดนหักจากนายจ้างอ้างว่าลาป่วยไม่ได้ใช้งานในส่วนของค่าภาษาจึงถูกหัก
ในกรณีเช่นนี้สามารถเอาผิดนายจ้างได้หรือไม่ครับ...และต้องทำอย่างไรคับ
#36 โดย: ื​Pearlchophaka@gmail.com​ [IP: 58.8.154.xxx]
เมื่อ: 2020-08-27 18:35:39
ขออนุญาตปรึกษาหน่อยค่ะในกรณีที่เราลาออกไปแล้ว แล้วทางบริษัทไม่ยอมโอนเงินให้เราให้เราไปรับเงินสดเองที่บริษัทอีกทั้งยังบอกอีกว่าจะคิดเป็นรายวันเราเลยกังวลว่าเขาจะหักเยอะค่ะเพราะที่เราออกมาเรากลัวว่าเขาจะหักค่าเปอร์เซ็นต์ตีกลับของสินค้าแต่ก่อนออกก็ไม่มีเปอร์เซ็นตีกลับนะคะแต่ไม่รู้ว่าวันที่เราไปรับเงินเขาจะอ้างหรือเปล่าค่ะกรณีนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างคะเพราะเขาไม่ยอมโอนเงินให้เลยค่ะ ให้ไปให้ไปรับสดอย่างเดียวมิหนำซ้ำยังจ่ายช้าปกติเงินออกวันที่ 4 แต่ให้เราไปรับวันที่ 8
#37 โดย: payfun555 [IP: 223.24.160.xxx]
เมื่อ: 2020-09-22 10:50:35
แล้วบริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินตัดฝากเราไหม..ในกรณีที่เราบาออก
#38 โดย: payfun555 [IP: 223.24.160.xxx]
เมื่อ: 2020-09-22 10:53:17
แล้วบริษัทมีสิทธิ์ไม่จ่ายเงินตัดฝากเราไหม..ในกรณีที่เราบาออก
#39 โดย: Art. [IP: 1.47.32.xxx]
เมื่อ: 2020-10-01 15:31:39
สอบถามน่อยครับ.ตอนมาสมัคงานขับรถ.
ตกลงว่าเข้างาน 8.00-17.00น.แต่พอเริ่มงานจริงๆเราต้องมาเข้างาน8.00.เราต้องรอไปรับงาน(15.30-17.30)
แล้วมาค้างส่ง.เช้าอีกวัน(ส่งตอน6โมงเช้า)
*โดยที่ไม่ได้ OT.
แบบนี้นายจ้างผิดกฎหมายแรงงานหรือป่าวครับ.
**เราสามารถฟ้องร้องเอาค่าเสียหายได้หรือป่าวครับ.
#40 โดย: ไก่ [IP: 49.230.18.xxx]
เมื่อ: 2020-10-26 21:47:49
สอบถามค่ะ ถามว่ายินยอมให้หักไหมคือยินยอมค่ะแต่มาพูดต่อท้ายว่าสิ้นเดือนคุณไม่หด้รับเงินเดือนทั้งหมด คือไปไม่ถูและอึ้งไปเลย แบบนี้ไรได้ไหมค่ะ
#41 โดย: มีนา [IP: 223.24.153.xxx]
เมื่อ: 2020-10-28 22:35:29
บริษัทมีสิทธิ์ตัดค่าเบี้ยกันดารโดยที่ลูกจ้างไม่ยินยอมหรือไม่
#42 โดย: หวาน [IP: 49.230.80.xxx]
เมื่อ: 2021-01-06 13:56:49
ขออนุญาตปรึกษาหน่อยค่ะ :ทำงานในศูนย์อาหารที่ห้างแห่งหนึ่งเป็นร้านข้าวไข่เจียว ทำมาได้1ปีเราแจ้งนายแจ้งว่าจะลาออกเพื่อให้นายจ้างหาคนมา(แจ้งล่วงหน้า1เดือน)พอถึงวันจ่ายเงินเดือนเจ้านายแจ้งว่าไม่จ่ายหักเงินเดือนเป็นค่าเสียหายที่เราทำอาหารให้แฟนกิน(เงินเดือนรวมทั้งหมด12,000฿)เราขอให้ให้หักหมดได้ไหมนายจ้างไม่ยอมแล้วบอกว่าแจ้งข้อหาเราว่า:ทุจริต (เราเป็นคนต่างด้าวเป็นคนลาวมีMOU)ขอความกรุณาให้คำปรึกษาด้วยค่ะเพราะตอนนี้ไม่มีเงินจะต่อบัตรMOUแล้ว ขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากผู้รู้เรื่องกฎหมายด้วย
#43 โดย: หทัยชนก [IP: 119.42.115.xxx]
เมื่อ: 2021-01-21 19:54:19
ขอปรึกษาหน่อยค่ะ ก่อนเงินเดือนออก10วันนายจ้างแจ้งหักเงินเดือน 25%โดยที่พนักงานทำงานมาแล้วเกินครึ่งเดือน แบบนี้จะเรียกร้องอะไรได้ไหมค่ะ และให้เซ็นยินยอมรับ25% ในกรณีนี้ไม่เซ็นแล้วเรียกร้องอะไรได้ไหมค่ะ เพราะอีก2วันเค้าจะบังคับเซ็นแล้ว
#44 โดย: กิ๊ฟ [IP: 103.208.215.xxx]
เมื่อ: 2021-03-16 03:19:32
ปรึกษาค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับ ความหมายของ ค่าจ้าง ของ พรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทำงาน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนด คำนวณ หรือจ่ายเป็นการตอบแทนโดยวิธีใด และไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างใด แต่ไม่รวมถึงค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด หรือเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างหักไว้ หรือจ่ายเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้างเพื่อประโยชน์ในการทำงาน

สอบถาม
หรือเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นที่นายจ้างหักไว้ หมายถึงเงินอะไรคะ
#45 โดย: เดีย [IP: 182.232.198.xxx]
เมื่อ: 2021-04-07 05:52:37
อยากสอบถาม คือว่า หนูทำงานบริษัท รปภ.หนูขอลา3วัน สายตรวจ ลาหัวหน้าหน่วยงานโทรไปลาให้ด้วย 3วัน สายตรวจก็ให้3วัน หนูก็บอกนิติของหน่วยงานลา3วัน พอวันที่3มาบอก เอาคนที่จะสแปร์ไปแทนที่อื่น แล้วให้หน่วยงานหนูขาด และก็มาหักเงินหนู1000บาท หนูควรทำอย่างไรดีคะ อะไรก็โยนความผิดใส่หนู
#46 โดย: แพร [IP: 171.6.219.xxx]
เมื่อ: 2021-05-16 15:55:12
อยากสอบถามว่าฐานเงินเดือน9600
หัก75% และหยุด10วัน เราจะได้เงินเดือนเท่าไหร่
ได้7200 หรือ 8000
ขอวิธีคิดหน่อยค่ะ
#47 โดย: เหมียว [IP: 182.232.129.xxx]
เมื่อ: 2021-05-18 05:33:50
รบกวนสอบถามหน่อยคะ
เราทำงานเป็นพนักงาน รับเงินเดือน
แต่ได้รับผลกระทบโควิด จึงได้ลดวันทำงานลง ทำจันทร์ถึงศุกร์ เงินก็โดนหักไปอีก5วันคือวันเสาร์ (เข้า9โมง-เลิก5โมงครึ่ง)

ตอนนี้บริษัทให้ทำงานที่บ้าน จ่ายครึ่งเดือน
อยากทราบว่า บริษัทต้องจ่ายเงินเราแบบไหนถึงจะถูกต้องคะ คิดจาก25วัน หรือคิดจากเงินเดือนเต็มเดือนคะ
ขอบคุณค่ะ
#48 โดย: Noo paowaan [IP: 49.229.121.xxx]
เมื่อ: 2021-06-09 08:50:53
บริษัทบังคับหยุดเดือนล่ะ3วันโดยโดนหักเงินเป็นรายวันแบบนี้ผิดกฏหมายไหมคะ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 448,234