google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 18 นายจ้าง จะหักเงินค่าจ้างลูกจ้างไม่ได้

ในวงการแรงงาน ผมเชื่อว่า นายจ้างทุกๆที่มีการหักค่าจ้างของลูกจ้าง นายจ้างหลายคนรู้ว่าหักได้หรือไม่ได้และก็ทำอย่างถูกต้องบ้าง ไม่ถูกต้องบ้าง  นายจ้างหลายคน ไม่รู้ว่าหักได้หรือไม่ได้แต่ก็หัก ส่วนลูกจ้างนั้น เกือบ 100% ไม่รู้ว่านายจ้างหักค่าจ้างของตนได้หรือไม่ รู้แต่ว่าเขาหักไปแล้ว แม้จะทุกข์ทรมานใจแค่ไหนก็ได้แต่จำทน ทนไม่ได้ก็ลาออกไปเท่านั้นเอง

เรามาดูกฎหมายแรงงาน ว่านายจ้างหักค่าจ้างหักค่าจ้างลูกจ้างได้หรือไม่อย่างไร

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 กำหนดว่า “ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพื่อ” เห็นมั๊ยครับ กฎหมายขึ้นต้นด้วยคำว่า “ห้ามไม่ให้นายจ้างหักค่าจ้าง” เว้นแต่เป็นการหักเพื่อกิจกรรมดังต่อไปนี้

(1) ชำระภาษีเงินได้ตามจำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมาย

บัญญัติไว้  อันนี้หักได้อยู่แล้วเพราะหักชำระภาษีตามกฎหมาย

(2) ชำระค่าบำรุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน อันนี้ก็ต้องไปดูว่ามีข้อบังคับของสหภาพแรงงานให้หักได้หรือไม่

(3) ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง อันนี้หักได้ 2 กรณีคือ

ก) หักชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์หักได้ตามข้อบังคับสหกรณ์

ข) หักชำระหนี้อย่างอื่นที่หนี้นั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างฝ่ายเดียว เช่น ถ้านายจ้างมีสวัสดิการให้ลูกจ้างกู้เงินโดยไม่มีดอกเบี้ย หรือ อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงิน อย่างนี้หักได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างล่วงหน้า

(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง อันนี้มี 2 กรณีคือ

ก) หักเงินประกันในกรณีที่นายจ้างมสิทธิหักเงินประกันการทำงานได้ และ

ข) หักชำระค่าเสียหาย ซึ่ง กรณีหักชำระค่าเสียหายนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นครั้งคราวไป จะให้ลงชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียหายไม่ได้   

(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม อันนี้ เป็นการหักเพื่อชำระกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะหักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้า (20%) ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกำหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1458/2548 แม้ลูกจ้างทำหนังสือยินยอมให้นายจ้างหักค่าจ้างชดใช้ค่าเสียหายที่สามีลูกจ้างกระทำละเมิดไว้แก่นายจ้าง นายจ้างก็ไม่อาจหักค่าจ้างของลูกจ้างได้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 14036/2555 แม้จะมีกฎหมายบัญญัติว่าห้ามนายจ้างหักค่าจ้างของลูกจ้างก็ตาม แต่การที่จำเลยมีคำสั่งลงโทษโจทก์ (ลูกจ้าง) เนื่องจากโจทก์ไม่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่เชื่อฟัง แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ และ ธรรมเนียมของบริษัท ไม่อุทิศเวลาของตนให้แก่การทำงาน ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงาน ด้วยการตัดค่าจ้างของเดือนกันยายน 2548 ในอัตราร้อยละ 10 นั้น การลงโทษของจำเลย (นายจ้าง) ไม่ใช่การหักค่าจ้างโจทก์(ลูกจ้าง)  แต่เป็นการลงโทษตามวินัยการทำงานซึ่งได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ทั้งไม่ปรากฏว่าคำสั่งตัดค่าจ้างของจำเลยดังกล่าว เป็นคำสั่งลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ  คำสั่งลงโทษดังกล่าว จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

          สรุปคือ โดยหลักการใหญ่แล้ว นายจ้างจะหักค่าจ้างลูกจ้างไม่ได้นะครับ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นต่างๆมากมายหลายประการที่ได้นำเสนอตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมายโทร 086-3314759  หรือ แอดไลน์ @closelawyer หรือ คลิก https://line.me/R/ti/p/%40closelawyer

เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: นริศรา [IP: 223.24.170.xxx]
เมื่อ: 2019-03-25 10:30:29
หักค่ากิจกรรมบอกว่าเป็นค่าทำอาหารราคาถูกทั้งที่พนักงานไม่เคยได้กินข้าวโรงอาหารเลยแม้กระทั่งลาออกแล้วยังหักจนวิคสุดท้ายหักเยอะด้วยคะวิคละ250ยิ่งกว่าหักเงินประกันสังคมอีก
#2 โดย: กรมแรงงาน [IP: 182.232.11.xxx]
เมื่อ: 2019-05-04 19:53:22
ปรึกษาหน่อยค่ะ บริษัทจ้างเป็นเสมียนรับชื้อประจำลานปาล์ม แต่ปาล์มค้างที่ลานไม่มีใครเฝ้า รั้วก็ไม่มีค่ะ
1. วันที่30ซื้อปาล์มได้ ค้าง1 คืนไม่ขนไปโรงงาน
2.วันที่1 ลานปิด พนักงานโรงงานมาตรวจ ปกติ
3.วันที่2 ชื้อปาล์มปกติ 18:30 ขนปาล์ม2 วัน คือ30และ02 เข้าโรงงาน
4.ปาล์มน้ำหนักขาด หายไป ให้พนักงานจ่ายเงิน ทั้งหมด ลดไป10% ตามกฎหมาย
5.โรงงานแจ้งเฉลี่ยคนละ7,000 พันบาท
6.ค่าจ้าง วันละ320 หักประกันสังคมวันละ16 บาท .
ทั้งหมดนี้ คือ ยุติธรรม แล้วใช่ไหมค่ะ
#3 โดย: ชัชชัย [IP: 119.76.4.xxx]
เมื่อ: 2019-05-25 14:11:17
ผมขับรถบรรทุกเงินเดือนเขาให้3700เช่าห้องเองไม่รวมค่าเที่ยวใกล้ก็เที่ยวละ500ไกลก็เที่ยวละ1000บ้างแล้วนายจ้างหักเงินสะสมไม่มีใบสลิปวิกละ500บ้างวิกละ1000ถ้าได้วิกเกือบ20000ก็จะหัก3000บ้างหักแบบไม่มีใบสลิปแล้วก็ไม่รวมยอดด้วยครับพวกผมต้องทำอย่างไรกำนายจ้างครับผมเข้ามาใหม่ได้ปีกว่าแล้วยังไม่ได้ใบสลิปเลยครับเงินที่สะสมก็ไม่รวมยอดให้ดูแล้วก็ไม่ประชุมกว่าลูกน้องถามเรื่องเงินสะสมกับขึ้นเงินเดือนไม่มีประชุมเป็นปีแล้วครับรวมรายได้ที่น้อยสุดก็ประมาร15000บาทประกันหักสังคม750ก็ไม่มีอะไรให้ดูเลยครับยากรู้บริษัทนี้เขาทำถูกต้องตามกฏหมายหรือป่าวครับชื้อบบริษัทภัทรไพลิ่ง ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ยากให้กลมแรงงานเขามาตรวจสอบทีครับเงินเดือนไม่มีขึ้นสลิปไม่ได้รับทั้งบริษัทแต่ก็ต้องทำงานไม่งันตกงานไม่มีงานทำครับฝากด้วยนะครับจากคนงานไม่รู้เรื่องกฏหมายเงินหักฝากหักไม่มีกำหนด
#4 โดย: ขอปรึกษาค่ะ กรณี กยศ. มีหนังสือถึงหน่วยงานให้หักเงิน กยศ. ลูกจ้าง [IP: 202.44.0.xxx]
เมื่อ: 2019-06-21 09:37:14
ขอปรึกษาค่ะ กรณี กยศ. มีหนังสือถึงหน่วยงานให้หักเงิน กยศ. ลูกจ้าง
นายจ้างสามารถหักได้ไหมคะ
ต้องแจ้งพนักงานเพื่อทราบและให้ความยินยอมหรือไม่
#5 โดย: ศิรินทิพย์ [IP: 27.55.65.xxx]
เมื่อ: 2019-06-28 16:23:14
ลากิจ1ชม.โดนหักค่าแรง 108.33บาท
โดนหักเซอร์วิสชาร์ท 848.07บาท
หักค่าแรง ชี้แจ้งว่าหักในสลิป
แต่เซอร์วิสชาร์ท ไม่มีชี้แจ้งในสลิป
แบบนี้หนุฟ้องกรมแรงงานได้หรือไม่
#6 โดย: นรีศรา [IP: 1.47.4.xxx]
เมื่อ: 2019-06-29 15:13:59
สอบถามคะ ถ้าลาออกแล้วในข้อตกลงหัก3แรงและอุปกรณ์เสียหาย แต่ขอเป็นใบสลีบมาให้ดุว่าหักอะรัยบ้างแต่บ.ไม่มีให้ 2นายจ้างถือวิสาสะหักเงินรายใด้เราให้ลุกหนี้โดยเราไม่ยินยอม ผิดใหมคะ
#7 โดย: เมฆ [IP: 49.230.86.xxx]
เมื่อ: 2019-07-06 05:11:53
ขาดงาน1วันหักโอที8ช.มขาด2วันโดนไป16ช.ม
#8 โดย: Cha1976 [IP: 223.24.156.xxx]
เมื่อ: 2019-07-16 22:36:45
ชอบมีคำว่าตัดวีค ค้างวีค น่าเบื่อมากครับ
#9 โดย: อันอัน [IP: 184.22.59.xxx]
เมื่อ: 2019-07-17 23:48:10
ขอปรึกษาค่ะ ในกรณีที่เจ้าของร้านหักเงินพนักงานในร้านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทอื่นส่งไปดูแลสินค้าในร้านของเค้า แต่สินค้าที่พนักงานคนนั้นดูแลอยู่ โดนลูกค้าลักขโมยไป เหลือแต่แพ็คเกจที่ห่อหุ้มภายนอก แต่เจ้าของร้านกลับมาคิดเงินกับพนักงานที่ดูแลสินค้านั้นๆ โดยคูณจากราคาสินค้าเพิ่มอีกยี่สิบเท่า ในกรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 233,904