google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 17 นายจ้างจะต้องคืนเงินประกันการทำงานให้กับลูกจ้างเมื่อใด ?

ตามกฎหมายแรงงาน โดยหลักแล้ว ห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกเงินหรือหลักประกันการทำงานจากลูกจ้าง เว้นแต่งานบางประเภทเท่านั้นที่กฎหมายอนุญาตให้นายจ้างเรียกเงินหรือหลักประกันจากลูกจ้างได้ แต่ก็มีปัญหาต่อไปว่า เมื่อนายจ้างเรียกหลักประกันหรือเงินประกันจากลูกจ้างแล้ว เมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุด นายจ้างต้องคืนเงินประกันแก่ลูกจ้างเมื่อใด นายจ้างบางรายทำสัญญากับลูกจ้างหรือบางรายกำหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบเลยว่าจะคืนเมื่อพ้นกำหนด 4 เดือน หรือ 6 เดือน หรือ 1 ปี อย่างนี้เป็นต้น ถามว่าทำได้หรือไม่ มาดูหลักกฎหมายกันครับ

พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรคสอง กำหนดว่า “ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระทำ เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี”

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5331/2550 “ระเบียบการค้ำประกันพนักงานของนายจ้างกำหนดการคืนเงินประกันการทำงานภายใน 4 เดือน และ 6 เดือน หลังจากวันทำงานสุดท้าย ขัดต่อมาตรา 10 วรรคสองที่กำหนดให้นายจ้างคืนเงินประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันอันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน นายจ้างไม่อาจอ้างสิทธิตามประกาศดังกล่าวได้ เมื่อนายจ้างไม่คืน จึงต้องเสียดอกเบี้ยในเงินประกันในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง”

สรุปว่า ต้องคืนภายใน 7 วันนะครับ ไม่งั้นนายจ้างมีความผิดต้องเสียดอกเบี้ย หรือ ดีไม่ดีอาจมีเงินเพิ่มอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ถ้ามีลูกจ้างรายสองรายก็อาจไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีหลายสิบหลายร้อยคนก็ลองคิดดูว่าจะเป็นเงินสักกี่มากน้อย

 

By ทนายนำชัย  ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759 หรือ แอดไลน์ @closelawyer 

เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน
#1 โดย: Kaito [IP: 124.122.38.xxx]
เมื่อ: 2019-03-24 12:26:40
สอบถาม หากนายจ้าง ให้เขียนหนังสือยินยอม เรียกเก็บเงินค้ำประกัน ไปแล้ว 3000 และเก็บเพิ่ม อีกเดือนละ 1000 จนครบ 10000 และหากต้องการเงินประกันคืนได้ ต้องแจ้งออกล่วงหน้า 30 วันถึงจะได้คืน แต่ถ้าทำงานยังไม่ครบ 6 เดือน ก็จะถูกยึดเงินประกัน 1000 บาทด้วย แบบนี้นายจ้างทำกับลูกจ้างได้หรือเปล่า

และหากลาออกก่อน 30 วัน นายจ้างจะยึดเงินประกันเราได้ไหมครับ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 199,014