google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ตอนที่ 10 วันหยุดตามประเพณีตามกฎหมายแรงงาน มีวันอะไรบ้าง ?

       ท่านผู้ใช้แรงงานทั้งหลาย หลายครั้งที่ลูกจ้างและนายจ้างทั้งหลายเข้าใจผิดเกี่ยวกับวันหยุดตามประเพณีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (ความจริงวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีวันหยุดประจำสัปดาห์ , วันหยุดตามประเพณี , วันหยุดพักผ่อนประจำปี , วันหยุดอื่นๆที่นายจ้างกำหนด) แต่ในวันนี้เราจะมาดูกันในประเด็นเกี่ยวกับวันหยุดตามประเพณีครับว่ามีหลักเกณฑ์การหยุดอย่างไร

        พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 29 “ให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

        ให้นายจ้างพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำปีวันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น

        ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป

        ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้ก็ได้”

        จากหลักกฎหมายดังกล่าวอธิบายได้ดังนี้ครับ

1)     วันหยุดตามประเพณีเป็นวันหยุดตามกฎหมายที่นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 13 วัน

2)     ให้นายจ้างพิจารณาจัดให้ตามวันสำคัญทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น(ให้รวมวันแรงงานแห่งชาติเป็นวันหยุดด้วย)

3)     หากวันหยุดตามประเพณีใดไปตรงกับวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดอื่นๆ ให้หยุดชดเชยในวันถัดไป

4)     ในกรณีที่สภาพงานต้องทำติดต่อกันไปหากหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือ เป็นงานที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด นายจ้างจะกำหนดให้ลูกจ้างหยุดในวันอื่นที่ไม่ใช่วันสำคัญทางศาสนาหรือวันหยุดตามประเพณีท้องถิ่นก็ได้ หรือ จะไม่จัดให้แต่จ่ายเงินค่าจ้างให้แทนก็ได้

        หมายเหตุ กรณีจะเห็นได้ว่า หากนายจ้างจัดวันหยุดตามประเพณีให้ครบ 13 วันแล้ว ถือว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องแล้ว ดังนั้นแม้ว่าต่อมาทางราชการจะมีคำสั่งให้มีการหยุดราชการ ก็ไม่ผูกพันนายจ้างที่จะต้องหยุดตามคำสั่งของทางราชการแต่อย่างใดซึ่งลูกจ้างทั้งหลายมักจะเข้าใจผิดในเรื่องนี้กัน และแม้ว่านายจ้างอาจให้หยุดตามคำสั่งนั้น นายจ้างก็ชอบที่จะให้ลูกจ้างทำงานชดเชยในวันหยุดตามประเพณีวันอื่นที่ได้เคยประกาศให้หยุดไปแล้วได้

 

BY-ทนายนำชัย ปรึกษากฎหมาย โทร 086-3314759

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 405,264