google-site-verification: google988c9a26901231a3.html

ลูกจ้างขับรถชนผู้อื่น นายจ้างต้องรับผิดด้วยหรือไม่ ?

         ท่านทั้งหลายครับ ท่านคงจะเคยได้ยินข่าวการเกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเหว หรือ การเกิดอุบัติเหตุจากรถทัวร์ หรืออะไรในทำนองนี้อยู่บ่อยๆ และ แต่ละครั้งก็มักจะมีผู้โชคร้าย บาดเจ็บ หรือ เสียชีวิต กันเป็นประจำ แล้วท่านทั้งหลายทราบหรือไม่ครับว่า กรณีการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว ใครต้องร่วมรับผิดในความเสียหายดังกล่าวบ้าง วันนี้เราจะมาดูกันครับ

         ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420  “ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 425 “นายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิด ซึ่งลูกจ้างได้กระทำไปในทางการที่จ้างนั้น”

            จากหลักกฎหมายดังกล่าวจะเห็นได้ว่า บุคคลที่จะต้องร่วมรับผิดคือ

1)      คนขับรถทัวร์ ซึ่งเป็นคนกระทำละเมิดโดยตรง หรือ คนอื่นที่มีส่วนในการกระทำละเมิดนั้นๆ

2)      นายจ้างหรือบริษัททัวร์จะต้องรับผิดในทางการที่จ้างในผลแห่งละเมิดนั้นๆด้วย

          การที่กฎหมายให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้าง นับว่าเป็นการคุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายจากการละเมิดได้ดีในระดับหนึ่ง เพราะนายจ้างย่อมมีเงินชำระค่าเสียหายมากกว่าลูกจ้างผู้กระทำละเมิดแน่นอน ดังนั้นหากมีกรณีดังกล่าวนี้ หากมีการฟ้องนายจ้างให้รับผิดด้วยแล้ว โอกาสที่จะได้รับการเยียวยาความเสียหายก็มีมากขึ้น

          หมายเหตุ กรณีการเกิดละเมิดในลักษณะนี้ บริษัทประกันภัยนั้นจะเข้ามาร่วมรับผิดด้วยตามสัญญาประกันภัย (ถ้าหากมี) ไม่ใช่เรื่องละเมิด แต่เมื่อหากมีการฟ้องคดี ก็มักจะฟ้องบริษัทประกันภัยเป็นจำเลยร่วมด้วย แต่บริษัทประกันภัยย่อมรับผิดไม่เกินไปกว่าวงเงินที่เอาประกันภัยไว้ ส่วนผู้ที่ต้องรับผิดในความเสียหายทั้งปวงคือลูกจ้างผู้กระทำละเมิด และ นายจ้างของลูกจ้างนั้นๆครับ  


BY: ทนายนำชัย 

เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน เพิ่มเพื่อน

แบบฟอร์มปรึกษากฎหมาย/คดีความ

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทีมงานจะตอบคำถามท่านภายใน 3 วัน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 404,279